Formål

Helse- og livsstilsundersøkelsen er et forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Tromsø. Undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjekt (SAMINOR) ved Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin. Studien gjennomføres i to trinn og er en oppfølger til en tilsvarende undersøkelse fra 2003. Resultatene vil ha stor betydning for å få kunnskap om helse, sykdom og livsstil hos befolkningen i disse distriktsområdene. Undersøkelsen kan også kan bidra til bedre helse og velferdstilbud.

Trinn 1; Helse og levekår er en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomfør i første halvår av 2012. Spørreskjema ble sendt til befolkningen i alderen 18-69 år i 25 ulike kommuner med samisk og norsk bosetning i Nord-Norge og i begge Trøndelagsfylkene.  Hovedfokuset er helse og levekår.

Trinn 2 er Helse- og livsstilsundersøkelsen der vi samler inn data ved personlig oppmøte av deltagerne.  Målgruppen er hele befolkningen i alderen 40-79 år uavhengig om de deltok i trinn 1 eller ikke. Undersøkelsen planlegges gjennomført i et utvalg av de kommuner som deltok i trinn 1. Skånland og Evenes kommune var første kommuner ut med oppstart i september 2012. Karasjok kommune er første kommune ut i Finnmark med oppstart januar 2013, Kautokeino i slutten av februar og Porsanger etter påske. Øvrige  planlagte kommuner er Tana, Nesseby og Kåfjord. Målet er å gjennomføre undersøkelsen i løpet av 2013 og innen våren 2014.

 De som deltar får sjekket om de har bestemte såkalte livsstilssykdommer eller om det er fare for å få dem. Hovedfokus er: Kosthold – diabetes – hjerte-karsykdommer – miljøgifter – tannhelse – søvn

Et løft for folkehelsen
Studien vil ha stor betydning for å få kunnskap om helse, sykdom og livsstil hos befolkningen i disse distriktsområdene. Forekomst av både risikofaktorer og ulike sykdommer samt deres mulige årsaksforhold vil undersøkes. Det har utvilsomt vært endringer i livsstil i løpet av de siste generasjoner, noe som kan ha effekt på helsen. Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår at innen år 2020 vil 70 % av all sykdom være livsstilsrelatert. Studien gir en unik mulighet for å gripe fatt i nye utfordringer og problemstillinger. Resultatene kan være et viktig bidrag i forbindelse med igangsetting av tiltak for å fremme folkehelse og velferdstilbud i nord.

Vi ønsker svar fra alle uansett etnisitet
I spørreskjema presenterer vi spørsmål om etnisk tilhørighet. Senter for samisk helseforskning har som hovedoppgave å fremskaffe ny kunnskap om helse og levekår blant den samiske befolkningen i Norge. Vårt fokus på etnisitet er forankret i en nasjonal ambisjon om å øke tilgjengeligheten til overordna helsedata på den samiske befolkningen i Norge. Men vi ønsker også å få kunnskap om helse, livsstil og levekår til hele befolkningen i utkantkommuner. Vi er derfor også avhengig av å få svar fra dem som ikke oppfatter seg som samiske, og understreker at alle deltagere er like viktig, uansett etnisitet. Selv om ikke alle spørsmål føles relevant for deg, vil de svar du gir oss i denne spørreundersøkelsen hjelpe oss å besvare våre forskningsspørsmål.

Stor deltagelse er avgjørende
For å kunne få et så sikkert bilde som mulig på folkehelsa i de utvalgte kommunene, er det derfor viktig at flest mulig møter opp til denne undersøkelsen. Jo flere som møter, jo sterkere konklusjoner om helse- og livsstilstilstanden kan vi gi. Og husk at alle er like viktig; 40 år eller 70 år, frisk eller syk, samisk, finsk, norsk eller annen etnisitet. Vi oppfordrer derfor befolkningen til å mobilisere og gi et løft for folkehelsa.

Bli med, ditt bidrag teller!

Finansiering
Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra:

  • Det regionale forskningsfond Nord-Norge
  • De tre nordligste fylkeskommunene
  • Helse Nord
  • Sametinget
  • Universitetet i Tromsø  
  • Helse og omsorgsdepartementet

Ingen av disse instansene har interessekonflikter i undersøkelsen.

Behandlingsansvarlig
Universitetet i Tromsø ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig.

Prosjektslutt
Prosjektslutt er satt til 31.12. 2067. Etter dette anonymiseres alle dataene.