Om Fysikermøtet

Fysik­er­møtet arran­geres hvert andre år av fysikk-insti­tut­tene ved de norske bred­de­u­ni­ver­sitetene i samar­beid med Norsk Fysisk Sel­skap. I 2017 arran­geres møtet i Trom­sø ved Insti­tutt for Fysikk og Teknolo­gi, UiT Norges Ark­tiske Uni­ver­sitet. Vi ønsker alle velkom­men til et givende og min­ner­ikt møte, med vekt på faglig spen­nende fore­drag, par­al­lellsesjon­er, debat­ter og sosiale ”hap­pen­ings”. For­matet på møtet pass­er også utmer­ket til å gi mas­ter- og PhD-stu­den­ter muligheten til å holde sine første fore­drag for en faglig for­sam­ling og bli kjent med fysikere og stu­den­ter fra andre norske universiteter.

Det er et stort behov for å styrke kon­tak­ten mel­lom norske fysikere, og vi håper møtet kan bidra til dette. Vi satser på stor inter­esse og reko­rd­mange deltagere!

Print Friendly, PDF & Email