Blodprøve og biopsi

Vi har nådd målet på 50 000 blodprøver til postgenom-biobanken, både fra personer med kreft og friske kontrollpersoner. Likevel spør vi fremdeles om kvinnene kan tenke seg å avgi en blodprøve, i tilfelle dette skulle bli aktuelt ved en senere anledning. Dersom du blir trukket ut, vil du i så fall få beskjed om dette, og få tilsendt utstyr for å ta en blodprøve hos egen lege. Vi betaler kostnadene, og regningen blir som regel sendt direkte til oss. Detaljert informasjon kan du finne ved gå til Blodprøveinformasjon. I tillegg ber vi om at det fylles ut et to siders spørreskjema sammen med blodprøven, se Blodprøveskjema.

Biopsistudien i Kvinner og Kreft

For å kunne studere endringer i genetisk aktivitet i brystkreftsvulster samt markører for brystkreftutvikling i blod og brysttumorvev, har vi samlet inn brysttumorvev fra kvinner som deltar i Kvinner og Kreft. Dette prosjektet, som var finansiert av Forskningsrådet og Universitetet i Tromsø, ble gjennomført i samarbeid med Genetisk avdeling, Radiumhospitalet og med støtte fra Norwegian Breast Cancer Group (NBCG).  Innsamlingen av vevsprøver (biopsier) fant sted på 10 brystdiagnostiske sentra/sykehus som diagnostiserer og behandler brystkreft. Kvinner som var med i Kvinner og Kreft og som ble utredet for brystkreft, eller hadde fått påvist brystkreft, ble spurt om de var villig til å gi en liten bit at svulsten til prosjektet. I tillegg ble det tatt en blodprøve, og kvinnene svarte også på et kort spørreskjema. I alt 380 biopsier ble samlet inn. For å kunne si noe om genetisk aktivitet i kreftsvulster er vi imidlertid avhengig av å kunne sammenlikne med friskt brystvev. I denne delen av studien er det derfor samlet inn prøver fra brystvev hos til sammen 400 friske kvinner, som samtidig avga en blodprøve og svarte på et spørreskjema.

Vevsprøvene lagres ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Alle opplysninger fra spørreskjemaet blir behandlet konfidensielt og etter de regler som Datatilsynet har gitt i sin tillatelse, som du finner her. Spørreskjema, blodprøve og vevsprøven merkes med løpenummer som viser til en navne- og fødselsnummerliste som oppbevares i Statistisk Sentralbyrå. Forskerne har ikke adgang til personopplysninger. Resultatene fra forskningsprosjektet vil bli publisert i internasjonale fagtidsskrifter og i dagspressen.