Forskning i Fávllis-nettverket

To større forskningsprosjekter er gjennomført i Fávllis-nettverket:

I. Fjord ecosystems – sami communities: Local ecological knowledge and socio-ecological history

II. Tradisjonell kunnskap og forvaltning av fjorder som økosystemer og kulturlandskap

I desember 2007 fikk Fávllis finansiert deler av prosjektet “Fjord ecosystems – sami communities: Local ecological knowledge and socio-ecological history” gjennom en bevilgning fra programmet Havet og kysten i Norges forskningsråd (NFR). (Norsk kortversjon av tittelen: “Lokal kunnskap og fjordøkologi”). Hovedmålet med prosjektet er å frambringe forskningsrelevant kunnskap om nordlige fjorder gjennom å dokumentere og analysere lokal økologisk kunnskap om økologiske forandringer og sosio-økologisk historie i fjordområdene. (November 2010: Sluttseminar Fávllis 1 i samarbeid med Sjøsamisk kompetansesenter. Programmet finnes her.)

Videre fikk Fávllis høsten 2008 finansiert et annet prosjekt – “Tradisjonell kunnskap og forvaltning av fjorder som økosystemer og kulturlandskap” over Samisk program i NFR. Felles tema for begge disse prosjektene er tradisjonell økologisk kunnskap i noen fjorder i sjøsamiske bosetningsområder. I sistnevnte prosjekt er dette fokuset utvidet ved at også landskapsdimensjonen innbefattes. Det legges særlig vekt på kulturlandskap i en sjøsamisk sammenheng. Dessuten er fokus og innhold utvidet ved at en spesifikk samiskspråklig del samt dokumentasjon, forskning og formidling ved hjelp film er inkludert. (Oktober 2011: Sluttseminar Fávllis 2 i Manndalen, i samarbeid med Senter for nordlige folk).

Prosjektene gjennomføres i samarbeid med forskere ved andre institusjoner, samt deltakelse fra lokale kunnskapsinstitusjoner i Porsanger og Tana i Finnmark og Kåfjord i Troms.

Senter for samiske studier ved Fávllis-nettverket deltar også i to andre prosjekter med utgangspunkt i sjøsamiske områder (bearbeiding og tilrettelegging av tidligere innsamlet materiale for publisering).

Fávllis-nettverkets forskning er et bidrag til å øke bevisstheten om hva lokal økologisk kunnskap og samisk bruk er og innebærer i nordnorske kyst- og fjordområder. Det har vært lagt vekt på å finne metoder for bearbeiding av kunnskapen slik at den kan integreres med andre kunnskapskilder og være til nytte for forvaltninga av ressursene som kunnskapen er basert på.