Porsangerfjorden som grunnlag for bosetning, samfunn og kultur

(Sida er under redigering.)

Nærheten til fiskeressursene i fjorden har inntil nylig vært en forutsetning for bosetning i Porsanger. I Porsanger bygdebok konkluderes det, basert på blant annen arkeologiske funn av boplasser helt tilbake til steinalderen, at fisken har spilt en overordnet rolle for bosetningsmønsteret: “Det er påtakelig hvordan bosetningen ligger nær ved eller utenfor den delen av Porsanger som fryser til. Det er også fra denne grensen, det vil si, fra Kolvik og nordover at vi finner de beste fiskefeltene” (Hanssen 1986:21).
….

Statistikk for antall båter i Porsanger 1950–2001; åpne og tildekte båter

Camilla Brattland har gått gjennom fartøyregisteret for fiskebåter i Porsanger i perioden 1950 – 2001, og presenterer sine funn her:

Det er jo en vanlig antagelse at samer fisker med små båter og konvensjonelle redskaper. Det jeg har funnet ut, er at de gjør det i Porsanger, men det er en stor forskjell mellom åpne og tildekte båter. Selv om de tildekte båtene ikke er mye større enn de åpne, i begge gruppene kan båtene være omkring 6,5 meter lange, er det andre forskjeller. Andelen av båter som var dekket til med overbygg, på ca. 10 meter, var faktisk større i 1950 i forhold til de åpne båtene, på omkring 6,5 meter og under, enn noen gang senere. Dette kan man finne ut ved å telle antall åpne og dekkede båter i kommunen i rapportene fra Fiskeridirektøren som ligger her: http://biblioteket.imr.no/e-tidsskrifter/merkeregister2/.

Rapportene har mange interessante opplysninger, som for eksempel navn på båter, bruk av ekkolodd osv. Et fåtall har hatt ekkolodd i båtene. I 1966, som var det siste året installasjon av ekkolodd ble registrert, hadde bare 4 av 34 båter tildekte båter i Porsanger ekkolodd, samtidig som antallet små åpne båter steg fra 4 i 1950 til 114 i 1966. I samme år hadde 45 av 400 fiskere i Nordkapp ekkolodd, så det virker som det var en vanlig andel på den tida. Den store reduksjonen på 50 % i åpne båter i 1988 kommer av selinvasjonen i fjorden, som hadde større effekt enn kvoteinnføringa i 1990. Etter 1988 er man tilbake omtrent på 1960-nivå, men med en nedadgående tendens til vi kommer til de senere år, til tallet for 2013 når omtrent samme nivå som i 1950.

Her er tabellen fram til 2001:
Statistikk_Porsanger_CB