LØK i Porsanger

Oppslagsverket LØKsikon på denne siden er knyttet til steder i fjordlandskapet i Porsanger og basert på tekster fra den populærvitenskapelige publikasjonen (“Den gang var det jo rikelig med fisk”) utgitt av Sjøsamisk kompetansesenter i samarbeid med Fávllis-prosjektet, i tillegg til narrativer/fortellinger, videoklipp og annet materiale fra prosjektet.

Fjorden kan forstås som et sosio-økologisk system, der utnyttelse av naturressurser og samfunn inngår i gjensidig påvirkning. Det sosio-økologiske systemet i Porsangerfjorden består av småskala kyst- og fjordfiskere som kombinerer fiske etter torsk, sei, hyse og kongekrabbe med andre næringer eller har fiske som fulltidsyrke, og de artene i fjorden som påvirkes av dette fisket. I vår LØK-database er materialet organisert i substansielle kategorier (for eksempel arter, steder, navn) og mer analytiske kategorier (narrativer/fortellinger knyttet til sosio-økologiske hendelser, oppfatninger av politiske prosesser, forvaltning etc.).

Et sentralt tema i intervjuene har vært økologiske endringer, noe som gjenspeiler seg i presentasjonene av LØK om arter. Det er lagt mest vekt på observasjoner, men noen hypoteser og forklaringer vedrørende årsakssammenhenger er også med.

Bakgrunn