Metode

Intervju
Prosjektene har fokusert på innsamling av lokal økologisk kunnskap (LØK) gjennom semi-strukturerte intervjuer med fiskere og andre brukere av fjorder. Intervjuarbeidet i Porsanger og Tana har hatt hovedfokus på økologiske forandringer, og det har vært spurt både etter observasjoner av arter og også om forandringer med hensyn til bestander i tilknytning til noen sentrale hendelser i fjordenes historie; i hovedsak avgrenset til etterkrigstiden.

Det ble lagt vekt på hendelser og forandringer av ulike slag – både fiskeriaktiviteter som har bidratt til økologiske endringer i fjordene og også observerte økologiske endringer med mindre klare årsaksforklaringer. Nedgangen i forekomsten av sild på 1960-tallet og av torsk og sei på 1980- og 90-tallet, den såkalte selinvasjonen på 1980-tallet og kongekrabbens ankomst fra 1990-tallet utgjør sentrale hendelser i det man kan kalle fjordenes sosio-økologiske historie, og de kommer også på ulike måter til uttrykk i den lokale kunnskapen fra Porsangerfjorden og Tanafjorden.

Hendelser og tidsperioder

I Kåfjord/Lyngen i Troms har hovedfokus vært på kartlegging av bruksmåter samt konflikter omkring oppdrett og gyteplasser, og mindre på intervjuundersøkelser.