IMMKven-forskning på vandreutstilling

IMMKven skal lage en vandreutstilling som arena for dialog om, og formidling av, forskningen som gjøres i prosjektet. Nå har Forskningsrådets SAMKUL-program innvilget økonomisk støtte til vandreutstillingsideen.

IMMKven-prosjektet planlegger ei utstilling som kan gjøre folk nysgjerrige på det kvenske og det norskfinske i samtida.

Fra Vadsø i øst til Nordreisa i vest

Det planlegges ei utstilling som inviterer folk bredt inn – fra Vadsø i øst til Nordreisa i vest – til å møte og reflektere omkring innsikter og funn fra forskningsprosjektet, og som videre bidrar til samfunnsdebatt rundt den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner.

Ikke minst har prosjektet en målsetning om at utstillingen skal stimulere interessenter, inkludert private og offentlige aktører, til å delta i dialog og samhandling relatert til artikulasjon og forvaltning av kvensk/norskfinsk kulturarv.

Sammen med kvenske og norskfinske aktører

Den planlagte utstillingen skal utformes i samarbeid med museer og kvenske-/norskfinske institusjoner i Finnmark og Troms.

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, som er partner i IMMKven-prosjektet understreker verdien av en slik måte å formidle forskning på. Mia Krogh, avdelingsleder og konservator ved Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, sier dette kan gi publikum innsikt i konkrete forskningsresultater og forhåpentligvis bedre forståelse for hvordan «faktainformasjonen» som museer presenterer i utstillinger og opplegg frembringes.

– Å bruke utstilling som arena for dialog om, og formidling av, forskningen synliggjør at det ligger en større prosess bak enn det publikum i først omgang ser komme til uttrykk på museet i form av en utstilling eller et foredrag, forklarer Krogh.

I første omgang skal vandreutstillingen reise fra Vadsø til Tromsø; dernest vil man underveis i arbeidet med utstillingen også jobbe for at den kan vises flere steder i landet, og gjerne i våre naboland.

Utradisjonell formidling av viktig forsking

Utstillingen vil bidra til å gjøre IMMKven-forskning spennende og konkret, gjøre folk oppmerksom og nysgjerrig på det kvenske/-norskfinske.

IMMKven-prosjektpartner og filmskaper Kristin Nicolaysen understreker at man med utstillingen når et bredere publikum enn med tradisjonell forskningsformidling noe som vil bidra til anerkjennelse av det kvenske, samt utfordre stereotypier ved å vise mangfold og fremheve en kultur som (fortsatt) lever her og nå.

– Med forskningsprosjektet IMMKven har vi gleden av å studere noe av det som skjer med kvensk språk og kultur her og nå, og for tiden skjer det utrolig mye, forklarer Kristin.

– Pulsen er høy, kulturuttrykkene mange, festivaler og spel gror frem, det brygges qvenbrygg, det bygges lune kvenske språkreir. Det foregår smertefritt og smertefullt, sier Kristin, som videre forteller at med den planlagte vandreutstillinga ønsker prosjektet å invitere folk inn i forskningsverdenen slik at de får se hvilke spørsmål vi stiller vi oss og noen av de fortellinger folk deler i møte med oss.

Samarbeidet mellom UiT Norges arktiske universitet, Nicolaysen Film AS og Vadsø museum-Ruija kvenmuseum utgjør en viktig arena for å mobilisere forskingsmiljø til å jobbe fram slike kreative og innovative formidlingsopplegg.

For IMMKven-forskere er det spennende å ta i bruk slike arenaer for samarbeid og formidling av forskning, samtidig som det utfordrer forskerne til å tenke nytt omkring hvordan de snakker om forskning.

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum i vinterlandskap rett etter innflytting i 2016. Foto: Varanger museum/Monica Milch Gebhardt.

Posted in Uncategorized | Comments Off on IMMKven-forskning på vandreutstilling

Hvor er det kvenske på Storslett?

Gammen varehus på Storslett. Foto: Kjell Olsen

Det er blitt skrevet mye om hvordan ulike etniske grupper setter sitt preg på storbyer. Mange har kanskje besøkt Little Italy eller China Town i en eller annen by? Dette er områder hvor beboere med en italiensk eller kinesisk bakgrunn har satt sitt synlige preg på byrommet.

Selv kommer jeg fra en liten sørlandsby med trange gater mellom små hvite trehus der fjorden kan skimtes i bakgrunnen. Hvis jeg viser bilder derfra er det lett for de fleste nordmenn å gjenkjenne stedet som Sørlandet.

Nå er det ikke slik at sørlendinger eller de som stammer fra Italia eller Kina ikke selv vet hvem de er; de er altså ikke avhengige av klare tegn i bybildet på deres identitet.

Men identitet er også avhengig av at andre kan gjenkjenne oss som sørlendinger eller noe annet. Ikke minst er dette viktig når identitet blir et utgangspunkt for kultur- og reiselivsnæringer der særtrekk skal omgjøres i noe salgbart.

Det er også viktig når minoriteter ønsker at storsamfunnet skal anerkjenne deres kulturelle særtrekk og spesielle historie. Da oppstår et behov for andres gjenkjennelse og anerkjennelse.

Et interessant spørsmål er derfor om det er mulig for besøkende å se om steder som Storslett i Nord-Troms er noe annet enn et hvilket som helst norsk sted liggende langs E6?

Kan byrommet på Storslett gi besøkende et inntrykk av at her finnes det særegne identiteter og historier knyttet opp mot det kvenske?

Hva ser en besøkende, for eksempel, hvis hun eller han tar en spasertur langs E 6 fra videregående skole, opp langs elva på den ene siden, over brua og ned på den andre, for så å fortsette til Circle K?

Halti regnskapsbyrå på Storslett er med på å fremheve fremheve det kvenske. Foto: Kjell Olsen

Er Storslett som alle andre steder?

Et skilt på samisk på videregående skole, en butikk som heter Gammen og et flaggprydet utsalg av reinkjøtt vitner tydelig om det samiske. Svetlana Frisør får en til å tenke på Russland.

Det samiske flagget er godt synlig på Sami grill. Foto: Kjell Olsen

Det kvenske finnes i hovedsak der det offentlige har hatt en finger med i spillet. Kulturhuset bruker navnet Halti og ved badstua ved elva kan man lese om kvensk kultur. Ellers er det lite en utenforstående kan se som kan knyttes opp mot det kvenske.

I motsetning til det russiske og det samiske ser det ikke ut som om næringslivet har noe behov for å fremheve den kvenske identiteten og historiene. Ett unntak er Halti Regnskap AS der navnet gir et inntrykk av noe annet enn det man finner de fleste norske steder.

Men kanskje har ikke Storsletts befolkning noe behov for å vise fram kvenske identiteten og historiene så lenge de vet det selv?

Noe annet er det om befolkningen ikke tenker over at andre trenger gjenkjennbare tegn i bybildet for å se at Storslett har kulturelle særtrekk og en spesiell historie som skiller seg fra mange norske steder.

Kanskje kan forskningen vår bidra til litt diskusjon omkring slike spørsmål?

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvor er det kvenske på Storslett?

Turisters møte med Kvensk kulturarv via digitale søkemotorer

Når man skal ut å reise får man i stadig større grad informasjon fra søkemotorer som Visit.-et eller annet, Tripadvisor.com eller booking.com.

Disse digitale kanalene formidler noe om hva man bør se og gjøre, og hvor man bør spise og bo når man besøker et sted.

Samtidig bidrar disse søkemotorene også til ivaretagelse og bruk av kulturarv.

Koblingen mellom egen oppfatning av hva en er og hva andre oppfatter en som, er nemlig noe som vanligvis sees som et grunnlag for identitetsprosesser. Dessuten er dette også noe av grunnlaget for turisme, en stadig viktigere næring i nordområdene.

Reiselivets formidling på digitale søkemotorer er derfor en interessant arena for forskere som vil undersøke uttrykk Kvensk kulturarv. I IMMKven undersøker vi derfor hvordan det Kvenske formidles i bilder og tekst mot norske og utenlandske turister via digitale søkemotorer. Denne forskningen er pågående, men vi ser konturene av noen interessante funn.

Når vi skal reise, henter vi i stadig større grad informasjon fra digitale søkemotorer som VisitNorway og Tripadvisor.

Foreløpige funn indikerer for eksempel, ikke uventet, at Kvenene (i likhet med andre norske nasjonale minoritetene), er lite synlige i den markedsføringen som skjer fra VisitNorway.com. Dette går både på visuelle og verbale referanser.

Et annet foreløpig funn er at når det Kvenske nevnes så er dette i hovedsak i forbindelse med steder, mens henvisninger til det Kvenske ikke brukes av private firmaer som tilbyr opplevelsesprodukter.

Selv om det finnes stadig flere reiselivsbedrifter med kvensk kultur som et utgangspunkt for sine produkter, virker det som de vil ha en vanskelig jobb foran seg for å få større synlighet mot et globalt turismemarked.

For minoriteter er det viktig å være synlig på mange måter hvis man ønsker politisk gjennomslag. For å lykkes med dette er det sannsynligvis nødvendig at det kvenske i større grad synliggjøres i samfunnet generelt, for eksempel når det gjelder turisme.

Dette vil vi komme nærmere inn på når denne delen av forskningsprosjektet er fullført.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Turisters møte med Kvensk kulturarv via digitale søkemotorer

Gyrid Øyen ny stipendiat i Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage

I høst ble Gyrid Øyen ansatt som stipendiat tilknyttet prosjektet Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage. Hun kom til stipendiatstillingen fra Varanger museum, hvor hun de siste årene har jobbet som formidler ved Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

Gyrid har en bachelor og master i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen, og i tillegg til kunsthistorieutdannelsen har hun en bachelor i økonomi og administrasjon.

I doktorgradsprosjektet skal hun forske på representasjoner av den kvenske og norskfinske minoritetens kulturarv. -Jeg ønsker å se nærmere på forbindelsen mellom museum og kulturarv, nærmere bestemt hvordan den nasjonale minoriteten kvener og norskfinner blir representert i Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, sier Gyrid.

Hun forklarer at fremstillingene av det kvenske og norskfinske har endret seg både siden museet ble stiftet i 1971 og siden tildeling av minoritetsstatus ble gitt av den norske stat i 1999, og hun mener derfor det er viktig å undersøke hvilke endringer som har skjedd for å forstå hvordan kulturarven uttrykkes i dag.

Foto: Varanger museum/Monica Milch Gebhardt

Gyrid ønsker å fokusere på de fremstillingene som finnes i utstillinger, formidlingsaktiviteter, strategidokumenter og publikasjoner, og mener et slikt fokus kan utgjøre et verdifullt bidrag til forskning på kvener og norskfinner, og museer som institusjon.

Doktorgradsprosjektet er viktig for IMMKven-prosjektet, men ut over dette er kompetansen Gyrid besitter også verdifull for UiTs Institutt for reiseliv og nordlige studier, som vektlegger forskning og utdanning om kultur- og identitetsproduksjon i nord, særlig knyttet til kvenske og samiske forhold.

– Jeg ser frem til å kunne fordype meg og bidra til kunnskapsutvikling i en tematikk jeg synes er spennende og samfunnsaktuell, samtidig som jeg får inngå i et forskerfellesskap med faglig dyktige kollegaer, sier Gyrid, og understreker at utdannelsen gir henne en unik mulighet til å bruke de erfaringene og observasjonene hun har tilegnet seg fra museumslandskapet, på en ny og systematisk måte.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gyrid Øyen ny stipendiat i Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage

Meld deg på 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research!

I september (24-26) arrangeres en spennende reiselivskonferanse i Alta. Temaet for konferansen er Tourism Dilemmas and Implications.

Meld dere på raskt for early bird-priser.

https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=525602&sub_id=525635

Posted in Uncategorized | Comments Off on Meld deg på 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research!

Hva betyr et forskningsprosjekt?

Hva betyr det egentlig når vi får finansiering til å gjennomføre et forskningsprosjekt, sånn som «Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage»?

Som forskere er jo dette en del av jobben vår – dette med å planlegge og gjennomføre ulike forskningsprosjekt. Forskningsprosjektene er våre innganger til å produsere kunnskap om ulike tema som vi er opptatt av – i vårt tilfelle hvordan kvensk/norskfinsk kulturarv kommer til uttrykk i dag.

Et forskningsprosjekt betyr derfor mye for oss som forskere. Vi finner (forhåpentligvis) ut noe nytt, og kan dele denne kunnskapen med andre som har bruk for den. Dette konkrete prosjektet kan for eksempel bety noe for studenter, andre forskere, ulike aktører i samfunns- og næringsliv, og ikke minst for personer som på ulike vis er berørt av kvensk/norskfinsk kulturarv.

Men et forskningsprosjekt betyr også noe mer, noe mer overordnet, enn dette. Det at man velger å bruke ressurser på at det skal forskes på et spesifikt tema sender noen prioritering og status signaler. Forskning bidrar til å løfte tema opp på dagsorden; forskning bidrar til en bevissthet omkring det som utforskes og diskuteres.

I dette prosjektet skal vi forske på kvensk/norskfinsk kulturarv, men allerede før vi har noen forskningsbaserte funn å formidle, så har opprettelsen av prosjektet bidratt til noe positivt gjennom en økt bevissthet omkring det kvenske/norskfinske. Nå er det bare å glede seg til fortsettelsen!

Kjell Olsen, Kristin Nicolaysen, Stein Roar Mathisen og Trine Kvidal-Røvik skal undersøke av kvensk/norskfinsk kultur. Kaisa Maliniemi og Gyrid Øyen ved Ruija Kvenmuseum deltar også. Foto: E. Andersen/UiT

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hva betyr et forskningsprosjekt?

Velkommen

I denne bloggen møter du et forskerteam fra Institutt for reiseliv og nordlige studier (UiT), Nicolaysen film og Varanger museum/Ruija Kvenmuseum.

Sammen jobber vi i prosjektet Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage.

Her undersøker vi hvordan kulturarv oppstår når folk vender tilbake til ideer om fortiden, og til steder som symboliserer fortiden.

Vi tar spesielt for oss områder i Øst-Finnmark og Nord-Troms (Nordreisa, Skallelv og Vadsø).

Her analysere vi hvordan språk, natur og steder brukes i identitetsprosesser i familier, museer og kulturindustri. Vi lurer på hvilke uttrykksformer det kvenske og norskfinske tar i dag.

Vår forskning skal bidra til å øke forståelsen om både globale og lokale aspekter ved kulturarv.

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=522723

Posted in Uncategorized | Comments Off on Velkommen