Tag Archives: høgskolen i Narvik

Praksisplass hos Statoil Hammerfest LNG, Melkøya

Hei mitt navn er Kristine Helen Pettersen, jeg går 3.året maskiningeniør ved Høgskolen i Narvik. I min praksisperiode er jeg på Hammerfest LNG hos Statoil, på Melkøya.

Om Statoil generelt og anlegget i Hammerfest:
Statoil har vokst opp sammen med den norske oljeindustrien som fikk sin begynnelse på slutten av 60-tallet. I dag er selskapet en av verdens største leverandører av olje og gass med virksomhet i 37 land. Statoil har hovedkontor i Stavanger og har om lag 22 000 ansatte over hele verden.
2 år etter Den norske stats oljeselskap, Statoil, ble opprettet i 1972, ble Statfjord- feltet funnet i Nordsjøen. 8 år senere ble dette feltet satt i produksjon og i 1981 ble Statoil det første norske selskapet som fikk operatøransvar for feltet, på Gullfaks i Nordsjøen.
Anlegget i Hammerfest ble designet av Linde Group i Tyskland, og største delen av anlegget ble bygget i Spania for så å bli shippet med båt over til Melkøya fra 2003. Hovedrørledningen (på hele 143 kilometer) ble fra Snøhvitfeltet og inn til Melkøya, ferdig installert i 2005. Fra Snøhvitfeltet som omhandler Snøhvit-, Askeladd- og Albatross feltene ble det i 2007 sluppet inn naturgasser til Melkøya via hovedrørledningen og prosessen med og skille LNG (Liquefied Natural Gas), kondensat og LPG (Liquefied Petroleum Gas) ble satt i gang. Når prosessen er gjennomført havner gassene på store tanker, klar til å hentes av båter. LNG har 2 store tanker og en LNG båt kommer i snitt hver 6. dag. Kondensat og LPG har en tank hver og blir henter sporadisk når di er fylt.

Mine arbeidsoppgaver:
Min praksis skjer ved mekanisk avdeling med kontorplass på rorhuset. Før jeg fikk tildelt oppgaven ble jeg med på en inspeksjonsrunde for å kartlegge «call-points». Hensikten med denne runden var for å se om alarmtelefoner og alarmer generelt var synlig dersom det skulle oppstå en situasjon, da det var kommet klager om at det ikke var tilstrekkelig alarmer enkelte steder. Vi kunne konkludere med at det var tilstrekkelig med alarmer, men merkingen må gjøres noe med.
Jeg har ett oppdrag som går ut på å sjekke teknisk tegning og 3D tegninger opp mot det faktiske anlegg. Jeg skal konsentrere meg om en liten del av anlegget som skiller ut salter fra Clean Lean MEG, området blir også kalt system 13.
Videre har jeg vært med på statusmøte og avdelingsmøte. På statusmøte ble det tatt opp fremdrift på oppgaver som var gitt ut tidligere i sommer, estimering av tidsforbruk på arbeidsoppgaver og fokuspunkter frem til neste møte. På avdelingsmøte var det en kjapp runde rundt bordet for å høre hva folk drev på med akkurat denne dagen og om det var noen utfordringer som måtte tas tak i. Her ble det blant annet nevnt problemer med en ventil hvor det var glemt å luftes etter vedlikehold, noe som gjorde at vi gikk en HMS runde på anlegget litt senere.

Inntrykk:
Mitt inntrykk av praksisperioden er veldig bra. Har fått mye mer forståelse av hva en ingeniør gjør, og Statoil virker for meg som en særdeles profesjonell arbeidsplass som har stort fokus på HMS. Jeg har lært mer på 3 uker enn 6 måneder på skolen i enkelte fag.

Nettstudenter besøker HiN

20130821-121011.jpg

Ved studieretningen Maskin er det oppmeldt 16 studenter som ønsker å utdanne seg til maskiningeniør via internett. Mandag 19 august ankom studentene til Narvik, hvor de skal være hele uke . Programmet er hovedsaklig introduksjon, ordning med praktiske spørsmål, omvisning, litt undervisning, samt bli kjent med faglærere og medstudenter.

Studentene vil ha sitt studiested spredt rundt i hele landet, fra Tromsø og Harstad i nord, til Stavanger i sør, men også en student vil ha sitt daglige virke ned i Tyskland.

Flere av studentene har planer om å jobbe samtidig, men etterhvert vil en gå over i permisjon fra jobben sin.

Å studere via nettet gir studentene en unik mulighet til å få seg en ingeniørutdannelse, som de kanskje ikke har hatt mulighet til eller pga. jobbsituasjon, familiesituasjon eller av grunner.

Programområdet ønsker alle lykke til med studiet.

Praksisprosjekt hos Sjøfartsdirektoratet

clip_image002Heisann, midt navn er Tom Kristian Halland og jeg kommer fra Napp i Flakstad kommune. I forbindelse med praksisprosjektet ved Høgskolen i Narvik er jeg hos Sjøfartsdirektoratet, hvor jeg skal være 1 uke på hovedkontoret i Haugesund, 1 uke på stasjonen i Svolvær og 1 uke på stasjonen i Harstad.

 

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er underlagt Nærings- og handelsdepartementet, og har som kjerneoppgaver:

 • å påse og medvirke til at norske skip og rederier holder en høy sikkerhets- og miljømessig standard
 • å påse og medvirke til at sjøfolk på norske skip har gode kvalifikasjoner, arbeids- og levevilkår
 • å påse at fremmede skip i norske farvann og havner overholder internasjonale regler

(http://www.sjofartsdir.no/no/Om-Sjofartsdirektoratet/Hva-gjor-vi/)

Under mitt opphold i Haugesund var jeg på fiskefartøyavdelingen, og som navnet tilsier, arbeider de der med fiskefartøy som er over 15 meter lang.
Når et fartøy skal bygges eller ombygges er det flere forskrifter som skal oppfylles. Det kan være hvor redningsutstyr er plassert, hvor stor kapasitet brannpumper har og at fartøyet har tilstrekkelig stabilitet. Ingeniørene på hovedkontoret i Haugesund får inn planer/plansjer på det som er krevd for den fartøy størrelsen, og går gjennom dette og sjekker at de forkrifter som er gjeldene blir oppfylt.

 

Mine oppgaver:

Jeg har da vært med på arbeid som går under den:

 • ”nautiske” delen, altså redningsutstyr og redningsarrangement, lys- og lanternearrangement og radioutstyr.
 • Brannsikkerhet delen, altså alt som har med brann å gjøre for eksempel brannpumper, brannalarmer osv
 • Stabilitet og skrog

Arbeidsprosessen er stortsett felles for alle delene, bare at ansvarsområdet er forskjellige. På brannsikkerhetsdelen var jeg med på å godkjenne brannsikkerhetsplaner. Da får de en plansje der alt brannsikkerhetsutstyr og rømmningsveier er inntegnet, også sjekket vi at de gjeldene forskrifter er oppfylt. Eksempel på et krav er at det skal være brannvarslere på alle dekk i en båt, og at det skal høres på hele båten. Når planen er gått gjennom utarbeides det et vedtak, altså om planen kan godkjennes eller ikke. Dersom planen ikke kunne godkjennes blir grunner til dette skrevet på vedtaket, og henvisningen til forskriften.

På stabilitet og skrogdelen var jeg med på å gå gjennom en stabilitetsrapport som var utarbeidet for et fartøy. Jeg var også med på å måle lengder på arbeidstegningene for å sjekke at de mål som var satt opp var riktige.

 

Oppsummering:

Jeg har i løpet av uken i Haugesund fått et innblikk i hvordan en ingeniør arbeid, og hvor viktig det er at en ingeniør er nøye i sitt arbeid. Jeg er også overrasket over hvor ”bredt” fagfelt en ingeniør ofte må ha.

Praksisprosjekt Enerconsult AS, Narvik

imageMitt navn er Astri M Høiem og jeg kommer fra Narvik. Jeg går 3.året Industriteknikk. I forbindelse med praksisperioden har jeg vært hos http://www.enerconsult.no/

 

Enerconsults virksomhet

Enerconsult er et heleid datterselskap innen for http://www.nordkraft.no/. Det er en rådgivningsbedrift som tilbyr prosjekterings tjenester innenfor fornybar energi og løsninger som bidrar til et mer effektivt og miljøvennlig energibruk. Bedriften har 16 ansatte som er delt opp i to avdelinger: Fornybar energi og energieffektivisering. Fornybar energi avdelingen jobber med å tilby prosjekteringstjenester innenfor fornybar energi. Med hovedfokus på småkraft og vindkraftanlegg.

Avdelingen for energi effektiviserings tilbyr løsninger som bidrar til et mer effektivt energibruk som fremmer anvendelsen avfornybare og miljøvennlige energikilder.

 

Mine oppgaver

Jeg har praksis ved avdelingen for fornybar energi. Første uken av praksisen har jeg satt meg inni i gangen frem til et småkraftverk er bygget og i drift. Jeg har sett på hvordan man skriver konsesjonssøknad, og føringer som NVE stiller for godkjennelse av søknad. Når NVE har godkjent søknaden, begynner jobben med landskaps- og miljøplan, detalj- og rørtekniskplan og detaljprosjektering (Grunn/betong/fjell, rør, elmek). Etter at jeg nå har gått gjennom disse tingene er det klart for befaring av Bergselva og Kjeldalselva Kraftverk denne uka.

 

Oppsummering

Praksisplass er en obligatorisk del av utdannelsen og gir studentene en mulighet til å se hva som kreves i en ingeniørs arbeidsdag. Personlig har jeg fått innblikk i mange av feltene som ligger til grunne for at det skal kunne bygges småkraftverk. Og at dette er noe som tar tid før det kan settes i bygging. Ofte ligger tidsspekteret på 5 år, fra man begynner å jobbe med søknad om konsesjons til utbygging av et småkraftverk, til en kan begynne byggingen.

Praksisprosjekt hos Axess AS og Sensorlink AS.

praksisprosjekt Axess Mitt navn er Espen Stamnes og kommer fra Harstad, jeg har praksis i firmaene Axess AS og Sensorlink AS.

 

Axess AS

Axess er serviceselskap med hovedkontor i Molde, de holder på med med inspeksjon, engineering og konstruksjon mot olje og gassindustrien. De leverer kompetanse og utstyr innenfor grener som maskin, marin, bygg og materialteknologi.

Hovedpunktene til Axess sitt virke er:

 • Inspeksjon og sertifisering av kraner, bore- og løfteutstyr.
 • Utvikling av løfteprosedyrer.
 • Vedlikehold, modifisering og utskiftning av kraner offshore.
 • Strukturell analyse.
 • Inspeksjon av trykksatte systemer, skrog/struktur og boretårn.

Axess ble etablert i 1998 og har i dag ca 190 ansatte. Her er ca 80 operatører, mens resten består av ingeniører og sivilingeniører.  De har avdelinger i Molde, Bergen, Trondheim, Kristiansund, Orkanger og Rio de Janeiro i Brazil.

Jeg er i Trondheimsavdelingen, her er det 12 ansatte hvor alle er ingeniør/sivilingeniør.

Sensorlink AS

Sensorlink utvikler og produserer utstyr til overvåkning av rør i olje og gassindustrien. Utstyret som Sensorlink leverer kan brukes til å overvåke korrosjon og endring i veggtykkelse av rør. De ble etablert i 1997 og ble i fjor oppkjøpt av Axess. De har i dag fire ansatte.

 

Mine oppgaver

Jeg jobber nå med å designe et belte som skal brukes til å feste utstyr som skal leveres til et oppdrag på på en plattform i nordsjøen. Dette gjøres i samarbeid med ingeniørene i Sensorlink.

Jeg har levert tegninger til produksjon av deler som skal brukes til støping og testing av det endelige produktet. Jeg har også anvaret for å følge opp enkelte leverandører.

Siden dette utstyret skal brukes offshore, har jeg bruk en del tid på å sette meg inn i standardene som kreves, som i stor grad er NORSOKstandardene.

Jeg deltar også på internmøter i Axess, og setter meg inn i Axess sine interne prosjektsystemer. Slik får jeg større innsikt i hverdagen for en ingeniør.

Tegneverktøyet jeg bruker her er SolidWorks, som i likhet med Autodesk Inventor er 3DCAD programvare. Siden vi på HiN har fått opplæring i Inventor, har det vært en bratt læringskurve, men samtidig en veldig god erfaring å ta med seg videre. Jeg har nå kjennskap til de to ledende tegneverktøyene som brukes av ingeniører i verden.

Det er bra å kunne sette kunnskapene fra studiene ut i det virkelige liv, man ser fort at det man lærer faktisk er relevant! Etter praksisperioden vil jeg derfor sitte igjen med både gode erfaringer og mye motivasjon for siste året på bachelor. Praksisprosjektet er et unikt tilbud til studenter på Industriteknikk som jeg vet mange andre misunner oss.

Praksisprosjekt hos Polarkonsult A/S

clip_image002Vi er to studenter ved Høgskolen i Narvik, Håvard Jakobsen fra Grundstad i Lofoten og Anja-Renate Høiseth fra Harstad. Som en del av første semester 3. året skal vi gjennomføre et praksisprosjekt. Vi har vært så heldige å få være utplassert hos Polarkonsult A/S. Det er en rådgivende ingeniørbedrift innenfor skipsindustrien, som ble startet i 1974. Med sin brede kompetanse mottar de både nasjonale og internasjonale oppdrag, og er blitt en av de ledende aktørene innenfor sitt felt i Norge.

De har en stab på litt over 20 ingeniører og øvrig administrasjon, med hovedkontor i Harstad og et mindre bransjekontor lokalisert i Tromsø. Det utføres tjenester som styrke-, stabilitetsberegninger og strukturanalyser i forbindelse med både ombygging og bygging av nye skip. Det utføres også øvrig kontroll og godkjenning av eksisterende fartøy og fartøy for bruk i oljeberedskap. Samt utredninger for Havarikommisjonen. Polarkonsult A/S er også et såkalt ”Godkjendt Foretak” der de på vegne av Sjøfartsdirektoratet utfører kontroll og sertifisering av eksisterende fiskefartøy mellom 10,67 og 15 m.

Vi er nå halvveis i praksisperioden og har satt oss inn i organiseringen av bedriften. Vi har fått være med på krengeprøve der man ved hjelp av vekter får båten til å krenge til begge sider. Man måler så ved hjelp av pendler den resulterende krengevinkelen, for å finne ut om den har god stabilitet eller ikke. Deretter gjorde vi utregninger ut fra de resultatene vi hadde fått og bestemte båtens stabilitet. Har også tegnet planer av utsetningsarrangement for MOB-båt ved hjelp av autocad. Videre har vi gjort sluttkontroll på tegninger og evakueringsanalyser av passasjerbåter.

Dette har vært svært lærerikt og til tider utfordrende. Vi har tilegnet oss mye ny kunnskap innenfor marin teknikk og industri. Vi synes dette er en kjempegod ordning, den gir oss som studenter mulighet for å komme ut i det virkelige livet, å se hva vi kan komme til å jobbe med etter endt utdannelse. I tillegg til at det er en kjempestor motivasjon nå når vi tar fatt på siste året.

Med vennlig hilsen Håvard og Anja-Renate.

Praksisprosjekt hos Hammerfest LNG

Jeg heter Dan Roger Andersen er fra Alta i Finnmark og er 34 år gammel.

Jeg går 3.året industriteknikk ved Høgskolen i Narvik. Jeg gikk Forkurs og 1.året ved Filial Alta, og 2. og nå 3. året i Narvik.

3.året starter med et 5p fag som heter ”Praksisprosjekt”.

Her skal studenten være med i daglig drift av et firma som også sysselsetter ingeniører. Jeg fikk muligheten å være hos Hammerfest LNG, altså Statoil.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på mer enn 35års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender selskapet teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

For å komme inn på Melkøya må man gjennom et sikkerhetskurs som varer 2-3 timer. I dette kurset går man gjennom div sikkerhetsrutiner og rutiner ved arbeidstillatelse og ”sikker jobbanalyse”. Kurset avsluttes med en eksamen.

Jeg har fått opplæring i forskjellige databehandlingsprogrammer og fått lett innføring i hvordan rapportering og videreformidling av arbeidsordrer gjøres her. Jeg er daglig med på driftsmøte på starten av dagen før jeg går i gang med det jeg har fått i oppgave.

Min oppgave har vært registrering og dokumentasjon av feil og mangler på passivt brannvern her på Hammerfest LNG. Det vil si at jeg går ute på anlegget og tar bilder, legger de inn på data og skriver ned nøyaktig hvor de befinner seg på anlegget. Når jobben er gjort skal dette materialet legges inn i en powerpoint presentasjon og overleveres vår oppdragsgiver. Jeg har også vært på anlegget og registrert hvilke type ventiler og solenoider som er installert på en modul. Dette måtte gjøres for å få dokumentert dette i et dataprogram med oppdaterte tegninger over anlegget.

Å jobbe for Statoil har vært veldig spennende, spesielt siden vi får gå gjennom hele anlegget å inspisere alle disse enorme konstruksjonene. Her er mange ansatte som jobber i team, og løser problemene sammen. Alle er strukturert og fokusert på hver sine områder. Ser for meg at dette er noe jeg godt kunne tenkt meg å jobbe med etter endt utdanning.

Kilde: www.statoil.com.

Ny turbinbenk ved Høgskolen i Narvik

Hei! Vi er tre gutter som jobber sammen på hovedoppgaven, vi kaller oss turbogutta! Vi er Johannes Fure Hoff, Daniel Bjørkman og Magnus Fure Kristensen.

Vi skal utarbeide en ny vannturbinlab på HiN. Den forrige turbinen ble ødelagt så vi fikk i oppgave å bestille og montere en turbinbenk. Denne skal inneholde en Pelton-, Francis-, og Kaplanturbin. Disse kan gi energi til en generator.  

Hele benken skal være helt datastyrt fra en PC i labben, denne vil være koblet til internett sammen med flere webkameraer slik at også nettstudenter vil ta nytte av turbinbenken. Vi jobber med å få til at nettstudenter kan styre benken samtidig som de ser video av hva som skjer direkte.

Vi gjør også flere andre ting: Skriver laboppgaver som skal brukes i den nye labben, tegner en 3d-modell av turbinbenken og animerer denne. Vi utarbeider undervisningsmateriell lærere kan bruke for å tilegne seg og studentene litt ekstra kunnskap om vannturbiner(som ikke inngår i pensum).

(link til youtube-film av animasjon: http://www.youtube.com/watch?v=JArn4CDJDrk)

Bilder av 3D modell og ferdig bygget benk

Bistår HiN med utvikling av subsea kurs

I hele høst har 9 bedrifter innen norsk offshoreindustri bistått Høgskolen i Narvik med utvikling av et kurs innen Subsea installasjoner.  

Målet er et 10 studiepoeng kurs bestående av 12 moduler innholdende bl.a.  reservoarteknikk, brønnteknikk, havbunnsutstyr, prosessutstyr, rørledninger og stigerør, drift og vedlikehold, injeksjonssystemer, m.m.  Emnet vil i første omgang bli tilbudt som et valgemne på 5 stp. for studieretningen Industriteknikk fra høsten 2011, men kurset tilpasses allerede nå den nye rammeplanen hvor valgemene skal økes til 10 stp.    På sikt vil dette kurs også bli gjort tilgjengelig som et nettbasert tilbud.

De 9 bedrifter som inngår i samarbeidet er:

 • Acergy Norway AS
 • Det Norske Oljeselskap
 • MainTech AS
 • DOF Subsea AS
 • Technocean AS
 • Grenland Group
 • Akersolutions
 • LOMVI AS
 • Oljedirektoratet

Førstelektor Svein Ove Hareide er koordinator og sekretær for arbeidet, og utviklingen av emnet inngår også i Hareides studiepermisjon.   Første fase i arbeidet er beregnet ferdig i løpet av april måned, hvor en da vil ha ferdig pensumslitteratur på 500-600 sider.   Utviklingsarbeidet har vært spesielt da dette spesialområdet består av få store og skarpt konkurrerende aktører i markedet.   Det finne følgelig lite og vanskelig tilgjengelig litteratur på området, men ved at hver av partene bidrar litt samt at de har åpnet “dører” inn til andre ressursgrupperinger, så har dette utviklingsarbeidet gått rimelig greit.  Utviklingsarbeidet er også finansiert av Nordland Fylkeskommune.

Praksisprosjekt ved Statoil, Hammerfest LNG

 

 

image Mitt navn er Roy Tommy Fagerheim, og kommer fra Karasjok som ligger i Finnmark fylke. Jeg skal ha praksis plass ved Statoil, Hammerfest LNG, som også ligger i finnmark fylke.

 

Statoil, Hammerfest LNG

Statoil, Hammerfest LNG ligger på Melkøya like utenfor Hammerfest. Statoil har ca.300 ansatte ved anlegget og hovedproduksjonen er gass. Melkøya er Europas første LNG anlegg, har ingen overflate installasjon i havet og gassen fraktes 150 km i rør fra reservoarene ute i havs til produksjonsanlegget i Melkøya.

Oppgaver

Først måtte jeg ta sikkerhetskurser som innhold HMS-bestemmelser for å få id-kort og adgang til produksjonsanlegget i Melkøya. Vært med i møter, befaringer og planlegninger. Har også fått jobbe mye med 3D Autodesk.

 

Inntrykk

Nå har jeg fått oppleve hvordan det er å jobbe som ingeniør. Det har vært veldig lærerikt og fått se hva man utdanner seg til, og hva man skal jobbe etter endt utdanning. Spesielt er det også få jobbe med et så stort konsept, og få se at det er virkelig godt samarbeid og arbeidsmiljø mellom ansatte i Statoil.  

 

Kilder

http://www.statoil.com/no/OurOperations/ExplorationProd/ncs/Pages/SnohvitNewEnergyHistoryIneNorth.aspx