Fisk

Vi har vært spesielt opptatt av å se på en mulig sammenheng mellom inntak av fisk/fiskeprodukter og risiko for kreft. Dette gjenspeiler seg i de fleste spørreskjemaene der mange av spørsmålene dreier seg om nettopp inntak av fisk.

Engeset D, Braaten T, Teucher B, Kühn T, Bueno-de-Mesquita HB, Leenders M, Agudo A, Bergmann MM, Valanou E, Naska A, Trichopoulou A, Key TJ, Crowe FL, Overvad K, Sonestedt E, Mattiello A, Peeters PH, Wennberg M, Jansson JH, Boutron-Ruault MC, Dossus L, Dartois L, Li K, Barricarte A, Ward H, Riboli E,Agnoli C, Huerta JM, Sánchez MJ, Tumino R, Altzibar JM, Vineis P, Masala G, Ferrari P, Muller DC, Johansson M, Luisa Redondo M, Tjønneland A, Olsen A,Olsen KS, Brustad M, Skeie G, Lund E: Fiskekonsum og død i den europeiske prospektive kohortestudien European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) (2015).

Fisk er ein kjelde til viktige næringsstoff, og kan spele ei rolle i å førebygge hjartesjukdom og andre helseutfall. Men studiar av total død og årsaksspesifikk død knytt til konsum av fisk er mangelfulle. I denne studien undersøkte vi førekomsten av total død, samt død av iskemisk hjartesjukdom og kreft i forhold til det totale inntak av fisk, mager fisk, og feit fisk i ein stor prospektiv studie med deltakarar frå ti europeiske land. Meir enn 500000 menn og kvinner fylte ut eit kosthald spørjeskjema i perioden 1992 til 1999, og blei fylgt opp for tal på dødsfall fram til utgangen av 2010. 32587 personer var rapportert døde etter starten på studien. Konsum av fisk blei delt i kvintilar basert på rapportert forbruk og deltakarane med moderat konsum av fisk (tredje kvintil) blei brukt som referanse. Alle analysane ble justert for mulige konfunderande faktorar. Vi såg ingen samanheng med fisk og total eller sjukdomsspesifikk død, men det såg ut til å kunne vere ein U-forma trend (p <0,000) for inntak av feit fisk og total død, og med totalt fiskekonsum og kreft død (p = 0,046).
Fish consumption and mortality in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort.Eur J Epidemiol. 2015 Jan;30(1):57-70. doi: 10.1007/s10654-014-9966-4. Epub 2014 Nov 7.

Inntak av mager fisk reduserer risikoen for diabetes type 2: en prospektiv populasjonsbasert kohort-studie av norske kvinner (2014) Denne studien undersøkte sammenhengen mellom inntak av fisk (mager fisk, fet fisk, fiskeprodukter og totalt fiskeinntak) og risiko for diabetes type 2 i Kvinner og kreft-studien. De fleste kvinner spiser omlag 83 g fisk per dag og da fremst fiskeprodukter (fiskepinner, fiskegrateng, fiskekaker) og mager fisk (filet av tosk, sei, hyse etc.). Resultatene av studien viser at kvinner som spiser 75-100g mager fisk per dag, hvilket tilsvarer2-3 middagsporsjoner i uka, har en lavere risiko for å utvikle diabetes type 2, enn kvinner som ikke spiser mager fisk i det hele tatt. Vi fant ikke noen økt risiko for diabetes type 2 ved inntak av noen form av fisk.
Rylander, C.; Sandanger, T.M.; Engeset, D.; Lund, E. Consumption of lean fish reduces the risk of type 2 diabetes mellitus: a prospective population based cohort study of Norwegian women. 2014. PLoS One. 9:e89845

Brustad M, Sandanger T M, Andersen V, Lund E: Eksponering for POP(miljøgifter) ved inntak av fiskelever og risiko for kreft – Kvinner og Kreft-studien (2007)
Målet med denne studien var å utforske antakelsen om at konsum av fiskelever øker kreftrisikoen blant mennesker på grunn av økt inntak av tungt nedbrytbare organiske miljøgifter (engelsk: persistent organic pollutants – POPs). Etter å ha tatt høyde for kjente risikofaktorer fant man at konsum av fiskelever var forbundet med en redusert risiko for kreft generelt. Det var også en svak tendens til redusert risiko for brystkreft og tykktarmskreft, men disse resultatene var svært svake og bør ikke vektlegges. Ved å dele kvinnene inn i tre grupper utfra hvor mye fiskelever de spiste, ble det ikke funnet noen effekt av frekvens på risiko for kreft. Vi har derfor konkludert med at blant norske kvinner var ikke konsum av fiskelever forbundet med økt risiko for kreft i bryst, livmor eller tykktarm. Tvert i mot ble det funnet en redusert risiko for kreft.
POP exposure from fish liver consumption and risk of cancer–the Norwegian Women and Cancer Study. J Environ Monit. 2007 Jul;9(7):682-6.

Engeset D, Andersen V, Hjartåker A, Lund E: Fiskeinntak og risiko for tjukktarmskreft i den norske Kvinner og kreft studien (2007).
Enkelte studiar har vist ein redusert risiko for tjukktarmskreft med konsum av fisk. Men dei fleste studiane på fiskeinntak skil ikkje mellom mager og feit fisk, eller mellom kokt og steikt fisk. Målet med denne studien var å undersøke om der er nokon samanheng mellom fiskekonsum og tjukktarmskreft blant kvinnene i Kvinner og kreft (NOWAC) studie. Vi fokuserte hovudsakleg på mager fisk, som igjen blei delt inn i kokt og steikt fisk. Totalt 63 914 kvinner blei inkludert i analysen, 254 av disse hadde utvikla kreft i tjukktarmen. Det er ein overvekt av kvinner frå Nord-Noreg i studien grunna eit høgare inntak av fisk i dette området, derfor er ikkje studien representative for heile Noreg.

Vi fann ingen samanheng mellom konsum av fisk og risiko for tjukktarmskreft, med unntak av i tredje tertil for kokt mager fisk ( relativ risiko (RR) 1,46, 95% KI 1,04, 2,06). Denne samanhengen forsvann da kvinner med mindre enn eitt års oppfølging blei tatt ut av analysane. Denne studien støttar ikkje hypotesen om ein beskyttande verknad av fisk mot tjukktarmskreft.
Consumption of fish and risk of colon cancer in the Norwegian Women and Cancer (NOWAC) study. Br J Nutr. 2007 Sep;98(3):576-82. Epub 2007 Apr 10.

Engeset D, et al. (The EPIC study group): Inntak av fisk og risiko for brystkreft. The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)(2006)
Det er stor interesse for konsum av fisk, omega 3 og risiko for brystkreft. Noen in vitro- og dyrestudier (forskning på laboratium) har vist en hemmende effekt av n-3 fettsyrer på brystkreft, men resultatene fra epidemiologiske studier som har undersøkt sammenhengen mellom fiskekonsum og brystkreft er inkonsistente. Vi undersøkte fiskekonsum og brystkreftrisiko hos 310.671 kvinner i alderen 25-70 år som var deltakere i European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Deltakerne fylte ut et spørreskjema om kosthold mellom 1992-1998 og ble fulgt opp i forhold til forekomst av brystkreft ca. 6 år etter. I løpet av oppfølgingstiden ble det rapportert om 4.776 nye tilfeller av brystkreft. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom inntak av fisk og risiko for brystkreft, men når mager og fet fisk ble undersøkt separat, ble det funnet en positiv sammenheng bare blant dem som spiste svært mye fet fisk. Det vil si at denne gruppen, som altså var av marginal størrelse, hadde økt risiko for å få brystkreft. Det ble heller ikke funnet sammenheng med brystkreft når deltakerne ble inndelt etter menopausal status.  Selv om oppfølgingsperioden var relativt kort, ga altså ikke resultatene noe grunnlag for å si at det er en sammenheng mellom inntak av fisk og risiko for brystkreft.
Fish consumption and breast cancer risk. The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Int J Cancer. 2006 Jul 1;119(1):175-82.