Stedsnavn

Eksempler på LØK knyttet til stedsnavn i Porsangerfjorden

Fokus på stedsnavn i Fávllis-prosjekt 
Stedsnavn som kilde til lokal kunnskap har vært tema i Fávllis 2; blant annet med fokus på samiske og norske navn på fiskegrunner i Porsanger. Et utvalg av samiske navn på fiskegrunner i Sjøsamisk kompetansesenters stedsnavnmateriale ble analysert ut fra ulike faglige vinklinger, og sammenlignet med norske navn i det samme området. Lokalbefolkningens navnsetting av fiskegrunnene illustrerer blant annet en omfattende kunnskap om fjordens topologi, ved at også kunnskap om landskapet under vann synliggjøres, og en ytterligere detaljkunnskap knyttet til hjemmefiske.

De utvalgte navnene forteller om stor grad av samarbeid og kontakt på tvers av språkene, og om ulik bruk blant husholdsfiskere og den større fiskeflåten som har fisket på fjorden. (Brattland og Nilsen 2011, Brattland 2011). Denne analysen illustrerer både potensialet som ligger i bruk av stedsnavn som kilde til kunnskap om lokal fiskerihistorie og marint kulturlandskap, og også verdien av å gjøre bruk av allerede eksisterende materiale som finnes blant annet hos lokale kunnskapsinstitusjoner. Det samme gjelder Pål Julius Nilsens masteroppgave med tilknytning til Fávllis-prosjektet.

Samiske landskap under vann. Flerkulturelle fiskegrunner i Porsangerfjorden forteller  (fra artikkel av Camilla Brattland)