Jobbmuligheter

Dette studiet fører fram til graden Master i teknologi/sivilingeniør i informatikk – studieretning helseteknologi , og kvaliserer til å få en teknologisk jobb i både IKT- og helsebransjen både i Norge og utlandet. Spesialiseringen mot helseteknologi utgjør en tilleggsverdi og går ikke på bekostning av ingeniør- og realfaglig kunnskap og ferdigheter slik at man også kan jobbe i IT- og IKT-bransjen på lik linje med de som tar studieretningen datamaskinsystemer.  

Det stilles økende krav til helsevesenet når det gjelder effektivisering og automatisering, blant annet på grunn av demografisk utvikling, men også av medisinske årsaker. Skal fagmiljøet i nord klare å bevare sin sentrale posisjon i dette meget viktige området, og Norge sin internasjonale posisjon innen feltet, så trengs det kvalifiserte kandidater som både

  • behersker utvikling av ny teknologi og
  • forstår det kompliserte samspillet og kjenner til utfordringene innen helsesektoren

Dette vil studentene som går ut med studiespesialisering Helseteknologi være eksperter på.

Det er stor etterspørsel etter teknologisk kompetanse i helsesektoren, innen bl.a. logistiske og administrative prosesser, styring og overvåking av medisinering, informasjonshåndtering, kommunikasjon, beregningsorientert biologi, lagring og analyse av genomdata, genetisk testing, pasientspesifikk behandling, nevrovitenskap, samt både gamle og nye typer medisinsk utstyr inkl. robotikk.

Med dette studiet får du en solid bakgrunn for jobber i IT- og helsebransjen, i firma som f.eks. Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, Nasjonalt senter for e-helseforskning, UNN, Norut, Sykehuspartner, IBM, Siemens, Phillips, HP.