Monthly Archives: May 2011

Valgemnene er nå klare

Studenter ved studieretningen Industriteknikk skal i sitt siste studieår ha mulighet til å velge 3 emner, som skal inngå i studentens studieplan.  I prinsippet kan studenten velge blant alle høgskolens emner, så fremst de er kvalifisert til å delta i emnet.   Hver studieretning presenterer sine valgemner, som først og fremst er tilpasset studenter ved egen studieretning, men som nevnt kan velges av alle.
  

Følgende valgemner vil bli gjennomført høsten 2011:

 • ITE 1668    Produksjonsteknikk 2      
 • ITE 1696    Strukturell analyse

Til våren tilbys følgende emner:

 • ITE 1579    Marin Teknikk (undervises konsentrert, 2 x 1 uke) 
 • ITE xxxx    Subsea installasjoner

Emnet Subsea installasjoner er et nytt emne som foreløpig ikke har fått sin emnekode.   Emnet tar for seg områdene:

 • Introduksjon til olje- og gassindustrien,
 • Lover og regler,
 • Reservoar og reservoar-styring,
 • Boring og brønnbygging,
 • Olje- og gass subsea strukturer,
 • Havbunnsutstyr,
 • Rørledninger,
 • Stigerør,
 • Intervensjonssystemer,
 • Drift og vedlikehold,
 • Nedstengning og fjerning av installasjoner,
 • Framtidig utvikling av subsea.

Innenfor områdene olje- og gass subsea strukturer og  rørledninger vil de bli gitt en fordypning i gjeldende konstruksjonsstandarder.

DIM Portalen er nå oppe

Interreg prosjektet Digital Intergrated Manufacturing , som høgskolen i Narvik er en deltaker i, har nå fått opp sin web-portal.   Prosjektets mål er å øke kompetanse hos personell i små og mellomstore bedrifter slik at deres konkurransekraft økes samt at en øker samarbeidet mellom innovasjons- og utdanningsmiljøer hvor en kan tilby næringslivet og andre aktører innenfor programområdet spisskompetanse innenfor produkt- og produksjonsutvikling.

Målet med prosjektet er å forbedre den globale konkurransekraften hos små og mellomstore produksjonsbedrifter gjennom å ta i bruk informasjonsteknologi innenfor hele tilvirkningskjeden, fra markedsføring/salg, produkplanlegging/design og tilvirkning.

Prosjektets web-portal skal gi bedriftene førstehåndsinformasjon om de ulike deler av programområdet, og målet er at portalen skal bli en naturlig inngang for kunnskapsinnhenting, informasjon og kommunikasjon mellom næringsliv og utdanningsmiljøene i Finland, Sverige og Norge.  

Adressen til portalen er:  www.dimportal.eu