Velkommen til Kvinner og kreft

Kvinner og kreft er en landsdekkende prospektiv studie. Hovedfokus har vært satt på sammenhenger mellom kvinners livsstil og risiko for kreft, men materialet gir også anledning til å studere mange sider av kvinners levevilkår og deres sammenhenger med risiko for ulike helseproblemer.

Nye innsamlinger er nå i gang

A) Blodprøve innsamling i Mammografiprogrammet
Vi har nå startet opp en innsamling av blodprøver fra kvinner som etterinnkalles i forbindelse med mammografiscreeningen for brystkreft. Blodprøvene er en spesiell type som bevarer gen-ekspresjons mønsteret hvilket betyr at prøven kan si noe om hvilke gener som er aktive. Vi har tidligere vist at en slik blodprøve kanskje kan være til nytte som et hjelpemiddel for en sikker diagnose ved screening programmet. Dette er en utprøving av hvordan dette kan gjøres i praksis i screening sammenheng. Prøvetakingen vil ikke virke inn på det som foregår ved etterundersøkelsen. Utprøving vil også si noe om hvor god en slik test kan være. Dette er klinisk forskning for å lete etter bedre diagnostikk.

B) Utsendelse av spørreskjema
I årene 2002 og 2005 besvarte 35 000 kvinner et av våre 8 siders spørreskjema. Vi har nå fått en gave fra Halfdan jacobsen og frues legat til å sende ut et nytt spørreskjema for å kunne følge med endringer i livsstilen over tid. Dette vil gjøre våre beregninger av risiko for kreft sikrere. Alle de som svarte ja i forrige runde vil få tilsendt et nytt 8 siders spørreskjema.

Om prosjektet

Spørreskjemaene har vært rettet mot levesett, med fokus på bruk av p-piller, hormonbruk i overgangsalderen, kosthold med spesiell vekt på fiskekonsum, og solvaner inkludert bruk av solkrem. Det er også tatt med spørsmål om kreft i familien, mosjon, røykevaner, sosiale forhold, svangerskap og fødsler, og så videre. Eksempel på spørreskjema finner du her. Opplysningene kan brukes i tverrsnittsanalyser for å se på levesett og helsetilstand ved utsendelsestidspunktet, dels vil vi følge opp kvinnene gjennom koblinger mot helseregistre for å se på kreftsykelighet og dødelighet av ulike årsaker. Den siste koblingen ble gjort i våren 2011.

Kvinnene som deltar i undersøkelsen er tilfeldig valgt ut fra hele landet. Utvelgelsen skjer i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå, og det er lagt stor vekt på datasikkerhet og personvern. I 1998 ble ‘Kvinner og Kreft’ innlemmet i European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). EPIC-studien er et Europeisk samarbeidsprosjekt som omfatter ti europeiske land (Spania, Italia, Frankrike, Hellas, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Sverige, Danmark og Norge).

Fra 2006 har vi samlet inn blod i det som kalles postgenom-studien. Denne delen av undersøkelsen gir oss muligheten til å studere sammenhengen mellom gener som er aktive ved blodprøvetakingen, og senere risiko for kreft. Dette vil så bli sammenholdt med opplysninger fra spørreskjemaene. Vi har nå nådd målet på 50.000 blodprøver og blodprøveinnsamlingen er derfor avsluttet. I tillegg er det samlet inn 800 biopsier (små biter av brystvev), halvparten fra friske kvinner og halvparten fra kvinner med brystkreft, som et ledd i studien. Da dette er et relativt nytt og ukjent felt, er det fra 2009-2013 bevilget midler fra European Research Council (ERC), blant annet for videreutvikling av metoder og analyser. Denne delen av studien kalles Transcriptomics in Cancer Epidemiology (TICE).

Vi vil benytte anledningen til å takke alle for deres bidrag til kreftforskningen.