Nytt rekordår for sjømatnæringen

Kronikk: «Nytt rekordår for sjømatnæringen»

 

Differansen mellom salgsprisen og produksjonskostnadene er rekordhøye, til tross for at kostnadene har økt betydelig de siste årene. Nedgangen i produksjonsvolumet er en direkte konsekvens av de biologiske utfordringene i næringen.

Enkelte oppdrettere har imidlertid hatt mulighet til å holde noe slaktevolum tilbake, fordi prisene i første halvår i 2017 er forventet å være rekordhøye. På lang sikt er imidlertid næringen avhengig av volumvekst for å utvikle seg ytterligere.

Ett annet viktig poeng er at vedvarende høye laksepriser kan gi økt konkurranse fra andre og alternative produksjonsformer enn merdbasert oppdrett i sjø. Det vil kunne øke konkurransen for norske aktører på lang sikt.

Hvitfisk

Norge eksporterte hvitfisk for NOK 13,7 milliarder i 2016. Kombinasjonen av høye torskepriser og høye kvoter forklarer hvorfor førstehåndsverdien av torskefangstene aldri har vært høgere enn i 2016.

Høye fangstinntekter bidro til at torsketrål var den mest lønnsomme fartøygruppen i den norske havfiskeflåten i fjor. Torsken er den viktigste ville arten med en eksportverdi på NOK 8,7 milliarder i 2016. Det er en økning på 10 prosent fra 2015.