Kunnskapsdepartementet vil modernisere forskning og utdanning med økt digitalisering – hva gjør det med Avdeling for IT?

I tildelingsbrevet til UiT for 2019 skriver departementet:

Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å heve kvaliteten og relevansen i forskning og

høyere utdanning og ruste universitets- og høyskolesektoren til å realisere langtidsplanens

ambisjoner. Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren for 2017–2021 gir en

tydelig retning. Vi forventer at alle høyskoler og universiteter har løftet digitalisering opp på et

strategisk nivå og har utarbeidet mål og forpliktende tiltak for digitalisering av utdanning og

forskning. Institusjonene har et ansvar for at kandidatene får den relevante og nødvendige

digitale kompetansen. Læringsprosessene må også utvikles slik at moderne digitale

hjelpemidler tas i bruk i undervisningen.

UiTs strategi “Drivkraft i Nord” og UiTs digitaliseringsstrategi er UiTs strategiske virkemidler som svar på departementets styringssignal om digitalisering. For å støtte opp under strategiene ønsker IT-avdelingen å gi økt støtte til kjernevirksomhetens arbeid med digitalisering av utdanning og forskning gjennom avdelingens moderniseringsprogram kalt DigU. Forslag til nytt “Veikart 3.0” for Avdeling for IT er en del av dette og er nå sendt  på høring til alle enheter. Sammen med andre støtteenheter på UiT skal vi bli mer relevante for kjernevirksomheten og gjøre digitalisering enklere. Forslag til ny visjon for avdelingen er “Digital drivkraft for kunnskap” – det vil kreve mye av oss som avdeling fremover, men teknologiskifter og samfunnsutvikling understreker viktigheten av at avdelingen lykkes med dette til beste for UiTs studenter og ansatte. 

Nasjonalt skyter også digitaliseringsarbeidet fart. Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT) vil styrke fokuset på felles løsninger i sektoren i årene som kommer og til våren legges handlingsplan for sektorens digitaliseringsstrategi frem. Uninett har vedtatt ny strategi og blir en svært viktig leverandør av infrastrukturtjenester i sektoren.

Avdeling for IT vil ta initiativ til digitaliseringsdager på UiT den 9. og 10. april 2019 og vi kan love et spennende program, blant annet vil Andreas Ekstrøm holde innlegg. og vi får interessante nasjonale og lokale innlegg knyttet til digitalisering av utdanning og forskning.  Mer informasjon i løpet av januar, men hold av dagene alt nå.

Godt nytt år og lykke til med digitaliseringsarbeidet i 2019!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *