Delprosjekter

Lokale utslipp av miljøgiften PFOS ved Harstad/Narvik lufthavn

En kartlegging  i befolkningen – pilotstudie høsten 2013 

Bakgrunn
I forbindelse med tidligere utslipp av miljøgiften PFOS (perfluoroktylsulfonat) fra nå nedlagte brannøvingsfelt tilknyttet Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, har det fremkommet spørsmål om befolkningen har vært utsatt for miljøgiften.  Å spise fisk fra Langevann, Lavangsvann og Tårstadvassdraget kan være en mulig kilde for befolkningen. 

Oppføling av Helse- og livsstilsundersøkelsen
Som en oppfølging av Helse- og livsstilsundersøkelsen i regi av Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet og som pågikk høsten 2012 ved Helse – og sosialsenteret på Evenskjer, sender Universitet nå ut et ekstra spørreskjema til deler av befolkningen i Evenes og Skånland kommune. Omlag halvparten av befolkningen mellom 40 og 79 år deltok da i undersøkelsen.  Alle mellom 40 til 69 år som da i spørreskjema svarte at de spiste ferskvannsfisk, blir nå forespurt om å svare på noen ekstra spørsmål om dette.  Helse- og livsstilsundersøkelsen har et unikt materiale med blodprøver og spørreskjemaopplysninger som gjør at vi kan bestemme nivåer av PFOS i blodet til deltagerne. De som deltok har tidligere samtykket til at det kan gjøres analyser blant annet av miljøgifter i blodprøvene.

Hva undersøkes
For å få et mer nøyaktig bilde på om noen har vært eksponert, ønsker vi å få svar på noen tilleggsspørsmål vedrørende konsum av innlandsfisk, størrelsen og mengden som spises, og hvorvidt fisken er fisket i de berørte vann og tilhørende vassdrag. Vi ønsker å kartlegge hvor mange av deltagerne i undersøkelsen som er berørt av PFOS-utslippet, for deretter å måle nivåer av PFOS i blodprøver og se etter sammenheng med kostholdet. Vi ønsker å vurdere bidrag fra fisk i berørte vann og vassdrag i forhold til eksponeringen i den generelle befolkningen. I første omgang vil vi kartlegge et lite utvalg, men det kan senere bli aktuelt å analysere en større andel deltagere.

Vår målsetting er at så mange som mulig svarer på spørreskjema, slik at vi kan får et mest mulig nøyaktig bilde av fiskekonsumet fra de berørte vannene.  Den enkeltes deltagelse er derfor svært viktig for oss uavhengig om vedkommende spiser fisk fra nevnte vann og vassdrag eller ikke.

Kartlegging av nivåer i ferskvannsfisk
Parallelt med denne undersøkelsen foregår også en kartlegging av nivåer av miljøgiften i fisk knyttet til berørte vassdrag. Dersom PFOS slippes ut i ferskvann kan miljøgiften bli tatt opp av fisk.   Avinor har til nå kartlagt nivåer av PFOS i ferskvannsfisk i de berørte vannene, samt overflatevann og grunnvann rundt lufthavnen. Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), Akvaplan-niva og Avinor samler nå inn flere prøver av ulike arter ferskvannsfisk og analysere disse for PFOS. Disse resultatene vil inngå i denne undersøkelsen, og vil kunne gi kunnskap om PFOS eksponering ved inntak av fisk fra berørte vann og vassdrag ved Evenes.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon
Kartlegging human helse:
Torkjel Sandanger, prosjektleder, førsteamanuensis UiT Norges arktiske universitet: torkjel.sandanger@uit.no, telf. 77 64 54 04 eller 41161102

Kartlegging miljøgifter i fisk:
Anita Evenset, forskningsleder Akvaplan-niva: ae@akvaplan.niva.no, tlf. 77 75 03 11 eller
Dorte Herzke, seniorforsker NILU, dorte.herzke@nilu.no, tlf. 77 75 03 97

Prosjektkoordinator
Solrunn Hansen, Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet
solrunn.hansen@uit.no, telf. 776 44836