Rss

Archives for : august2020

Reservedel № 2 D. N. S. trekker seg frå taburetten i styret

Som medlemma våre har sett, har det vore ein del intens aktivitet på Discord-serveren til Imladris dei siste par månadane. Grunna dette har Imladris’ styre vald å lage eit nytt sett med reglar som gjeld for serveren vår. Det har også skjedd ting som styret har sett på som uheldig, og i det høvet har me etter grundige diskusjonar sett det nødvendig å be reservedel № 2 D. N. S. om å trekke seg. Styret gav dette grunnlaget for avgjerda:

Vedtaksforslag:

Styret innstiller til at DNS bes om å trekke seg fra posten som tillitsperson (reservedel). Dette begrunnes med følgende:

  1. Han har ikke opptrådt i henhold til forventningene en har til tillitspersoner. Tillitspersonenes virke er klart definert i vedtektene og statuttene, og enhver har undersøkelsesplikt. Det er riktignok slik at vi i Norge har svært mange uskrevne regler for hvordan man opptrer overfor hverandre, men det er nettopp derfor vi har slike instrukser som vedtektene og statuttene, for å hjelpe en til å forstå hva som er akseptabel opptreden.
  2. Vi velger å se bort fra episoden på festen i 2018, da dette av flere i styrene for 2018–2019 ble oppfattet som en hendelse som var over, og at vi som kom inn i styret for 2020 og som kjente til hendelsen, burde ha tatt dette opp med DNS hvis det var relevant. Vi anser derfor denne hendelsen som ikke relevant for avgjørelsen.
    Han har ved flere tilfeller gått bak ryggen på styret og sparket denne ene enkeltpersonen fra serveren, etter at han fikk beskjed om at dette ikke skulle gjøres uten å først ha innhentet enighet fra styret.
  3. Han har ved flere anledninger slettet meldinger fra Discord-serveren. Så vidt vi i styret kan se, har dette utelukkende vært meldinger som denne ene enkeltpersonen har kommet med; han har ikke gjort tilsvarende med meldinger som tydelig har forbrutt seg mot reglene for serveren, når disse har kommet fra andre. Vi ser bort fra tilfellene av dette i forkant av da han fikk beskjed om å ikke gjøre slikt uten å rådføre seg med styret, da reglene på serveren på det tidspunktet ikke klargjorde dette. Ettersom slettinger også skjedde etter at han hadde fått beskjed, er dette høyst relevant.

Med bakgrunn i dette mener vi at vi tjener foreningas beste interesse i å be DNS om å trekke seg fra taburetten som reservedel (ambulerende styremedlem).

Vi velger å tenke på denne avgjørelsen til i morgen, 25. juni 2020 kl. 12. På dette tidspunktet kalles det til nytt møte på Imladris, der vi fatter endelig vedtak.

Vedtak på avgjørelse i morgen:

Epic win.

Møtet fortsatt 25. juni 2020. Møtet iverksatt ca. kl. 12.25.

Det første vi tok opp var hvorvidt bildet var tatt ut av kontekst. Samtalen rundt dette er notert under sak 6.

Vi tilføyde to ekstra punktum til punkt 4 i vedtaket. Vi leste gjennom hele vedtaket og hadde en kort gjennomgang av det vi diskuterte i går. Det tas til vedtak:

Vedtak
på om DNS skal bes om å trekke seg fra posten som reservedel:

Øystein er for. Ida er for. Emil er for, etter å ha tenkt hardt på det. Oda velger å være avholdende. Tor-Ivar er for.
Vedtaket er win (4–0–1). Styret skal be DNS om å trekke seg fra taburetten som reservedel. Dette er jf. vedtektenes § ⅩⅣ. For øvrig betyr dette ikke at han mister medlemskapet.

Beskjeden skal overleveres ansikt til ansikt. Det naturlige vil være at mørkefyrste overleverer beskjeden. Siden dette er en personsak, bør han ha med seg en person til. Ida melder seg som person nummer to. Styret bør informere D2 om at vi har en personsak vi ønsker å ta opp, og at også han derfor tilbys å ha med seg en person nummer to.

Kommentarer

Tor-Ivar kommenterte at han føler seg råtten. Det ble nevnt at dette er en grei sak, blant annet fordi DNS selv har sagt at han kanskje ikke egner seg til dette. Videre er det en god ting at vi har litt av den følelsen, heller enn å godte oss. Måten han har vist seg fram som styremedlem, gjør at han ikke viser seg slik vi ønsker at foreninga skal oppfattes utad. Vi har nok vært for seine med å agere, men vi tar grep nå.

Vedtaksforslag:

Når dette er ferdigbehandlet, går vi sammen for å utforme et sett statutter om hvordan vi handterer personsaker der konsekvensen er å be noen om å trekke seg fra en taburett og/eller avslutte et medlemskap. Det ble påpekt at det at vi valgte å utsette avgjørelsen et døgn for å få tid til å tenke oss om, var en fornuftig idé. Valgkomitéen bør også gjøre en ekstra innsats for å gjøre seg kjent med bakgrunnen til kandidatene, slik at for eksempel personer som har volds- eller rusmisbrukshistorie vurderes særlig grundig hva gjelder egnethet.

Vedtak:

Mørkefyrste Ⅹ Øystein er for, tårnherre Emil er for, ridder klemmefyrste lovens lange bart titteltøs Tor-Ivar er for, kjellermester «kjeftesmella» Ida er for, storinkvisitøs «helseheks» Oda er for. Epic win.

Styret gjennomførte samtalen med D. N. S. i går, 29. juli 2020. Dette var langt seinare enn ønska, men ulike omsyn gjorde at samtalen blei gjort først da. Etter avtale med D. N. S. blei samtalen gjennomført via Google Meet, da han ikkje skulle tilbake til Tromsø på ei stund. Han blei opplyst om at han hadde rett til å ha med seg ein utanforståande person etter eget ønske, men valde å ikkje gjere dette av ega vilje. Praten blei gjort med mørkefyrste Ⅹ Øystein og førstesverdmann Tor-Ivar. Vi hadde ein lang og god prat om saka, og D. N. S. ga inntrykk av at det var greit, at styret hadde handtert saka på ein god måte, og at samtalen var positiv.

D. N. S. ønska å seie noko om saka, og når han har skrive det, kjem det her.

Del dette
Share