VGS: imPuls – om hjernen, hjertet og rus

UiT_Impuls_Stangnes-3430.jpgDato: etter avtale.

Tidsbruk: ca. 90 min. Pause etter avtale.

Dette undervisningsopplegget gir en innføring i temaet rus i vid forstand og byr på oppgaver som involverer elevene.  Bruk av utstillinga imPuls inngår også. Her kan elevene for eksempel styre hjertefontenen med sin egen puls, lukte på krydder med molekyler som ligner dopamin eller bruke tankekraft for å dempe smerte.

OBS: Utstillinga inneholder ekte hjerner og hjerter fra mennesker.

Opplegget kan knyttes til læreplaner i naturfag, biologi, kjemi og idrettsfag og er spesielt tiltenkt 1. klassinger ved vgs. Kan også tilpasses andre grupper.

 

Opplegget tar utgangspunkt i følgende kompetansemål

Naturfag Vg1:

Ernæring og helse

 • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen

Forskerspiren

 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger

Bioteknologi

 • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse

Kroppsøving Vg1

Trening og livsstil

 • gjere greie for faktorar som påverkar motivasjonen til aktivitet og trening

Vg1 helse- og oppvekstfag

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid som programfag handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Programfaget handlar videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi hører med i programfaget.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

 • gjere greie for samanhengar mellom helse og livsstil
 • drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre eiga helse og folkehelsa, både psykisk og fysisk
 • forklare korleis kroppen er bygd opp og fungerer i forhold til livsstilssjukdommar, og forklare konsekvensar av svikt i vitale kroppsfunksjonar

 

Vg2 Biologi 1

Fysiologien til mennesket

Hovudområdet handlar om ulike typar vev, organ og organsystem og korleis dei fungerer. Samspelet mellom ulike prosessar i kroppen og reguleringa av prosessane blir òg behandla. Hovudområdet tek i tillegg opp immunforsvaret i kroppen og problemstillingar som gjeld organdonasjon.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil
 • samanlikne hormonsystemet og nervesystemet og forklare korleis desse systema blir påverka av ulike stoff
 • diskutere problemstillingar som gjeld organdonasjonar og medisinske kriterium for død

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer er stengt.