LØK og annen fjordkunnskap

Kunnskap fra ulike arenaer
Kunnskap om fjorder etableres på mange ulike arenaer; både gjennom fiske og annen bruk av fjorder, gjennom forskning og i forvaltningsinstitusjoner. Presentasjonene på dette nettstedet tar utgangspunkt i materiale fra Fávllis-prosjektene, og dermed i ulike former for lokal økologisk kunnskap (LØK). Forskningsbasert kunnskap og annen fjordkunnskap knyttes til disse presentasjonene. Vi henviser også til utredninger og annet skriftlig materiale samt statistikk og kart.

Ulike tilnærminger til fjorder
Fjorder kan forstås både som økologiske systemer, som (kultur)landskap og som grunnlag for bosetning, lokalsamfunn og kultur blant annet i sjøsamiske områder. I Favllis-prosjektene ble det i økende grad lagt vekt på fjorder som sosio-økologiske system, noe som til en viss grad innebærer en sammenfatning av noen sentrale elementer fra de tre førstnevnte tilnærmingene til fjorder.

Fjordkunnskap