Internasjonal og nasjonal rettsutvikling

Norge har gjennom internasjonale miljøavtaler inngått forpliktelser av betydning for urfolks rolle i areal- og ressursforvaltning. Det dreier seg blant annet om vektlegging av urfolks og andre lokale ressursbrukeres tradisjonelle kunnskap, og lokal deltakelse i areal- og ressursforvaltning.

Nye forvaltningsmålsettinger som er formulert særlig i løpet av de siste 10-15 år kan samlet oppsummeres slik: Utviding av perspektiv (fokus på hele systemer og ikke kun deler: økosystem, landskap, kunnskap i vid forstand), ivaretakelse av ressurser og arealer (fokus på vern og bærekraftig bruk) og demokratisering når det gjelder forvaltning (medvirkning, lokalt engasjement).