Fordeler ved å delta

For den enkelte deltager

  • Det forventes ingen risiko forbundet med denne undersøkelsen. Blodprøven blir tatt ved stikk i blodåre i underarmen. Selve undersøkelsen vil ta om lag en halv time.
  • Du vil på stedet få tilbud om resultater på egne målinger som blodtrykk, puls, høyde, vekt og liv-/hoftevidde, blodprosent og HbA1c (gjennomsnittlig blodsukker de siste 6-8 ukene).
  • Du kan reservere deg mot å få vite resultatene av prøvene dine. Men hvis et av disse prøveresultatene er slik at det er nødvendig med rask legebehandling, vil du uansett umiddelbart få tilbakemelding og om nødvendig henviser vi videre til lege.
  • Deltagelse i denne studien erstatter ingen legeundersøkelse. Dersom du har mistanke om noe galt med din helse, må du derfor i tillegg oppsøke din egen fastlege.

Trekning av reisegavekort

  • Undersøkelsen planlegges gjennomført i flere kommuner i Nordland, Troms og Finnmark.
  • Alle som deltar vil være med i trekning av 2 reisegavekort hver verdt kr 10 000,-
  • I tillegg vil det trekkes to ekstra reisegavekort i den kommunen med best deltagelse.
  • Det gis ingen annen økonomisk kompensasjon for deltakelse i studien.

For kommunen
Medvirkning og forankring
Den kommunale medvirkning og forankring i Helse- og livsstilsundersøkelsen er viktig. Deltagende kommuner er vertskap for undersøkelsen og tilbyr lokaliteter og annen praktisk tilrettelegging. I tillegg kan kommunene bidra med kompetanse i form av å fristille eget personell for undersøkelsen.

Skånland og Evenes kommune var første kommuner som var med i studien, og erfaringer som ble gjort her i forhold til planlegging, organisering, gjennomføring og ikke minst den kommunale medvirkning vil være retningsgivende for hvordan undersøkelsen videreføres andre steder.

Tilbakemelding på egen folkehelse
Endringer i livsstil i løpet av de siste generasjoner forventes i økende grad å ha effekt på helsen. Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår at innen år 2020 vil 70 % av all sykdom være livsstilsrelatert.  Vår undersøkelse vil bidra til å måle temperaturen på helsetilstanden i din kommune.

Det overordnede målet med undersøkelsen er å få mer kunnskap knyttet til helse og livsstilsrelaterte temaer i befolkningen i områder med samisk og norsk bosetning i Norge. Hovedfokuset i studien er relatert til noen sentrale folkesykdommer som diabetes type 2 og hjerte-karsykdommer. Disse sykdommene rammer relativt store andeler av befolkningen og byrden av dette har samfunnsøkonomiske konsekvenser nasjonalt, men også lokalt. Mer kunnskap om forekomst av både risikofaktorer og sykdommene samt deres mulige årsaksforhold vil være av stor verdi i forhold til fremtidig planlegging og tilrettelegging av helse og sosialtjenester i de enkelte kommunene.

Resultatet fra undersøkelsen vil tilbakeføres til kommunen i form av rapporter på egen data. Resultatene kan være et viktig bidrag i forbindelse med forebygging og igangsetting av tiltak for å fremme folkehelse og velferdstilbud i nord. Vår befolkningsundersøkelse kan derfor være et nyttig bidrag til å oppfylle kravene i  Folkehelseloven. Resultatet avhenger i midlertidig av at deltakelsen blir best mulig.  Jo flere som lar seg undersøke, desto mer nøyaktig bilde kan vi gi på folkehelsa i kommunen. Undersøkelsen vil være et løft for folkehelsen. Ditt personlige bidrag er derfor viktig!