En strategisk satsning ved UiT

Universitetsstyret ved UiT løftet frem Helseteknologi som satsningsforslag for 2017 utenfor rammen og vedtok en strategisk satsning på Helseteknologi med bevilgning for å utvikle studier innen helseteknologi. Som svar på bestillingen fra universitetsstyret er studieplan for Helseteknologi utviklet. Det helsevitenskaplige fakultet har også bidratt i planleggingen av studiet og vil bidra med to emner for helseteknologi-studentene.

Studieretningen i Helseteknologi er en fremtidsrettet utdanning som vil spille en viktig rolle i den omfattende nasjonale satsningen på e-helse og IKT i helsesektoren. Denne utdanningen vil i nasjonal sammenheng være unik.

Med sin forsknings- og utdanningsprofil kan IFI bidra vesentlig til alle fem strategiske mål ved UiT. For å levere på de strategiske mål må instituttet disponere ressurser til å ha et strategisk og operativt handlingsrom som gir anledning til nye tiltak, slik som etablering av studieretning Helseteknologi. I denne kontekst løftes frem fire av UiT sine satsningsområder:

  1. Helse velferd og livskvalitet – IFI bygger og forsker på datasystemer som støtter ulike typer helse-tjenester med fokus på områdene helseteknologi, eHelse og telemedisin.
  2. Samfunnsutvikling og demokratisering – IFI formidler og utdanner i informatikk, et fag som har medført massive adferdsendringer i befolkningen og som skaper både store muligheter og store utfordringer for samfunnet.
  3. Bærekraftig bruk av ressurser – IFI forsker på prinsipp og praksis for bærekraftig bruk av energi i allestedsnærværende IKT.
  4. Teknologi – IFI forsker på kjerneinformatikk og anvendelser som bl.a. miljømonitorering, romtek-nologi, funksjonell genomikk/bioinformatikk og eVitenskap. Anvendelser som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord.