Monthly Archives: June 2010

Masteroppgave for REC ScanCell AS

Ilya

REC Scancell AS er et datterselskap av industrikonsernet REC ASA. Bedriften produserer multikrystallinske solceller med høy virkningsgrad og kvalitetsnivå.

Fra oppstarten i 2003 har fabrikken ekspandert betydelig, og i 2008 ble to nye topp moderne produksjonslinjer igangsatt. Årlig produksjonskapasitet er per dato på hele 250 MW solceller.

Bedriften arbeider kontinuerlig for å forbedre produksjonslinjene og redusere nedetidene på enkelte produksjonsavsnitt.

 

Stud. tech Ilya Ploshchik har ved hjelp av verktøyene innen Lean Thinking og forbedringsmodellen DMAIC (http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma) analysert problemene rundt nedetid og produksjonstap ved Scancell. På basis av analysen har han, ved hjelp av en diskret simuleringsmodell i AutoMod, laget et verktøy som vil hjelpe Scancell med å analysere og finne en korrelasjon mellom nedetidene og produksjonstapet.

I dag presenterte han sine resultater for Scancell, som var meget fornøyd. De vil bruke hans modell og verktøy videre i prosjektet med å redusere produksjonstapet.

Vi ønsker Ilya lykke til videre.

Masteroppgave for Hydra Tidal

image

Stud. tech. Eleonora Burlakova, Industriell teknologi, har arbeidet med sin masteroppgave i samarbeid med bedriften Hydra Tidal i Harstad <http://www.hydratidal.no/>.

Bedriften har utviklet tidevannskraftverket Morild. Dette er en flytende konstruksjon som er forankret til sjøbunnen v.hj.a. kjettinger og anker. Kraftverket er basert på samme prinsipp som horisontalakslede vindturbiner. Det har fire toblads turbiner som er nedsenket i vann og utnytter energien i tidevannstrømmer og havstrømmer. En prototyp av kraftverket er under bygging i Harstad. Prototypen planlegges satt i kraftproduksjon i Gimsøystraumen i løpet av høsten 2010.

Sentrale elementer i konstruksjonen er de åtte turbinbladene. Hvert blad har en total lengde på ca. 9 meter og er dimensjonert i forhold til en vannstrøm på opp mot 6 knop. Materialet i bladene er limtre av furu.

Eleonora har i sin masteroppgave arbeidet med å designe et fullskala produksjonssystem for turbinbladene til kraftverket, med en antatt årsproduksjon på ca. 360 enheter. Hun har utarbeidet produktstruktur, produksjonsplan og oversikt over maskiner og utstyr nødvendig for sammenstilling av ei produksjonslinje.

Basert på dette har hun designet en produksjonslayout for effektiv materialflyt. Videre har hun modellert og testet ut produksjonssystemet v.hj.a. Automod. Et viktig resultat av arbeidet er at hun har klart å legge opp til en produksjon av turbinbladene med en kapasitet på åtte blad per uke, og hvor materialforbruket av trevirke er betydelig redusert i forhold til først antatt.

Fredag den 18. juni presenterte Eleonora resultatet av arbeidet sitt for bedriften i Harstad. Etter presentasjonen uttalte FoU-direktør Svein Henriksen: ”Hun har gjort en kjempejobb, som vi vil ha meget god nytte av i vårt videre arbeid med utviklingen av Morild”.

 

A-FRAME, for launching ROV’s – Rapp Hydema, Bodø

a-frameAvgangsstudentene ved studieretningen Industriteknikk har nå presentert sine avsluttende hovedprosjektarbeider.  Som siste gruppe ut var  Johnny Johansen fra Bodø,  Arnstein Aas fra Orkanger og Anders Gudbrandsen fra Harstad.

Studentgruppen har hatt en prosjektoppgave med Rapp Hydema i Bodø som oppdragsgiver.

Oppgaven har hatt som mål å utarbeide en design for en A-Ramme for utsetting og ombordtaking av fjernstyre undervannsfartøyer (ROV) fra skip. Det spesielle med oppgaven har vært å konstruere en ramme som fører ROV fra dekket og helt gjennom bølgesonen før ROV utløses.

Studentene har gjennomført en inngående studie av eksisterende løsninger for å avdekke sterke og svake sider ved disse. Videre har studentene utviklet egne løsninger, som så har blitt forelagt bedriften. I samarbeid med bedriften ble en løsning valgt, og studentgruppen har så gjennomført beregninger og analyse av de bevegelige delene på rammen.

Studentene har klart å løse oppgaven innenfor den tilmålte tid, og den valgte løsning tilfredsstiller bedriftens Designmanual og Det Norske Veritas standarder for utstyr av denne type.

Studentenes arbeid og rapport er begrenset da denne inneholder mye viktig informasjon for oppdragsgiveren. 

Kran for sjøsetting av tidevannskraftverk for Hydra Tidal AS

hydra tidal Avgangsstudentene ved studieretningen Industriteknikk har nå presentert sine avsluttende hovedprosjektarbeider.  Som tredje gruppe ut var  Dan-Erik Antonsen fra Lavangen og Yashou Li fra Kina.

Studentene har på oppdrag fra firma Hydra Tidal AS i Harstad, konstruert og dimensjonert en kranstruktur av type bukk-kran. 

Kranen er tenkt å benyttes ved et sammenstillingsanlegg for flytende tidevannskraftverk.

Kranstrukturens dimensjoner måler hele 30 meter høyt, har en lengde på 32 meter og en bredde på 25 meter.

Beregningen som er gjennomført er i hovedsak statiske beregninger i hht. Norsk Standard.   De fleste beregninger er gjennomført i Ansys Mech APDL og Ansys Workbench.  Det er også gjennomført noen dynamiske analyser av konstruksjonen og i tillegg foreligger det et kostnadsestimat for konstruksjonen.

Studentgruppen har framlagt alt i en fyldig rapport med vedlegg på alle beregninger og analyser som er gjennomført.

Vertikalt akslet vindkraft for Nordkraft Vind

ma og SunAvgangsstudentene ved studieretningen Industriteknikk har nå presentert sine avsluttende hovedprosjektarbeider.  Som nummer to ut var studentene Xiaolan Ma og Chenyu Sun fra Kina, som har på oppdrag fra Nordkraft Vind utviklet en løsning for et micro vindkraftverk for drift av målestasjoner.

Nordkraft har utplassert flere målestasjoner på fjellet, og målesstasjonene består bl.a av en målemaster hvor vindmålere og annet måleutstyr er plassert. 

Målemastene er ofte plassert slik at det er vanskelig å knyttet dem til strømnettet.   Derfor er alle slike målestasjoner satt opp med større batteripakker og solceller for å redusere antall batteribytter.   Vinterstid er det lite bidrag fra solcellene, og Nordkraft ønsket da å få utviklet en vindturbinløsning som kunne redusere antall batteribytter under vinterhalvåret.

Ma og Sun har gjort en grundig studie av teori av tilgjengelige vindmøllekonstruksjoner.  Med bakgrunn i spesifikasjonskravene som ble stilt til vindkraftverket fra oppdragsgiveren, har studentene analysert seg fram til den konstruksjonsmessige løsningen som egner seg best for formålet.

Det er så gjennomført en dimensjonering og deretter er en prototype bygget.  Som følge av streik i transportsektoren kom ikke bestilte strømgeneratorer fram i tide slik at studenten fikk testen den ferdige prototypen. 

Platevarmeveksler – Statoil ASA, Hammerfest LNG

10062010302Avgangsstudentene ved studieretningen Industriteknikk har nå presentert sine avsluttende hovedprosjektarbeider.  Først ut var Silje Aronsen fra Porsanger , som har arbeidet med en hovedprosjektoppgave for Statoil ASA ved Hammerfest LNG.  

Det er i fra media gjort kjent med at Hammerfest LNG, Melkøya, har under oppstart og tiden etter hatt problem bl.a med lekkasjer i ulike typer av varmevekslere.

Silje Aronsen har i sin hovedprosjektoppgave, som hun framla i presentasjonen i dag,  hatt som mål å gjennomføre en studie av systemet og prosessen rundt varmevekslerne som står i prosesslinjen for CO2 fangst,  samt gjennomføre en analyse av den termisk designen av en av varmevekslerne.

Videre har S. Aronsen gjennomført en skadeanalyse av havari og feilmekanismene som knyttet til bruken av varmevekslerne.

Til slutt har Silje utarbeidet forslag til tiltak som kan være med å sikre stabil og sikker drift på varmevekslerne.

Arbeidet som er utført har fått meget god mottakelse fra oppdragsgiveren Statoil ASA.   Endelig karakter på arbeidet fra Høgskolen, vil foreligge i neste uke.

Rapporten som er utarbeidet er ikke offentlig tilgjengelig.  Dette har sin årsak i at det er beskrevet og omtalt mye viktig materiell, som Statoil ikke ønsker skal komme på avveier.

Lenke til Industriell Teknologi fra Aksjonsprogrammet

SNAGHTML2a2972bd

Aksjonsprogrammet er et samarbeid mellom Norut Universitetet i Tromsø, Norinnova, Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Aksjonsprogrammet tar sikte på å styrke regionens konkurransekraft innen næringsrettet FoU. Dette skal oppnås ved å utvikle gode relasjoner mellom FoU-miljø, næringsliv og regionale myndigheter samt ved å bidra til næringsrettede strategier i FoU-miljøet.

For de som ønsker å holde seg orientert om hva som skjer i Nord-Norge på en enkel måte, så er lesing på Aksjonsprogrammets sider svært nyttig.

Programområdet Industriell teknologi er nå lagt inn som en lenke under nyttige blogger i landsdelen.

Dersom man ønsker å få tilsendt et månedlig nyhetsbrev fra Aksjonsprogrammet, så er det bare å sende Jan Roger Iversen en e-post om dette.

Nettstudent ved Industriteknikk

På nettstedet www.hogskoleutdanningen.no  finner vi et intervju med en av våre nettstudenter.  Intervjuet er av Jørgen Nordås fra Mo i Rana, som først hadde tenkt å gå første år maskiningeniør på Mo.  Slik ble det ikke siden studietilbudet ikke ble oppstartet.   Nå er Jørgen nettstudent i stedet og trives meget godt med det.  

Navn: Jørgen Nordås
Alder: 20
Bosted: Mo i Rana
Studieretning: Bachelor i ingeniør – Bygg og industri (Nettstudier)

Hvorfor valgte du denne utdanningen?

Grunnen til at jeg valgte denne utdanningen er ganske tilfeldig. Etter planen skulle jeg gå 1.året på maskiningeniør på Mo i Rana. Men da dette kurset ikke ble noe av siden det ble lagt ned, ble nettbasert redningen. I ettertid er dette et valg jeg overhode ikke har angret på.   Vi tillater oss å gjengi intervjuet i sin helhet.

Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik?

Det er ganske enkelt på grunn av at de hadde et utdanningstilbud som passet veldig bra for meg. Hadde tidligere sett at de reklamerte for nettbasert utdanning, og da en utdanning på Mo i Rana ikke lenger var mulig, var veien kort.

Hvordan er studentmiljøet?

Ja, hva skal man si. Jeg er eneste nettstudent fra Mo i Rana. Kjenner heldigvis noen som går samme studie som meg oppe i Narvik. Disse har vært til stor hjelp.

Hvordan er/var det å studere ved Høgskolen i Narvik?

Å studere ved Høgskolen i Narvik har vært en veldig positiv opplevelse. Lærerne har vært veldig hjelpsomme over telefon, og alt av informasjon campus studentene får, kommer fortløpende på its`learning. Virker for meg som om at det satses mye på å få nettbasert utdanning til.

Hva lærer du?

Sånn rent bortsett fra teoretiske fag som matematikk og kjemi har jeg lært å arbeide selvstendig. Å ha en strukturert hverdag, er veldig viktig hvis man skal ha en sjanse på å klare å jobbe seg gjennom fagene alene. Dette var kanskje den største utfordringen for meg.

Hvilke egenskaper mener du er nødvendig for å lykkes med denne utdanningen?

For å lykkes med en nettbasert ingeniørutdanning, tror jeg det er viktig å være interessert i matematikk og realfag generelt. Hvis man er interessert i det man holder på med, går alt så mye enklere. En stor porsjon selvdisiplin er også godt å ha hvis man skal gå nettbasert utdanning.

Hvor tror du at du jobber om fem år og hva er drømmejobben?

Har ingen anelse hvor jeg jobber om fem år. Håper på en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, og en bedrift som en nytenkende å kreativ. Å jobbe deler av tiden utenfor kontoret hadde vært noe for meg.

Hvilke fordeler opplever du ved å studere ved Høgskolen i Narvik?

Det første jeg tenker er flinke og ivrige lærere. God kommunikasjon innad på skolen er også noe som er viktig. Jeg ser egentlig få negative sider ved å være student ved hin.

Har du noen råd og er det noen utfordringer andre som ønsker å studere det samme som deg bør være oppmerksomme på?

Ja, husk og kjøp bøkene i tide. Må man vente tre uker som meg, er det mye man må ta igjen.

Sponset av: http://nettundervisning.priv.no

og http://spania-agenten.priv.no

samt http://jobbinngangen.no

Hovedprosjekt Industriteknikk, våren 2010

Ved studiet Industriteknikk er det nå 4 studentgrupper som arbeider intenst med sluttspurten på sine hovedprosjekt. Helt siden desember 2009 har studentene arbeidet med planlegging og gjennomføring av hovedprosjektene.

Alle gruppene har fått beskrevet sine oppgaver av industribedrifter, og oppgavene er faktisk meget aktuelle spørsmål for alle bedriftene. Studentgruppene arbeider derfor tett med sine kontaktpersoner i bedriftene. Noen av studentene har også vært periodevis hos oppdragsgiver og arbeidet med hovedprosjektet derfra.

Studentene har nå gjennomført tre underveispresentasjoner av sitt arbeid. Først ble studentgruppenes prosjektplan presentert i et eget møte og deretter har det vært gjennomført to statusmøter. Under statusmøtene har studentene lagt fram en rapport om deres faglige og ressursmessige framdrift.

Oppgavene som det arbeides med bærer titlene:

  1. Platevarmeveksler – Oppdragsgiver Statoil Hammerfest/Melkøya
  2. A-FRAME for launching ROV’s – Oppdragsgiver RAPP HYDEMA, Bodø
  3. Kran for sjøsetting av tidsvannskraftverk – Oppdragsgiver Hydra Tidal AS, Harstad
  4. Vertikal akslet vindkraftverk – Oppdragsgiver Nordkraft Vind, Narvik

Nå gjenstår den avsluttende presentasjonen samt innlevering av en omfattende sluttrapport.

Disputas: Joakim Gundersen

Joakims prøveforelesning gikk veldig bra. Den var gitt over emne: Why visualization and graphic processors can be important for research in applied mathematics

Vi ønsker han lykke til med sitt disputas i dag kl 1300 med tittelen: Scientific Visualization of Multidimensional Geometric Data: a study Inspired by the Simulator Bedsim of LKAB.

http://www.hin.no/index.php?ID=4840&lang=nor&displayitem=854&module=news