Monthly Archives: April 2009

Konferanse og dr.gradskurs 2009 (i samarbeid med Jur.Fak.)

Samiske rettsspørsmål i kystlandskap og kystvannskap. Rett til naturressurser og nye forvaltningsprinsipper


Konferanse og doktorgradskurs

Tid: 22.-24. april 2009
Sted: Universitetet i Tromsø, Teorifagbygget, hus 1, Auditorium 2.

Det juridiske fakultetet og Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø v/Fávllis-nettverket inviterer til konferanse og doktorgradskurs med samiske rettsspørsmål, tradisjonell økologisk kunnskap og økosystemforvaltning som hovedemner.

Konferansen og doktorgradskurset som avholdes 22.-24. april 2009, består av fire sesjoner:

  • Rettigheter til å høste viltlevende marine ressurser,
  • tradisjonell kunnskaps betydning for adgang til og utnyttelse av marine ressurser
  • økosystemtilnærming i forvaltning av marine ressurser og
  • tradisjonell økologisk kunnskap og økosystemforskning.

Konferansen simultantolkes mellom norsk og engelsk, men presentasjoner og debatt på siste dagen foregår kun på engelsk.

Bakgrunn

Det synes å være en økende internasjonal aksept for at urfolk har en “opprinnelig rettighet” til jorda og områdene de lever på og av. Urfolksrettigheter til fisket i havet er blitt rettslig anerkjent i en del tilfeller i de senere år; blant annet i Australia og New Zealand. De nylig framlagte utredningene fra Samerettsutvalget (NOU 2007: 13, bind A, B) og Kystfiskeutvalget (NOU 2008: 5) har i høy grad aktualisert spørsmålet om samiske rettigheter til marine ressurser. Det sistnevnte utvalget forslår blant annet å lovfeste en særskilt fjordrett – som innebærer at folk bosatt ved den enkelte fjord har retten til å fiske i fjorden. Samerettsutvalgets forslag om at rettighetskrav i samiske kyst- og fjordområder også må utredes, og at det kan være rettigheter i saltvann som ikke er anerkjent, aktualiserer også behovet for kunnskap relatert til fjorder som økologiske system og sjøsamiske bosetningsområder. Også Finnmarksloven og Finnmarkskommisjonen har relevans for debatten om rettighetsfordeling og innflytelse i forhold til fiskeressursene i nord.

De nordlige fjordene representerer komplekse marine økosystemer så vel som sosiokulturelle landskap med en etnisk sett sammensatt befolkning. Det har særlig i løpet av de to siste tiårene vært rapportert om omfattende økologiske endringer i mange av disse fjordene. Det dreier seg blant annet om nedgang i lokale torskebestander og andre fiskearter. Samtidig som denne utviklingen har funnet sted, har det både på et internasjonalt og et nasjonalt nivå blitt etablert flere overordnede prinsipper som har direkte relevans for sjøsamiske bosetningsområder og fiskerier. Det dreier seg først og fremst om utviklingen innen samerett og miljørett.

Konferansen og doktorgradskurset tar utgangspunkt i de endrede kunnskapsbehov som antas å følge av både et økende fokus på samiske fiskerirettigheter og nye forvatningsprinsipper. Vi legger vekt på å presentere begreper og forståelser som kan gi innsikt i og danne grunnlag for drøftinger av både rettslige, biologiske og samfunnsmessige forhold relatert til disse utviklingstrekkene.

Om arrangørene   

Samerettsgruppa ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Tromsø

Same- og urfolksrett er et av satsningsområdene til Det juridiske fakultet. Den norske stat har et ansvar for å sikre samisk språk, kultur og næringer, herunder at samenes bruk av tradisjonelle landområder blir anerkjent og gitt rettslig vern. I dette ligger det mange og store utfordringer av juridisk art.

Gjennom Forskergruppa for samerett tar Det juridiske fakultet mål av seg til å produsere ny viten som kan være med på å gjøre disse utfordringene mer overkommelige. Utover publisering av rettsvitenskaplige tekster, populærvitenskaplig litteratur, lærebøker og annen kunnskap, er siktemålet vårt å styrke samerettsforskningen gjennom undervisning, målrettet forskerrekruttering og god veiledning av studenter som ønsker å skrive samerettslige masteroppgaver.

Les mer om samerettsgruppa

Havrettsgruppa ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Tromsø

Havrettsgruppa er etablert for styrke samarbeidet på dette feltet mellom fakultetets forskere og forskere ved andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt.  Forskningsgruppas hovedfokus er tradisjonell havrett, i tillegg til miljø- og fiskerirett.

Les mer om Havrettsgruppa

Fávllis [1]

Fávllis- samisk fiskeriforskningsnettverk ble etablert i 2003, etter initiativ fra Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø. Nettverket består av ansatte ved flere forskningsinstitusjoner og lokale kompetansesentra som på ulike måter beskjeftiger seg med ressursforvaltning, rettighetsspørsmål og/eller kulturelle emner i sjøsamiske områder. Fiskeressursene i inngår i det materielle naturgrunnlaget for sjøsamisk kultur, men det knytter seg en rekke problemer til forvaltningen av disse ressursene. Målet med Fávllis er å frembringe ny kunnskap av relevans for norsk og samisk forvaltning, bidra til fler- og tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøer i Norge og andre land, samt bidra til forskerrekruttering med relevans for sjøsamiske fiskerier. Fávllis-nettverket har dessuten som strategisk mål å bidra til etablering av et levedyktig forskningsmiljø innen feltet samiske fiskerier.

Posted in Uncategorized | Leave a comment