Flere språk til flere holder foredrag for Tromsø kommune

Flere språk til flere holder foredrag for Tromsø kommune
Torsdag 14. oktober 2010 holdt Merete Anderssen et gjesteforedrag om språktilegnelse og verdien av tospråklighet for Tromsø kommune i anledning et todagers kurs om læreplan i grunnleggende norsk. I NOU 2010:7 Mangfold og mestring (Østbergutvalgets rapport) konkluderte utvalget med at læreplanen i grunnleggende norsk bør brukes i særskilt norskopplæring. Dette kurset ble arrangert som et resultat av at Tromsø kommune så at det var et behov for kunnskap om flerspråklig opplæring, om læreplanens innhold og bruk, samt praktisk bruk av kartleggingsverktøyet. Selv om kursets hovedfokus var på norskopplæring for minoritetsspråklige elever, ønsket Tromsø kommune å formidle positive holdninger til flerspråklighet. Derfor ble Merete invitert for å snakke om hvordan barn lærer flere språk og hvorfor flerspråklighet er et gode. Publikumet på rundt 60 personer besto av barnehageansatte, lærere fra både grunnskole og videregående skole, skoleledere og ansatte fra PP-tjenesten. Foredraget ble godt mottatt, og fulgt av en mengde spørsmål av både teoretisk og mer praktisk art.