Rss

Innkalling til årsmøte for 2020

Bilete av goblinkake

Goblinkake = årsmøte

Kjære alle saman

Eit underleg år er fare. (Det tyder «Et underlig år har gått» for de som er dansknorsktilhengjarar.» Incabulos har lagt svøpa si over landet og verda, og alle har lært seg nye viktige uttrykk som «Du datt ut», «Slå på mikrofonen din» eller «Hugs koronameter’n». Men tida går, Imladris består, og det er på ny tid for årsmøte. Sakspapira er som vanleg tilgjengeleg via Google Disk, og årsmøtet er 30. januar 2021 kl. 12³⁰ på Zoom.

Me ynskjer alle vel møtt!

P. S.: Me oppmodar alle til å lage sin versjon av goblinkaka, så me kan spise goblinkake saman på Zoom.

P. P. S.: Her har de all informasjonen de treng for å bli med på Zoom-møtet:

Tor-Ivar Krogsæter inviterer deg til eit Zoom-møte.

Emne: Imladris’ årsmøte for 2020
Tid: 30. januar 2021 kl. 12³⁰ (Oslo-tid)

Bli med på Zoom-møte:
https://uofglasgow.zoom.us/j/92161510574

Møte-ID: 615瘯88095

Del dette
Share

Reservedel № 2 D. N. Stevens trekker seg frå taburetten i styret

Som medlemma våre har sett, har det vore ein del intens aktivitet på Discord-serveren til Imladris dei siste par månadane. Grunna dette har Imladris’ styre vald å lage eit nytt sett med reglar som gjeld for serveren vår. Det har også skjedd ting som styret har sett på som uheldig, og i det høvet har me etter grundige diskusjonar sett det nødvendig å be reservedel № 2 Dashiel Naea Stevens om å trekke seg. Styret gav dette grunnlaget for avgjerda:

Vedtaksforslag:

Styret innstiller til at DNS bes om å trekke seg fra posten som tillitsperson (reservedel). Dette begrunnes med følgende:

 1. Han har ikke opptrådt i henhold til forventningene en har til tillitspersoner. Tillitspersonenes virke er klart definert i vedtektene og statuttene, og enhver har undersøkelsesplikt. Det er riktignok slik at vi i Norge har svært mange uskrevne regler for hvordan man opptrer overfor hverandre, men det er nettopp derfor vi har slike instrukser som vedtektene og statuttene, for å hjelpe en til å forstå hva som er akseptabel opptreden.
 2. Vi velger å se bort fra episoden på festen i 2018, da dette av flere i styrene for 2018–2019 ble oppfattet som en hendelse som var over, og at vi som kom inn i styret for 2020 og som kjente til hendelsen, burde ha tatt dette opp med DNS hvis det var relevant. Vi anser derfor denne hendelsen som ikke relevant for avgjørelsen.
  Han har ved flere tilfeller gått bak ryggen på styret og sparket denne ene enkeltpersonen fra serveren, etter at han fikk beskjed om at dette ikke skulle gjøres uten å først ha innhentet enighet fra styret.
 3. Han har ved flere anledninger slettet meldinger fra Discord-serveren. Så vidt vi i styret kan se, har dette utelukkende vært meldinger som denne ene enkeltpersonen har kommet med; han har ikke gjort tilsvarende med meldinger som tydelig har forbrutt seg mot reglene for serveren, når disse har kommet fra andre. Vi ser bort fra tilfellene av dette i forkant av da han fikk beskjed om å ikke gjøre slikt uten å rådføre seg med styret, da reglene på serveren på det tidspunktet ikke klargjorde dette. Ettersom slettinger også skjedde etter at han hadde fått beskjed, er dette høyst relevant.

Med bakgrunn i dette mener vi at vi tjener foreningas beste interesse i å be DNS om å trekke seg fra taburetten som reservedel (ambulerende styremedlem).

Vi velger å tenke på denne avgjørelsen til i morgen, 25. juni 2020 kl. 12. På dette tidspunktet kalles det til nytt møte på Imladris, der vi fatter endelig vedtak.

Vedtak på avgjørelse i morgen:

Epic win.

Møtet fortsatt 25. juni 2020. Møtet iverksatt ca. kl. 12.25.

Det første vi tok opp var hvorvidt bildet var tatt ut av kontekst. Samtalen rundt dette er notert under sak 6.

Vi tilføyde to ekstra punktum til punkt 4 i vedtaket. Vi leste gjennom hele vedtaket og hadde en kort gjennomgang av det vi diskuterte i går. Det tas til vedtak:

Vedtak
på om DNS skal bes om å trekke seg fra posten som reservedel:

Øystein er for. Ida er for. Emil er for, etter å ha tenkt hardt på det. Oda velger å være avholdende. Tor-Ivar er for.
Vedtaket er win (4–0–1). Styret skal be DNS om å trekke seg fra taburetten som reservedel. Dette er jf. vedtektenes § ⅩⅣ. For øvrig betyr dette ikke at han mister medlemskapet.

Beskjeden skal overleveres ansikt til ansikt. Det naturlige vil være at mørkefyrste overleverer beskjeden. Siden dette er en personsak, bør han ha med seg en person til. Ida melder seg som person nummer to. Styret bør informere D2 om at vi har en personsak vi ønsker å ta opp, og at også han derfor tilbys å ha med seg en person nummer to.

Kommentarer

Tor-Ivar kommenterte at han føler seg råtten. Det ble nevnt at dette er en grei sak, blant annet fordi DNS selv har sagt at han kanskje ikke egner seg til dette. Videre er det en god ting at vi har litt av den følelsen, heller enn å godte oss. Måten han har vist seg fram som styremedlem, gjør at han ikke viser seg slik vi ønsker at foreninga skal oppfattes utad. Vi har nok vært for seine med å agere, men vi tar grep nå.

Vedtaksforslag:

Når dette er ferdigbehandlet, går vi sammen for å utforme et sett statutter om hvordan vi handterer personsaker der konsekvensen er å be noen om å trekke seg fra en taburett og/eller avslutte et medlemskap. Det ble påpekt at det at vi valgte å utsette avgjørelsen et døgn for å få tid til å tenke oss om, var en fornuftig idé. Valgkomitéen bør også gjøre en ekstra innsats for å gjøre seg kjent med bakgrunnen til kandidatene, slik at for eksempel personer som har volds- eller rusmisbrukshistorie vurderes særlig grundig hva gjelder egnethet.

Vedtak:

Mørkefyrste Ⅹ Øystein er for, tårnherre Emil er for, ridder klemmefyrste lovens lange bart titteltøs Tor-Ivar er for, kjellermester «kjeftesmella» Ida er for, storinkvisitøs «helseheks» Oda er for. Epic win.

Styret gjennomførte samtalen med Dash i går, 29. juli 2020. Dette var langt seinare enn ønska, men ulike omsyn gjorde at samtalen blei gjort først da. Etter avtale med Dash blei samtalen gjennomført via Google Meet, da han ikkje skulle tilbake til Tromsø på ei stund. Han blei opplyst om at han hadde rett til å ha med seg ein utanforståande person etter eget ønske, men valde å ikkje gjere dette av ega vilje. Praten blei gjort med mørkefyrste Ⅹ Øystein og førstesverdmann Tor-Ivar. Vi hadde ein lang og god prat om saka, og Dash ga inntrykk av at det var greit, at styret hadde handtert saka på ein god måte, og at samtalen var positiv.

Dash ønska å seie noko om saka, og når han ha skrive det, kjem det her.

Del dette
Share

Alle Imladris-arrangement er utsett inntil vidare

NRKs oversikt per 27. mars 2020 over hvem som kan gjøre hva under koronapandemien.

NRK si oversikt per 27. mars 2020 over kven som kan gjere kva under koronapandemien. Grafikken er stole – som ein ekte snotling – frå NRK si nettside.

Etter ein samtale med UiT i dag, har styret kommet fram til at det er best å utsetje CONcil of Elrond og andre arrangement inntil vidare. UiT opplyser dette:

 • Det er feil at universitetet blir stengt fram til hausten; universitetet har derimot planar om å gjennomføre all eksamen som kan bli gjennomført som heimeeksamen på slik måte.
 • UiT kjem etter alle solemerke til å opne campus att etter påska.
 • Sjølv om campus blir opna, rådar dei alle til å unngå store folkesamlingar.
 • UiT rådar oss til å utsetje større arrangement inntil me veit meir, og viser til råd fra Folkehelseinstituttet.

Dette betyr at Imladris i fyrste omgang kjem til å utsetje alle arrangement inntil vidare, herunder CONcil of Elrond, Påskeladris, kanskje Verdens brettspilldag, og dessutan den komande miniatyrspillturneringa The Golden Snotling. Magic: the Gathering-draftane som har brukt å bli køyrde på fredagane blir også utsatt på same måte, inntil me finn ein måte desse kan blir gjennomført på utan å føre til smittespreiing.

Styret har tatt denne avgjeringa for å bidra til å ta vare på alle si liv og helse, og ikkje minst familie og slektningar til medlemmane. Til no er 3 703 smitta i Noreg og 19 daude; det tyder at omkring ein halv prosent har mista livet. Skulle alle på Imladris bli smitta, vil det seie at eitt til to medlem står i fare for å døy. Det har me ikkje råd til.

Oppdatert informasjon om kampen mot pandemien er her:

Del dette
Share

CONcil of Elrond og koronaviruset

Som nok dei fleste har fått med seg, blir UiT heilt stengt frå og med i morgon kl. 1600. Etter planen varar stenginga fram til fredag 17. april 2020. CoE skal etter planen vere laurdag 18. april 2020, så dersom alt går som planlagt (og det er ingen grunn til å tenke annleis om det), kjem rollespelsamlinga vår til å gå som normalt.

Del dette
Share

UiT stenges

Bilbo besatt av ringen
Besatte Bilbo melder om nytt fra Sauron. Bi litt og les!

UiT stenger campus med virkning fra fredag 13. mars 2020 kl. 1600. UiT forteller følgende:

Melding til alle studenter:

UiT avlyser all fysisk undervisning. Digital undervisning går som normalt. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars til og med fredag 17. april 2020.

Alle planlagte undervisningstokt, forskningstokt og feltarbeid avlyses. Pågående tokt kan gjennomføres. Kontakt nærmeste leder for nærmere informasjon.

UiT vil ta i bruk digital undervisning der det er mulig. Nærmere informasjon vil komme fra det enkelte studieprogram.

Veiledning skal gjøres digitalt, f.eks. via Skype.

Informasjon om kommende eksamener vil bli gitt på e-post.

Studenter skal ikke oppholde seg på våre campus. Det gis anledning til å hente personlig utstyr i perioden frem til fredag 13. mars klokken 16:00.

Studenter i praksis følger praksisstedets anvisning

For oss imladrister betyr det i praksis at Imladris er stengt fram til og med 17. april 2020. Det er trist, men riktig; helse må komme først. Vi ber derfor om at alle som ønsker å låne spill, tegneserier, bøker og annet til å kose seg med hjemme, gjør dette innen i morgen, fr. 13.3. kl. 16 blank. God …ferie, alle sammen. Sauron har vunnet første slag, men ikke krigen.

Del dette
Share

Imladris.no

Styret har i sin store visdom besluttet at vi må få skaffet oss vårt eget domene; det er ikke utenkelig at forslaget kom via førstesverdmannens sekretøsete munn. Vel, et imladrisk styre bestemmer seg ikke bare for å gjøre ting, de gjør det, og nå kan vi gratulere oss selv som de stolte eierne av domenet imladris.no. Vi leker ikke butikk!

Del dette
Share

CONcil of Elrond 18. april 2020

Rollespillkamp med rekvisitter i bakgrunn

Rollespillkamp med rekvisitter i bakgrunn. Foto Tor-Ivar Krogsæter.

Tid, sted og plan

Hvem har vel ikke lyst til å bruke en hel lørdag på rollespill? Imladris har gleden av å invitere til CONcil of Elrond lø. 18. april 2020. Dette er Imladris’ rollespillsamling, der vi gir alle mulighet til å prøve ut nye rollespill, møte nye mennesker, kle seg ut som favorittrollene sine, treffe åndsfrender, og i det hele tatt nyte verdens beste hobby en hel dag i fellesskap. Vi møtes på Imladris, og vi oppfordrer alle til å møte opp en halvtime før for registrering og betaling. Detaljplan for dagen blir lagt ut når vi har gjennomført påmelding av spilledere, så inntil da har vi følgende grunnprogram:

 • 0930–1000: Registrering og betaling
 • 1000–1030: Brief
 • 1030–1430: Første spillerunde (1–4 spill)
 • 1430–1530: Matpause og kostymekonkurranse
 • 1530–1930: Andre spillerunde (1–4 spill)
 • 1930–2000: Debrief og evaluering.

Vi forventer å få veldig mange spilledere, så vi må gjøre noen prioriteringer. Påmelding foregår derfor i to omganger: Spilledere får et par uker til å forhåndsregistrere seg, slik at vi kan sette opp en detaljert timeplan og gi spillerne mulighet til å huke av på hva de er interessert i å prøve; deretter åpner påmeldinga for alle. For å være sikker på at vi får et variert tilbud, prioriterer vi spilledere både etter hvem som var først ute, men også etter hva som gir et variert tilbud.

Spillere kan forvente å få et stort tilbud av spill, både hva gjelder sjanger og varighet. Det er derfor viktig at spillere er tidlig ute med å registrere seg, for med spillerne må vi kjøre hardt på at førstemann til mølla får først malt. Spillerne får derfor mulighet til å prioritere hvilke spill de ønsker å prøve når de melder seg på.

Nøkkelinfo

 • Påmeldingsfrister:
  • 31.03.2020: Påmeldingsfrist for spilledere
  • 12.04.2020: Påmeldingsfrist for spillere
 • Oppmøtested: Imladris’ lokale
 • Arena: Klasserom i B-, C- og E-fløya
 • Mat: Det bestilles thaimat fra Siam Café på Utsikten. Det blir minst én av alle følgende retter: mild, laktosefri, glutenfri, vegetar. Pris kr 100,–.
 • Kostnader:
  • Deltakelse: kr 0,–/50,–/100,– for spilleder Ⅰ / spilleder Ⅱ / spiller
  • Mat: kr 100,–

Vi gjør oppmerksom på at påmelding ikke lukkes for spilledere etter 31. mars; det er bare den eksklusive påmeldinga som avsluttes da. Etter 31. mars er det altså åpen påmelding for alle fram til og med 12.4.2020.

Konkurranser

Logokonkurranse

Per i dag har vi ingen offisiell logo for CoE. Vi vet at det er mange kreative sjeler der ute som kan mye, og styret har derfor besluttet å tildele ett års medlemskap i premie til det vinnende bidraget. Styret kommer til å rangere bidragene og lage en egen nyhetssak om dette. For å vinne premien, må bidraget faktisk vedtas å være godt nok til at det blir logo for arrangementet; skulle ingen av bidragene tilfredsstille dette, vanker det kun heder og ære på vinneren (men det er jo heller ikke å forakte).

Kostymekonkurranse

Siden rollespillere liker kostymer, oppfordrer vi deltakere og spilledere i å kle seg ut etter hva de føler for. Temaet er rollespill (av alle slag). Under matpausen blir vinneren av kostymekonkurransen kåret, og vi skal i dialog med Bruktboka for å høre om de ønsker å bidra med en premie til dette. Mer om dette kommer seinere.

Påmelding og pris

Arrangementet er for medlemmer av Imladris. For å bli medlem kan du registrere deg hos en tillitsperson; det koster kun en hundrelapp for et helt år (eller 60 kroner for ett semester).

Deltakelse deles inn i tre kategorier:

 • Førsteklasses spilleder (er spilleder hele dagen): kr 0,–
 • Andreklasses spilleder (er spilleder én spillerunde): kr 50,–
 • Spiller (deltar kun som spiller): kr 100,–

Påmelding til samlinga gjøres via Imladris’ registreringsskjema. Det er per nå kun åpent for spilledere, og 1. april åpnes det for registrering av spillere. Vær oppmerksom på at endelig påmeldingsfrist er sø. 12. april 2020 kl. 2400.

Del dette
Share

Sakspapirer til ordentlig årsmøte for 2019

Vel møtt, folkens! Her er sakspapirene. Drops til dem som leser alt.

Oppdatering per lørdag 16.2.2020

I går, lørdag 16.2.2020, oppdaterte vi årsmeldinga og organisasjonsplanen. Det har også blitt varslet oss at Mai Hansen er kandidat til reservedel № 2, men vi har ikke foreløpig fått vite om dette endrer valgkomitéens innstilling. Om så skulle skje, oppdateres sakspapirene deretter.

Del dette
Share

Innkalling til ordentlig årsmøte for 2019

Imladris skulle ha årsmøte forrige helg, men årsmøte valgte da å erklære det et allmøte, siden innkallinga ikke ble godkjent. Nytt interimstyre ble valgt, og vi er i gang med å planlegge nytt årsmøte. Dato for nytt årsmøte er fredag 21. februar 2020. Vi har satt av møtetida til realistiske start- og sluttider. Møt opp på Imladris i god tid før møtestart, så går vi felles til møterommet, som vi antar blir SVHUM E-0101. Årsmøtet starter kl. 1730 og er planlagt å vare til kl. 2130, inkludert goblinkakespisetid.

Sakspapirer blir lagt ut i løpet av neste uke. Om du har saker du vil melde inn, send en e-post til imladristromso hos gmail.com. Styret har planlagt ett forslag til vedtekstendring, hva gjelder knektene.

Interimstyret består for øvrig av mørkefyrste X framslengførar Øystein Sælebakke Jacobsen (forsøkt utsatt på pisking på interimstyrets arbeidsmøte), tårnherre Emil Rydningen (som stemmer ja!), førstesverdmann ridder klemmefyrste Tor-Ivar Krogsæter (som noterer flittig alt som er flaut), kjellermester Ida Rabben Trælnes (som flirer og jobber hardt) og storinkvisitøs Oda Nelie Bårdslett (som for øvrig meget villig svinger pisken).

Del dette
Share

Referat fra ekstraordinært årsmøte 2018 (og bilder fra nyttårshøsttakkefestfesten)

Bilde av mørkefyrste IX Jonas II som åpner goblinkaka. Foto av storinkvisitøs Øystein Sælebakke Jacobsen

Imladris’ nyttårshøsttakkefestfest (sīc) ble en suksess – en trivelig kveld med veldig mange fornøyde folk. Mange hadde jobbet fint med kostymene, og mørkefyrste Ⅸ Jonas Ⅱ Fladset Hoel bakte goblinkake. Vi fikk dessuten 29 liter øl fra bryggerbikkja doktor Heen.

Tema for kvelden var jo årsmøte for innsetting av mørkefyrste Ⅸ Jonas Ⅱ som faktisk mørkefyrste. Protokollen er skrevet og kan leses via Google-disken til Imladris, og der finner dere også bilder fra festen.

Del dette
Share