Doktoravhandling

Camilla Brattland: Making Sami Seascapes Matter : ethno-ecological governance in coastal Norway

Avhandlingen ”Making Sami Seascapes Matter: ethno-ecological governance in coastal Norway” (Brattland 2012) omhandler endringer i bruken av samiske kyst- og fjordområder særlig siden 1989, og hvordan kunnskap om sjøsamisk kultur produseres og integreres i dagens ressurs- og miljøforvaltning. Avhandlingen spør hvordan samisk kultur materialiseres i marin ressursforvaltning, og diskuterer hvordan samisk bruk av marine områder kommer til syne gjennom kunnskapsproduksjon i den nye økosystembaserte tilnærmingen til forvaltning av kyst – og fjordområder. Den bygger på undersøkelser av forvaltningens kartleggingsprosesser og forskjeller i fiskernes bruk av sjøskapet i Porsanger og Lyngen.

Diskusjonen avdekker en avstand mellom fiskeriforvaltningens bilde av sjøsamisk kultur som avhengig av avgrensede materielle ressurser, og fiskernes mangfoldige praksiser og tilpasninger til ulike økologiske og samfunnsmessige forhold. Forvaltningspraksiser både i fiskeriene og gjennom kartlegging av samiske rettigheter behandler fiskeriene i disse områdene som om de er tradisjonelle, enhetlige praksiser, som settes i verk gjennom universelle løsninger for støtte til småskalafiske generelt i hele det samiske administrative området.

I nye tilnærminger til økosystembasert forvaltning bidrar forskrifter om hensyn til sjøsamisk kultur til å gjøre noen former for biodiversitet mer sårbare og verdifulle enn andre, slik som gyteområder for kysttorsk. Lokalsamfunns bruk av kyst- og fjordområder som verdifulle i seg selv blir imidlertid ikke synliggjort på samme måte. Avhandlingen argumenterer for at en slik økende etno-økologisk tilnærming til forvaltning fremmer økologisk etnisitet, men gir lite rom for kulturell etnisitet og diversitet, og for anerkjennelse av spesifikt samiske fiskerettigheter.

Den peker også på at lokal produksjon av kunnskap om lokale økologiske forhold kan bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om innvirkning på kultur og samfunn i økosystembasert ressursforvaltning.