Generelt om LØK

Hva er lokal økologisk kunnskap (LØK)?
Begrepet lokal (eller tradisjonell) kunnskap brukes ofte om kunnskap som er opparbeidet over tid – ofte i løpet av mange generasjoner – gjennom utnytting av naturressurser i mer eller mindre avgrensede nærområder. Dermed er det særlig lokal økologisk kunnskap som er i fokus. Begrepet økologisk i en slik sammenheng viser særlig til artene (for eksempel fisk, sjøpattedyr, vekster) som finnes innenfor et bestemt område (for eksempel en fjord), samspillet mellom artene (for eksempel mellom fisk og sjøpattedyr), og samspillet mellom artene og miljøet de er i.

Lokal økologisk kunnskap er basert på egne observasjoner og erfaringer eller overført i muntlig tradisjon, men den kan også innbefatte skolekunnskap, forskningsresultater og informasjon gjennom media. Et viktig poeng er at kunnskapen hele tiden endres og oppdateres i større eller mindre grad, avhengig av blant annet økologiske forandringer og  nye observasjoner og erfaringer. Lokal økologisk kunnskap dreier seg med andre ord om kunnskap som er ervervet i spesifikke lokale omgivelser, med de økologiske forhold, ressursutnyttingsmåter og rammebetingelser for areal- og ressursbruk som disse omgivelsene har.