Monthly Archives: August 2010

Praksisprosjekt hos Bomek Consulting AS, Bodø

På bildet: Stian Ask Elsbakclip_image002
 Litt om meg selv

Jeg er en ekte Hamarøyværing, som har klart å forville meg til Høgskolen I Narvik hvor jeg går Industri. For tiden er jeg på utplassering hos Bomek Consulting AS i bodø(merk; ikke Rapp bomek!)

Bomek Consulting AS

Bomek Consulting er, som man kanskje forstår fra navnet, en ren rådgivende ingeniørbedrift. Den største delen av arbeidet de gjør er prosjektering/engineering etter oppdrag. Kundene kan være store eller små, og hovedområdene Bomek jobber med, er Prosessindustri, Tankanlegg, Olje og Gass, og skipsfart. Oppdragene varierer fra enkle konstruksjonsanalyser, til komplette prosjekter med forprosjektering, strukturelt design, 3D modellering, spenningsanalyser, planlegging av innkjøp, montering, testing og igangkjøring, og så mye mer.

Min arbeidsdag på Bomek Consulting

Det første jeg lærte etter at jeg kom til Bomek Consulting var hvor omfattende en ingeniørs jobb virkelig er. Alt må planlegges, struktureres, kalkuleres og taes hensyn til. Det jeg tror man er avhengig av, er å raskt utvikle rutiner og strukturer for alt! Jeg har fått presentert tidligere prosjekter, og lest prosjektrapporter, og det virker som ingeniørene på Bomek Consulting har full kontroll på alt, mye på grunn av gode rutiner.

Etter hvært har jeg også fått øyene opp for hvor viktig verktøy AutoCAD og Inventor kan være. Mye av tiden har gått med på å lære hvordan man planlegger og strukturerer tegninger, før man faktisk modellerer. Nok en gang er det mye forarbeid og detaljer som skal taes hensyn til, og rutiner er uvurdelig.

En konsulterende Ingeniørbedrift er veldig opp og ned. Siden bedriften jobber på oppdrag, er det veldig varierende hvor mye jobb de har. Til tider er det mye jobb og veldig travelt, og andre ganger kan det være helt rolig.

Oppsummering

Jeg er på utplassering sammen med Magnus Kristensen fra samme klasse, og vi har begge fått hver sin arbeidsstasjon med tilhørende DAK datamaskin. Framover har vi noen tegneoppgaver som vi samarbeider om. Jeg ser på det som en god mulighet til å lære seg litt om Autocad Inventor, og arbeidsplanleggingen som ligger bak.

-Stian Ask Elsbak

Praksisprosjekt hos Sibelco Nordic AS Stjernøya

 

clip_image002

Eg heiter Andreas Seger og kjem frå Førde, eg var så heldig at eg fekk kombinert praksisen med sommerjobb slik at eg fekk litt meir enn dei tilmålte tre vekene. Bedriften eg har praksis hos er Sibelco Nordic AS Stjernøya.

Stjernøya

Stjernøya ligg i Alta kommune og er utan fastlandsforbindelse, det tek ca 1 time og 15 min med båt i frå Alta. Dei felste ansatte dagpendlar med båten. Det er også båtforbindelse med Øksfjord. På Stjernøya er det idag 95 ansatte, på vedlikeholdsavdelinga der eg har hatt praksisen min er det 25 ansatte, av dei er det to basar. Det er også to ingenøra som har ansvaret for prosjektledelse og konstruksjon.

Her på Stjernøya blir minneralet nefilin utvinna, prossesen startar i dagbruddet på toppen av Nabbaren ca 700 moh. Massane blir tippa i ei skjakt i fjellet, sjakta er ca 300 meter lang, derreter går massane gjennom ein to knuserar og vidare på transportband ned til verket. I verket blir massane tørka før dei går gjennom endå fleire knusarar, sikter og magnetskillarar til kunn nefilin att, sikiktene ”sorterer” massane etter kor fint nefelin pulveret er. Det blir så pakka eller lagt på siloar for å bulke i båtane som kjem til kai. Dagbruddet blir no klargjort for 100 års drift.

Anvendelse av nefelin

Nefelin brukast i glassindustrien og keramisk industri, i glassproduksjon nyttast nefelin for å få ned energiforbruket. I kermasik industri nyttare ein nefelin som fyllstoff pga den kvite fargen. Nefelinen som blir produsert her på Stjernøya blir som oftast ekportert til utlandet.

Mine oppgaver

Det første eg blei satt til når eg kom til Stjernøya var å prøve å bli kjendt med anlegget, det tok ca 2 veker før eg hadde sånn nokon lunde kontroll på kor ting var inne i verket og korleis produksjonensstrømmen går, det er eit sinrikt system av transporsskruar, band, bergeverk og siloar som gjer at det ikkje er så lett å få oversikt over varestrømmen. Eg fekk også ansvaret for prosjekt oppfølging på ein jobb som skulle gjerast i knuserhallen, og eg fekk følsesen av å være ingenør. Har også skrevet ein god del instrukser, tenga rømningsplaner for messa og adminstrasjonsbygget. No held eg på med å teikne ein ny overgang til luftinntaket til oljebrennaren som som er i tørka. Eg skal også sjå om eg kan finne ei god løysing til ein børste som skal bli brukt til å renske transportbanda. Det er nokre band som tek med seg ein god del massar tilbake på bandet.

Oppsummering

Praksisen har vert svært lærerik, eg har fått prøvd å være ingenør i den virkelige verda, sett korleis ting faktisk blir gjort og ikkje berre sitte å høyre om det i forelesingar.

Praksisprosjekt hos Bomek Consulting AS, Bodø

Mitt navn er Magnus Fure Kristensen og jeg kommer i fra Bodø. Jeg har praksisprosjektet hos Bomek Consulting AS.

clip_image002

Bomek Consulting AS (BC) et multifaglig ingeniørfirma som utfører tekniske rådgivningstjenester hovedsaklig innen mekaniske og prosesstekniske anlegg.

Firmaet ble grunnlagt i 1982 og har utført prosjekter for prosessindustrien, olje og gass industrien, smelteverksindustrien, næringsmiddelbedrifter, mekanisk industri og innen skip og havbruk.
Det er et fleksibelt firma som har en kompetent stab med allsidig erfaring. På områder der firmaet selv ikke har kompetanse dekkes dette gjennom andre samarbeidspartnere.

Firmaet står fritt i fohold til leverandørindustrien og kan derfor gi helt uavhengige råd til sine kunder.  BC holder til i Bodø (i samme bygg som løvold cafê) og er eid av de ansatte gjennom eierselskapet Bocon Holding a.s.   BC er deleier i verkstedet Rødøy Slip og Marina (RSM) som er lokalisert på Nordvernes i Rødøy.

Fagområder

BC dekker følgende fagområder:

· Prosess

· Rør

· Mekanisk

· Struktur

· Prosjektledelse

 

På prosjekter som krever ytterligere fagområder vil dette dekkes ved bruk av underkonsulenter. Dette kan være områder som:

· Elektro

· Intstrumentering og regulering

· Byggeteknikk

Gjennom sine egne fagområder og bruk av underkomnsulenter på øvrige områder, kombinert med kompetanse innen prosjektstyring, kan BC tilby å gjennomføre multifaglige oppdrag for sine kunder.

 

Inntrykk fra praksisprosjektet

Vi har vært i endel møter og slikt. Lest rapporter for å prøve å tilegne oss ny kunnskap, men har nå fått mer konkrete arbeidsoppgaver som skal utføres. Vi skal starte å modellere en tank i inventor, denne tanken skal ha en ramme rundt seg og i tanken så skal det fraktes F-44 (flybensin). Så vi har nå fått mer erfaring med bruk av inventor skeleton-modellering og et annet nyttig program som heter vault. Mitt intrykk er meget positivt og det er greit å komme seg ut i en jobbsituasjon å se hva man kan styre med ute i arbeidslivet. I stedet for å sitte å slite seg i håret på skolebenken. Har truffet mange hyggelige folk og de er positive til å ha oss her.

Praksisprosjekt ved Bjerkvik Tekniske Versted

Mitt navn er Jørgen Aslak Stensrud Nilsen og kommer fra Kåfjord kommune i Nord-Troms. Jeg har valgt å gjennomføre min praksisperiode ved Bjerkvik Tekniske Verksted (BTV).

clip_image002

BTV er en del av Forsvarets Logistikkorganisjon/ Tungt vedlikehold (FLO/TV). Anlegget ligger i Bjerkvik i Narvik kommune, og har i overkant av 100 ansatte. Bedriften produserer og utvikler materiell for forsvaret, og leverer tjenester innenfor kjøretøy, våpen, optikk og elektronikk.

Praksisperioden

Praksisperioden min her har i all hovedsak handlet om ombyggingsprosjektet av M113A2.

clip_image004

M113 er et beltegående pansret personellkjøretøy (APC) fra USA som nå moderniseres, og denne versjonen, M113F3, er best i verden i sin klasse.

F3-versjonen kommer i 6 utgaver:

* NM201 Ildledelsesvogn (bildet)

* NM200 Ambulansevogn

* NM202 Ledelsesvogn

* NM196 Hjelpeplassvogn

* NM205 Stormingeniørvogn

* NM215 Javelin- / Transportvogn

Utgaven jeg har deltatt på er NM196 Hjelpeplassvogn, et ”mikro-feltsykehus” som skal yte umiddelbar hjelp bak linjen.

 

Ombygging av F3

Basisoppgraderingen på F3 består i nytt understell, gummibelter, power pack (motor og girkasse), aircondition, varmeanlegg og ballistisk- og minepansring (spall-liner). Utover dette blir vognene utstyrt med det nyeste innefor elektronikk, våpen eller medisinsk utstyr, alt etter hva utgavetypen fordrer.

Engineeringdelen av dette ombyggingsarbeidet består i å lage arbeidsbeskrivelser med tilhørende tegninger for montørene, plukklister for lageret og innkjøp av deler og materiell. Den prosessen jeg har vært mest involvert i til nå er tilpassing av dokumentasjon, samt kvalitetssikring av denne. I praksis betyr dette at man samkjører prosjekttegningene med arbeidsbeskrivelsene og plukklistene, og gjør endringer dersom planene ikke samsvarer med den virkelige vognen eller mekanikernes erfaringer. Et veldig viktig element i denne prosessen er å sørge for at dokumentasjonen er universell, slik at den blir gyldig for alle vognene i produksjonsrekka – så ikke det samme problemet vil oppstå på nytt.

 

Mine inntrykk

På BTV har jeg hatt en unik mulighet til å kunne følge et produkt – fra 3D-modell til ferdig maskin, og jeg har fulgt produksjonslinja, fra vognskallet ankommer BTV til vogna kjøres ut for testing i marka rundt Bjerkvik. Dette har vært utrolig lærerikt, både fra et produksjonsteknisk og fra et logistisk/prosjektledesesperspektiv., og jeg er meget fornøyd med å ha fått lov til å gjennomføre praksisprosjektet mitt her ved BTV.

Bildene er lånt fra http://www.mil.no/flo/btv

Arbeidsmøte i DIM prosjektet

Bak fra venstre: Jouko Kärkkäinen, Henrik Nergård, Sakari Pieskä. Foran: Wei Deng Solvang og Bjørn Solvang. Foto:Svein Ove Hareide

19 og 20 august var prosjektleder Jouko Kärkkäinen og prosjektmedarbeiderne i de enkelte landene, Sakari Pieskä Finland , Henrik Nergård Sverige og Wei Deng Solvang og Bjørn Solvang Norge, samlet i Luleå.   Prosjektet har som hovedmål å øke kompetansen i små og mellomstore bedrifter innenfor fagområdet Digital Integrated Manufacturing.

Målet er altså å forsterke bedriftenes konkurransekraft ved å gjøre bruk av ny teknologi i alle ledd i produksjonen.   Prosjektet er finansiert hovedsaklig gjennom Intereg IV A Nord, og miljøene innenfor innovasjon, utdanning og forskning i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland samarbeider med gjennomføring av prosjektet.

De akademiske partene i prosjektet er:

Melersta Österbottens yrkes-högskola/CENTRIA forskning och utvecling (Finland)
Luleå Tekniska Universitet (Sverige)
Høgskolen i Narvik (Norge)

Kunnskapsformidlingen vil skje gjennom seminarer og publikasjoner, eget nettsted og i gjennom direkte kontakt med smb-bedriftene i de respektive landene.  Prosjektet avsluttes august 2011.

Greetings from Hicham Hakam,Brazil

Hakam_PukyWe have received greetings from Hicham Hakam. Hicham is a PhD-student at Høgskolen i Narvik working on the topic “Control of Container Ports” with focus on sustainabilit y. After a couple of years in Narvik, he is now writing his thesis in Curitiba, Brazil. He is working together with Professor Vieira at Pontifical Catholic University of Parana, Vuritiba.

We wish him a great time in Brazil.

 

 

 

 

Kartbilde

To all of our new and old students!

clip_image001Welcome to the department of Industrial Engineering (IN).

Some of you are just starting your academic career by attending our B.Sc programme while others are more experienced and will join the M.Sc studies. Some have travelled far (China, India, Iran a.o.) while others are locals, or as we say it in Norwegian “Narvik vaering”. Common for all of you are the high expectations of the years to come and the work to be done…. and you are right; expectations should be high, both towards the study you have chosen and the IN professionals. I can ensure you: IN staff will do their best to give you a modern, professional education of the highest standard.

You have made a good choice of study, and by managing your studies well you are facing a prosperous future as working engineers. Our previous students have managed to get well-paid jobs and are found working in all kind of technology based businesses. Many have got management positions and responsibilities. You can read some of their stories on these pages.

These pages are our NEW web- journal (or BLOG). Here you will find updated information or say “what’s on” at our department. You can even participate through comments, or publish your own articles. We wish to develop this to a lively meeting place for students, staff, industry and other guests. Until recently most articles are written in Norwegian only, but from now on many articles will be produced in English.

For those of you who are new to the department please visit us at A-BLOCK 4th floor.

Yours Sincerely

Bjørn Solvang
Professor

Head of Department

Kongen har fått jobb

Kong Zhouchen, som avsluttet sin masterstudie ved studieretningen Industriell Teknologi ved Høgskolen i Narvik nå i vår, har nå fått seg jobb.  Kong skal jobbe i Nordnorsk Skipskonsult og Nergård Havfiske, og starter i Nordnorsk Skipskonsult 30.august.  Stillingene er en del av Kunnskapsparken Nord sitt traineeprogram Look North.

Kong er fra Kina og har vært i Norge siden 2007.

Kong jobbet i sin avsluttende hovedoppgave med utvikling av en 3-dimensjonal virtuell robot styring.

Kong er en av de mange studentene ved Industriell Teknologi som nå skal starte sin arbeidskarriere i nord-norske bedrifter.   De ansatte ved studieretningen ønsker han til lykke med jobben.