Andre internasjonale miljøavtaler

FN-konferansen om miljø og utvikling ble avholdt i Rio de Janeiro i 1992. Konferansen bidro til å skapte internasjonal enighet om at miljøproblemer ikke kan løses isolert. Den bidro også til at globale diskurser om miljøproblemer, økonomisk utvikling og rettferdighet ikke lenger foregår innen separate felt, men griper inn i hverandre. De internasjonale miljøforpliktelsene som ble skapt under og i forlengelse av Rio-konferansen, har videre gitt urfolks tradisjonskunnskap og tradisjonsbaserte praksiser en sentral plass i globale diskusjoner om bærekraftig ressursbruk og utvikling.

Sentrale dokumenter med utgangspunkt i denne konferansen er Rio-deklarasjonen om miljø og utvikling (FN 1993), konvensjonen om biologisk mangfold (FN’s miljøprogram), Agenda 21 (handlingsplan for verdens miljøutfordringer) og lokal Agenda 21 (skal integrere prinsippene fra Agenda 21 i den lokale miljøpolitikk og miljøplanlegging). Alle dokumentene framhever verdien av urfolks tradisjonskunnskap og tradisjonsbaserte praksiser.

Noen nettadresser til FN
Miljøprogrammet:
http://www.unep.org/

Om bærekraftig utvikling:
http://www.un.org/esa/sustdev/index.html

Global Environment Facility: Biodiversity Planning Support Programme
(Her finnes bl.a. “Guide to Developing a Biodiversity Strategy from a sustainable Development Perspective”)
http://www.undp.org/bpsp/

Rio-deklarasjonen om miljø og utvikling
Artikkel 22 slår fast at urfolk og deres samfunn har en vital rolle i forvaltning og utvikling av miljø på grunn av sine kunnskaper og tradisjonelle praksis. Videre sier den at stater bør anerkjenne og støtte urfolks identitet, kultur og interesser og gjøre dem i stand til effektiv deltakelse i bestrebelsene for en bærekraftig utvikling.

Nettadresse til Rio-deklarasjonen:
http://igc.apc.org/habitat/agenda21/rio-dec.html

Agenda 21
Et sentralt og forpliktende dokument fra FN-konferansen i Rio er Agenda 21 som er en handlingsplan for verdens miljøutfordringer. I Agenda 21 oppfordres regjeringene i de enkelte land til å lage egne nasjonale strategier for en bærekraftig utvikling. I de nasjonale strategiene forventes nært samarbeid med alle samfunnsgrupper. Urfolk er en av ni hovedgrupper nevnt i Agenda 21, som sterkt oppfordrer til urfolks deltakelse.

Artikkel 26, Recognizing And Strengtening The Role Of Indigenous People And Their Communities, definerer de mål regjeringene skal søke å oppnå. Blant dem er å etablere en prosess som styrker urfolk og deres samfunn gjennom å erkjenne at urfolks landområder og samfunn bør beskyttes mot tiltak som er miljømessig usunne, eller som det aktuelle urfolk betrakter som sosialt og kulturelt upassende. Det understrekes at tradisjonell og direkte avhengighet av fornybare ressurser og økosystemer fortsatt har avgjørende betydning for urfolks kulturelle, økonomiske og fysiske velferd.

Et annet mål som skal etterstrebes er å etablere ordninger som styrker urfolks deltakelse i nasjonal politikkutforming, lover og programmer knyttet til ressursforvaltning. Det oppfordres til at urfolk involveres både på nasjonalt og lokalt nivå i ressursforvaltning, i utvikling av vernestrategier og i programmer som er etablert for å støtte eller vurdere strategier for bærekraftig utvikling. Et av programområdene i Agenda 21 er området for forskning. Også dette vektlegger urfolkskunnskap og lokalkunnskap.

Nettadresse til Agenda 21:
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm

Nettadresse til Agenda 21, kapittel 26:
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21chapter26.htm

Agenda 21 National Information:
http://www.un.org/esa/agenda21/natinfo/

Lokal Agenda 21
Begrunnelsen for lokal Agenda 21 (LA21) ligger i Agenda 21’s artikkel 28, som forplikter til lokalt engasjement for en bærekraftig utvikling. Intensjonen er å integrere prinsippene fra Rio-erklæringen i lokal miljøpolitikk og miljøplanlegging.

Norges nettsted for lokal Agenda 21:
http://www.agenda21.no/

Sametinget og lokal Agenda 21
Sametinget har gjennomført et prosjekt for oppfølging av lokal Agenda 21 i samiske områder. Informasjon om dette prosjektet, og også om Sametingets erklæring om bærekraftig utvikling, finnes på Sametingets hjemmesider: www.samediggi.no, under overskriften ”tema”.

Informasjon om Sametingets prosjekt, samt dets erklæring om bærekraftig utvikling, finnes også i Diedut nr. 1/2002 (rapport 2 i prosjektet Miljø, kultur og kunnskap; et av Torvald Falchs bidrag).