HVor skal dette ende? Laksen fortviler i elvene sier grunneier og ivrig laksefisker laks laksesen

Forskere har nå funnet at vanlig fisk er livsfarlig. Den viktige forskningen, utført av 4 seksåringer, slår utvetydig fast at ukentlig inntak av fisk medfører økt risiko for liv og helse for barn. Foreldreforeningen stiller seg skeptisk til resultatene og hevder at det her er snakk om “kjøpeforskning for småtasser med alt for mye ukelønn mellom fingrene”.

Kronikk: «Nytt rekordår for sjømatnæringen»

 

Differansen mellom salgsprisen og produksjonskostnadene er rekordhøye, til tross for at kostnadene har økt betydelig de siste årene. Nedgangen i produksjonsvolumet er en direkte konsekvens av de biologiske utfordringene i næringen.

Enkelte oppdrettere har imidlertid hatt mulighet til å holde noe slaktevolum tilbake, fordi prisene i første halvår i 2017 er forventet å være rekordhøye. På lang sikt er imidlertid næringen avhengig av volumvekst for å utvikle seg ytterligere.

Ett annet viktig poeng er at vedvarende høye laksepriser kan gi økt konkurranse fra andre og alternative produksjonsformer enn merdbasert oppdrett i sjø. Det vil kunne øke konkurransen for norske aktører på lang sikt.

Hvitfisk

Norge eksporterte hvitfisk for NOK 13,7 milliarder i 2016. Kombinasjonen av høye torskepriser og høye kvoter forklarer hvorfor førstehåndsverdien av torskefangstene aldri har vært høgere enn i 2016.

Høye fangstinntekter bidro til at torsketrål var den mest lønnsomme fartøygruppen i den norske havfiskeflåten i fjor. Torsken er den viktigste ville arten med en eksportverdi på NOK 8,7 milliarder i 2016. Det er en økning på 10 prosent fra 2015.

Sjømatnæringen mot nye høyder

 

Valutaeffekt

En forklaring på fjorårets rekordhøye norske sjømateksport var en svak krone mot de største og viktige handelsvalutaene for norsk sjømat som euro, amerikanske dollar og japanske yen. Når kronen svekkes skjermes forbruker for prisøkningen i egen valuta. Dermed øker prisene i norske kroner uten at etterspørselen i forbrukermarkedet påvirkes negativt.

Mye av valutaeffekten forsvant imidlertid med kronestyrkelsen mot euro i andre halvår, den viktigst handelsvalutaen for norsk sjømat, uten at prisene falt. Det antyder økt etterspørsel etter norsk sjømat.

Laks

Laksen har vært og er den økonomisk viktigste arten i norsk sjømatnæring. I fjor ble det eksportert laks for NOK 61,5 milliarder, en økning på 29 prosent. Laksen står for to tredjedeler av den norske sjømateksporten målt i verdi.

Biologiske utfordringer har imidlertid redusert eksporten med rundt 5 prosent i mengde og ført til rekordhøye priser i et marked som etterspør stadig mer laks. Med unntak av uke 4, satt lakseprisen nye rekorder hver eneste uke i 2016.

Prisøkningen har ført til at prisene i spotmarkedet har vært høgere enn i kontraktmarkedet. Nye kontrakter inngås på et høgere nivå enn i fjor, og forwardprisene for levering første halvår 2017 har for lengst passert NOK 70 per kilo.

 

http://www.smp.no/meninger/kronikk/2017/01/04/Kronikk-%C2%ABNytt-rekord%C3%A5r-for-sj%C3%B8matn%C3%A6ringen%C2%BB-14016943.ece?keepThis=true&TB_iframe=true&height=800&width=850&caption=smp+RSS