Historikk

Mandat og prosjektskisse

I stortingsmeldingen «Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester» (nr 35, 2006/2007) ble det foreslått å igangsette et forsøk med utprøvende behandling rettet til pasienter med mistanke om bivirkninger av tannmaterialer. I 2009 fikk Helsedirektoratet i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å forberede et slikt prosjekt, og nedsatte da en arbeidsgruppe og en referansegruppe.

Prosjektskissen omfattet forslag til to prosjekter: et prosjekt for utskifting av fyllinger rettet mot pasienter med plager som de relaterer til amalgamfyllingene sine, samt et rehabiliteringsprogram for pasienter med vedvarende plager etter fjerning av slike fyllinger.

Målet med utskiftningsprosjektet er å finne ut om pasienter med amalgamrelaterte helseplager opplever forbedring av helsetilstanden etter utskiftning av slike fyllinger. Bakgrunnen for prosjektet er at det så langt ikke fins noen studie med klare resultater som slår fast at amalgamutskiftning kan forbedre helseplager eller ikke.

Rehabiliteringsprosjektet (IMCR-studien) er utviklet for pasienter som har fjernet sine amalgamfyllinger, men fortsatt opplever helseplager.  IMCR står for “Integrated Medical Care Rehabilitation”. Målet med dette prosjektet er å teste gjennomførbarheten av et integrert medisinsk rehabiliteringsprogram som består av et livsstil- og selvhjelpsorientert gruppeprogram og et individuelt valgt behandlingsprogram. Det er første gang et slikt rehabiliteringsprogram prøves ut i Norge. Prosjektet bygger blant annet på resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant medlemmene i Forbundet Tenner og Helse.

Gjennomføring

Helsedirektoratet har lagt ansvaret for å gjennomføre amalgamutskiftingsprosjektet til Uni Helse, mens ansvaret for rehabiliteringsprosjektet er lagt til NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin). Arbeidsgruppen har gjennom hele prosessen hatt kontakt med representanter fra referansegruppen. Flere separate møter har vært holdt med Forbundet Tenner og Helse, som har vært pådriver i Norge i flere årtier for å få etablert et behandlingstilbud til denne pasientgruppen.