‘Mapping cultural seascapes’

Prosjektet ‘Mapping cultural seascapes’ videreførte i 2012 arbeidet med formidling av LØK i Porsanger gjennom kartografiske presentasjoner i samarbeid med Sjøsamisk kompetansesenter (Indre Billefjord, Porsanger). Arbeidet som har resultert i videreutvikling av dette nettstedet (Fávllis) og av Sjøsamisk kompetansesenters database Meron.no, er finansiert av midler fra flaggskipet ‘Fjord og kyst’ ved Framsenteret i Tromsø, i tillegg til egenandeler fra Sjøsamisk kompetansesenter og Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø.

Om de to nevnte produktene for formidling av LØK:

1)      Meron. En lokal database for tradisjonell kunnskap basert på originalkilder, hovedsakelig fra intervjuer med eldre samisktalende beboere i den indre delen av Porsanger. Eies og drives av Sjøsamisk kompetansesenter i Indre Billefjord. «Fjord og land»-databasen er organisert i et kartografisk informasjonssystem (basert på Google og Joomla) som inneholder tradisjonell kunnskap knyttet til navngitte steder i terrenget og på sjøen i indre Porsanger.

2)      Fávllis. Dette nettstedet binder sammen kart, tekster og videoer/film/bilder basert på materiale fra Fávllis-prosjektene. Det gjøres ved bruk av et kartografisk informasjonssystem (basert på Google og WordPress) med et atlas og et leksikon for presentasjon av LØK i vid forstand (hendelser, observasjoner, erindringer knyttet til det marine sosio-økologiske systemet i fjordene). Nettstedet eies og drives av NIKU og Senter for Samiske Studier ved Universitetet i Tromsø.

Materialet er innhentet gjennom forskning på lokal økologisk kunnskap (LØK) om det sosio-økologiske systemet i Porsangerfjorden og Lyngenfjorden, og til dels også i Varangerfjorden og Tanafjorden.

Prosjektet var finansiert av Havforskningsinstituttet gjennom flaggskipet ‘Fjord og kyst’ ved Framsenteret.

Sammenbinding av Fávllis-materiale
Narrativet «da seien forsvant» kan gjenfinnes i «Fávllis» enten gjennom LØKsikonet gjennom punktene i kartet som omhandler sentrale seigrunner som nå er tomme for fisk, eller gjennom filmen «Det hadde vært godt med seimølja» (Seljevold 2011) som er knyttet til bostedet til hovedinformanten i filmen i atlaset. Lengre tekster om den generelle sosio-økologiske historien i dette området i Porsanger (Andersen) og om samisk terminologi for fisk (Nilsen) og beskrivende ord for sjøbunn og fiskeplasser (Brattland) er publisert i publikasjonen «Den gang var det rikelig med fisk» (redigert av Andersen og Persen 2011).

Nettstedet kan knyttes sammen og integreres med andre typer LØK-kategorier og georefererte data som kan knyttes til georefererte punkter eller objekter i sjøskapet, og som kan inngå i kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av naturmangfoldet. På dette nettstedet er dette forsøksvist gjort for Lyngenfjorden der filer med gytefelt for torsk produsert av Fiskeridirektoratet er importert inn i samme database som LØK om gytefeltene i fjorden.

Samarbeid og videreutvikling
Prosjektet ‘Mapping cultural seascapes’ har så langt det er mulig koordinert den kartografiske framstillingen med punkter i landskapet som samsvarer med punkter Meron.no, og har og også levert punkter og tekster som omhandler historisk bruk av landskapet i indre Porsanger til sistnevnte nettsted.

Videre arbeid med ovennevnte nettpresentasjoner av LØK i fjorder avhenger av behovet for og etterspørselen etter slik kunnskap; fra lokale kunnskapsmiljø og fra kunnskapsmiljø innen forvaltning, forskning og undervisning.

Referanser her.