Vedtekter

Vedtekter for Karrieredagen ved Institutt for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet ved UiT

§1 Formål

Denne studentorganisasjonens formål er å tilrettelegge og gjennomføre en karrieredag hvor vi inviterer bedrifter til å besøke instituttet vårt for å promotere sitt selskap. Dette er et årlig arrangement som er til for å knytte bånd mellom studenter og næringslivet.

§2 Styret

Styret er ansvarlige for den daglige driften av organisasjonen og for at dens formål oppfylles i størst mulig grad. Styrets medlemmer blir valgt på generalforsamlingen for ett (1) år av gangen. Styret er beslutningsdyktig ved 3/5 av styremedlemmene er til stede. Samtlige av styremedlemmene har signaturrett dersom saken har vært godkjent i styret. Styret skal til enhver tid bestå av minst fem personer.

Styret har følgende verv:
Leder
Nestleder/Økonomiansvarlig

PR-ansvarlig

Bedriftskoordinator

Frivilligansvarlig
Hvis generalforsamlingen finner det hensiktsmessig kan styret suppleres med nye verv.

§2.1 Styreverv og arbeidsoppgaver

Leder:

Leder for organisasjonen skal være ansvarlig for å utarbeide og sende ut innkalling og sakslister til styremøter og generalforsamlinger. Leder skal ha overordnet ansvar for at øvrige styremedlemmer utfører de oppgaver de er pålagt av organisasjonens vedtekter og av generalforsamlingen. Leder skal dessuten være ansvarlig for å skrive attest for arbeidet utført av hver av styrets øvrige medlemmer ved deres fratredelse.

Nestleder/Økonomiansvarlig:

Økonomiansvarlig er ansvarlig for alle økonomiske forhold. Økonomiansvarliges hovedoppgaver er å føre budsjett og regnskap samt holde styre orientert om organisasjonens økonomi. Nestleder trer frem som leder ved leders fravær.

PR-ansvarlig:

PR-ansvarlig har i samråd med styret ansvar for å utarbeide og gjennomføre markedsføring. Dette inkluderer å etablere og opprettholde kontakt med relevante aktører i media og andre aktører som har relevans for organisasjonen og arrangementet.

PR-ansvarlig er ansvarlig for gruppen som jobber spesifikt med markedsføring og organisasjonens nettside samt andre sosiale medier.

Bedriftskoordinator:

Bedriftskoordinator er ansvarlig for å etablere og opprettholde kontakt med bedriftene før, under og etter arrangementet. Bedriftskoordinator har ansvar for invitasjoner og påmelding av bedrifter i samråd med styret, og er ansvarlig for gruppen som jobber spesifikt med bedriftskontakt.

Frivilligansvarlig:

Frivilligansvarlige sine hovedoppgaver er å rekruttere, følge opp og koordinere de frivillige. Frivilligansvarlig skal fungere som en kontaktperson for de frivillige og er ansvarlig for deres velferd før, under og etter arrangementet.

§2.2 Pliktbrudd og styremedlemmers avgang

Styremedlemmer kan når som helst gi avkall på sitt verv i styret. Ved konkrete brudd på plikter pålagt av organisasjonens vedtekter eller generalforsamlingen skal styremedlemmet motta en skriftlig advarsel av styret, underskrevet av leder (eller nestleder ved skriftlig advarsel til leder). Styremedlemmer kan fjernes fra vervet ved at 2/3 av de fremmøtte styremedlemmene på to (2) etterfølgende styremøter stemmer for dette, eller at to (2) advarsler er gitt vedkommende i inneværende styreperiode. Ved styremedlemmers avgang skal fungerende leder så raskt som mulig innkalle til ekstraordinær generalforsamling og nytt valg av gjeldene verv. Ved et styremedlems avgang sørger styrets gjenværende medlemmer for at deres oppgaver blir gjennomført frem til et nytt styremedlem blir valgt.

§3Tilgjenglighet

Vedtektene skal til en hver tid være tilgjengelige på Karrieredagens hjemmesider. Dersom de oppdateres skal dette legges ut der snarest.

§4 Økonomi

Organisasjonens midler skal brukes i henhold til organisasjonens formål. Eventuelt overskudd skal overføres til neste års budsjett. Økonomiansvarlig disponerer organisasjonens konti. Ved økonomiansvarliges fravær disponerer fungerende leder organisasjonens konti.

§5 Komitéer

Under organisasjonen kan det når som helst opprettes komitéer og undergrupper i henhold til organisasjonens formål. Disse kan oppnevnes og avsluttes med styrets tillatelse, eller hvis 2/3 av de fremmøtte på generalforsamlingen krever det.

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er organisasjonens øverste organ og skal avholdes årlig innen utgangen av april. Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes dersom studentene ved Institutt for Ingeniørvitenskap og sikkerhet ved UiT eller styret finner dette nødvendig. Det skal publiseres innkalling og saksliste til generalforsamlingen med minimum 14 dages varsel. Innkomne saker til generalforsamlingen må være styret i hende senest sju (7) dager før møtet. Generalforsamlingen skal ledes av organisasjonens leder og skal være åpen for alle studenter ved Institutt for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet ved Universitetet i Tromsø. Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall. Alle studenter ved Institutt for Ingeniørvitenskap og sikkerhet ved UiT har stemmerett. Referat fra generalforsamlingen blir publisert innen sju (7) dager.

Følgende oppgaver skal utføres av generalforsamlingen:

  • Godkjenne innkalling og saksliste.
  • Godkjenne valg av referent og to representanter til å underskrive møtereferatet
  • Godkjenne styrets beretning
  • Godkjenne regnskap
  • Vedta organisasjonens budsjett for neste periode
  • Behandle innkomne saker og forslag ifølge sakslisten
  • Foreta valg og innsette medlemmer til styret for neste periode

§7 Vedtektsendringer

Vedtekter kan kun endres på generalforsamlingen. Disse må være styret i hende senest sju (7) dager før generalforsamlingen. Endringer trer i kraft ved at minst 2/3 av de fremmøtte med stemmerett stemmer for.

§8 Oppløsning av organisasjonen

Organisasjonen kan oppløses ved at minimum 2/3 av fremmøtte med stemmerett stemmer for oppløsning på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. I et slikt tilfelle skal organisasjonens eiendeler og midler oppbevares av Institutt for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet i 5 år. Er det i dette tidsrommet ikke kommet i gang aktivitet igjen, skal midlene gå til sosiale tiltak på instituttet.