LØK i fjorder

Lokal økologisk kunnskap (LØK) dreier seg om kunnskap i vid forstand. Dette kommer blant annet til uttrykk i Favllis-prosjekt 2, der man i forskning på LØK har innhentet kunnskap om både økologiske forandringer, lokal bruk, samisk fiskeriterminologi, stedsnavn på fiskeplasser samt nærings- og samfunnsmessige endringer som kan ha sammenheng med de økologiske forandringene.

Tidligere og nåtidige ressurskonflikter relatert til fiskerireguleringer og høstingspraksiser er også inkludert, og kommer blant annet til uttrykk i presentasjoner av noen sentrale sosio-økologiske hendelser, slik de erindres lokalt. Det antas at ressurskonflikter kan gi innsikt i årsaker til økologiske forandringer (med vekt på menneskets rolle) og konsekvenser for sjøsamiske samfunn og kulturlandskap. Dessuten synliggjør konfliktområder lokale verdier knyttet til bruk og forvaltning av naturressurser, samt spenninger mellom lokale og nasjonale verdier.

Sentrale elementer i fjord-LØK
Et kjennetegn ved bruken av begrepet lokal økologisk kunnskap er at man legger vekt på kunnskap i vid forstand. Sentrale elementer i slik kunnskap om en fjord kan være:

1) Kategorier for klassifisering av fjordens arter

2) Økosystemkunnskap: kunnskap om arter og artenes tilholdssteder, vandringer, atferd og samvirkning med andre arter, samt kunnskap og vær og klima

3) Bruken av fjorden i fortid og nåtid som grunnlag for ulike livsformer og næringer. Eksempelvis kunnskap om fiskegrunner og andre fiskeplasser, samt ressursutnyttingsmåter (blant annet fiske i fjorden med ulike redskaper samt organisering av fiskeriaktiviteten)

4) Lokale forvaltningsmekanismer (forvaltning av fjordens ulike arter, bevaringsmåter og samhandling med andre brukere i tilknytning til lokal forvaltning)

5) Lokale konsekvenser av nasjonal politikk og forvaltning (for eksempel konkretisert i reguleringsbestemmelser for redskapsbruk og fangstuttak)

6) Verdier, normer og rettsoppfatninger 

7) Verdensbilde/kosmologi (for eksempel hvordan man forstår menneskenes rolle i områdene man gjør bruk av, både i forhold til dyr og andre arter og i forhold til det marine landskapet)