Prosjektenes etisk og politiske grunnlag

Både Bivirkningsgruppens (BVG) amalgamutskiftingsprosjekt og NAFKAMs IMCR-studie med rehabiliteringsprogrammet har blitt planlagt sammen med pasientene, med brukermedvirkning og tverrfaglighet som førende faktorer og verdier.

Spesielt rehabiliteringsprogrammet har en tydelig forankring i Samhandlingsreformen, hvor det blant annet heter: “Spørsmålet om pasientmedvirkning, enten dette gjelder å bygge direkte beslutningskompetanse, eller andre former for medvirkning eller innflytelse gjør seg gjeldende på to nivåer:

  • deltakelse fra pasienten i eget forebyggings-, behandlings-, rehabiliterings- og omsorgsopplegg
  • deltakelse fra pasient- og bruker- organisasjoner i prosesser på systemnivå. Det vil si i utvikling og utforminger av systemer og overordnede beslutninger som gir rammene og forutsetningene for hvordan tjenestene blir ytt til den enkelte pasient.“
    (Kapittel 5: Pasientrolle og pasientforløp; Side 47)

Samt «…. Pasienter som medvirker i planlegging og oppfølgning av egen helsehjelp, er bedre i stand til å mobilisere egne ressurser. Dette kan bedre prognosen for gode resultater. Det finnes etter hvert sterke og kompetente brukerorganisasjoner som ønsker å påvirke tjenestenes utvikling og delta på vegne av pasientene. Brukermedvirkning tilfører således helse- og omsorgstjenestene merverdi»
(Kapittel 5.3: Pasientens rolle i helse- og omsorgstjenesten – forholdet til medvirkning; Side 51)

I tillegg til målet om økt pasientsikkerhet og vitenskapelig evidens om livstilsendringer/forebygging i sammenheng med kroniske helseplager, se kapitel 7 i Samhandlingsreformen (spesielt boks 7.4 om tertiærforebygging), har økt pasientmedvirkning en verdi i seg selv i hele prosjektet. Den enkelte pasient som deltar i IMCR-studien, må bidra med egeninnsats, og erkjenne at man kan i stor grad selv styre sitt behandlingsforløp gjennom de valg man tar.

På systemnivå deltar pasientorganisasjonene i referansegruppen. Deler av rehabiliteringsprosjektet er basert på resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant medlemmene av Forbundet Tenner og Helse.