Annen fjordkunnskap

Havforskningsinstituttets prosjekt EPIGRAPH
“I Porsangerfjorden er stortareskogane sterkt redusert fordi store mengder kråkebollar beiter ned tareplantane. Samstundes er sukkertaren i sterk nedgang og bestanden av brisling kraftig redusert i Hardangerfjorden. For å undersøke kva som skjer i dei to økosystema, starta Havforskingsinstituttet eit strategisk instituttprogram om kyst- og fjordøkologi i 2008.” Fra Havforskningsinstituttets nettsider, der man finner presentasjon av prosjektets arbeid blant i Hardangerfjorden og Porsangerfjorden.

Fiskeridirektoratets kart
“Her finner du sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto for hele Norge.
Sammen med relevant temainformasjon som akvakulturdata, biomassedata,
verneområder, osv.”, ifølge Fiskeridirektoratets presentasjon av sine digetale kart. Kategorien “kystnære fiskeridata” har informasjon om blant annet gyteområder, oppvekst-beiteområder og fiskeplasser.

Artsdatabanken
“Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. (…) Artsdatabankens nettsted www.artsdatabanken.no er vår viktigste formidlingskanal. Her finner du blant annet informasjon om rødlistete arter, fremmede arter, naturtyper og artsnavn.” (Fra nevnte nettsted).

Fjorder står for øvrig på Artsdatabankens rødliste for naturtyper. (Se meny til høyre i naturtypebasen.)

Miljøstatus i Norge
“Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres miljøkunnskap i en sammenheng. Et vesentlig mål er å skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand, hva som påvirker den, konsekvenser og tiltak.” Fra nettstedet Miljøstatus.no, som har hav og kyst som eget tema.