Flere språk til flere Tromsø

This post is also available in: Russian

Forskningsgruppa LAVA (Language Acquisition, Variation & Attrition) ved Institutt for språk og kultur ved UiT arbeider med språktilegnelse, variasjon og språklig forvitring. I senere år har gruppa hatt et økende fokus på variasjon i et flerspråklig perspek­tiv, både tospråklig språktilegnelse (2L1), andre- og tredje­språkstilegnelse (L2/L3) samt arvespråk (heri­tage language – et språk som læres i en natura­listisk setting utenfor det geografiske området der det snakkes som hovedspråk). Forskningsgruppa består av en rekke aktive forskere som er involvert i forsknings­prosjekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Aktuelle prosjekter fokuserer på språk­kombinasjoner som f.eks. norsk-engelsk, norsk-russisk, norsk-samisk, tysk-russisk, spansk-engelsk, russisk-latvisk, samt engelsk som tredjespråk. Det er også økende interesse for kombinasjoner av nært beslektede varianter, for eksempel norsk-svensk, spansk-katalansk, eller to norske dia­lekter.

Tromsøgruppa: