Jägarsamhälle i förvandling: Härdboplatser, rennäringar och samiska samhällen 800-1300 e. Kr.

Stentjorna

The site is located on the oppsite side of the small lake Steintjörna. Photo: Sven-Donald hedman

Vikingatid och tidig medeltid innebär en radikal omstrukturering av det samiska boplatsmönstret i norra Fennoskandias inland. Boplatserna anläggs i områden som tidigare varit i stort sett ointressanta att nyttja. I samband med att nya nischer börjar brukas uppvisar boplatserna också en ny rumslig struktur. Utmärkande för den nya strukturen är boplatser med grupper av linjärt organiserade härdar. Tillsammans med liknande ”formaliseringar” inom gravskick, och rituell praksis framstår de materiella uttrycken av samisk kultur från denna tid som mer markanta och homogena.

Förändringarnas likformighet utgör bakgrunden till forskningsprojektet. Med fokus på den linjära organiseringen av boplatserna finns två övergripande målsättningar: (a) tolka och förstå varför denna genomgripande förändring av boplatsmönstret uppstod och (b) utforska hur denna förändring kan relateras till andra förändringsprocesser inom samiska och andra närliggande samhällen under yngre järnålder och tidig medeltid. Till detta hör också frågan om renskötselns uppkomst. Arkeologiska fältarbeten och naturvetenskapliga metoder kommer att ge nya svar i dessa frågor.

Generellt har forskningen kring samisk förhistoria varit lokalt eller nationellt avgränsad. I detta projekt ingår konkreta gränsöverskridande frågeställningar och fältarbeten. Fältarbeten kommer att utföras i Sverige samt Norge och med nätverk i Finland och Ryssland kommer forskningen kring samisk förhistoria att få sin befogade gränsöverskridande nivå.

Sámegiella English