Om studien

Studien er en pilotstudie av rehabilitering av personer som opplever å ha kroniske helseplager både før og etter at de har fjernet alle amalgamfyllingene i tennene.

Undersøkelser viser at personer med slike plager kan oppleve ulike lidelser og tap av livskvalitet. I studien settes pasienten i fokus.

Studien tar utgangspunkt i at alle mennesker har en frisk del, og at noen har helseplager, eller en syk del i tillegg. Hovedhensikten med studien er at deltakerne skal bli bedre kjent med sin friske del, og tilegne seg verktøy de kan bruke i hverdagen for å prøve å styrke den friske delen.

Selve studien består av to enheter, der den ene fokuserer på deltakerens friske del, og den andre enheten har fokus på pasientenes individuelle symptomer/plager og bedring av disse.

  • Gruppeprogrammet
    Gruppeprogrammet har fokus på pasientens egne erfaringer. Her gir vi informasjon, mosjon/bevegelse, avspenning og andre selvhjelpstiltak som for eksempel stresshåndtering og ernæring. Denne delen av studien vil kreve at deltakerne deltar i en gruppe på 12-15 deltagere en hel dag i uken i totalt 12 uker. Det forventes at deltakerne følger opp programmet på egenhånd mellom gruppearbeidene.
  • Individuelt program
    Behandlingsprogrammet i studien består av behandlinger som deltakerne velger selv. Disse gis av en eller flere deltakende terapeuter (totalt 12 behandlingstimer). Listen over hvilke terapeuter og behandlinger som deltakerne kan benytte seg av, er laget på basis av en spørreundersøkelse som ble gjort blant medlemmene i Forbundet Tenner og Helse i 2011/12. Denne undersøkelsen kartla blant annet bruken av ulike behandlinger blant medlemmene. Fra denne er det tatt med de behandlingene som kom best ut med hensyn til opplevd effekt, og som arbeidsgruppen har vurdert som tilstrekkelig sikre. Listen inkluderer både konvensjonelle og alternative behandlinger; Akupunktur, Øreakupunktur, Soneterapi, Homeopati, Healing, Kinesiologi og Fysioterapi.

Personer som ønsker å delta i studien, må oppfylle visse kriterier. Før deltakerne kan begynne på disse to programmene, vil de bli undersøkt av lege og tannlege som er tilknyttet studien, blant annet for å utelukke andre medisinske diagnoser. Blodprøver vil bli tatt, primært for å undersøke ernæringsstatus. Disse prøvene og informasjonen som registreres om deltakerne, skal kun brukes slik det er beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet konfidensielt, og det vil ikke være mulig å identifisere deltakerne i resultatene av studien når disse publiseres.

Studien ledes av Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved UiT Norges arktiske universitet.

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler via Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Studiens engelske tittel er “Development and feasibility assessment of an integrated medical care rehabilitation program for patients with continuing health complaints after amalgam removal – The IMCR trial” (IMCR = Integrated Medical Care Rehabilitation)