Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har en rekke helsebringende effekter og vi har ønsket å se på om det å være fysisk aktivitet også beskytter mot kreft.

Borch K B, Braaten T, Lund E, Weiderpass E: Fysisk aktivitet og dødelighet blant norske kvinner- Kvinner og Kreft-studien (2011)
Fysisk aktivitet har vist seg å ha en sterk invers sammenheng med risiko for død uansett årsak, det vi si at jo mer fysisk aktivitet, jo lavere dødelighet. Målet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom nivå av fysisk aktivitet og dødelighet blant deltakere i Kvinner og Kreft studien. Totalt 66.136 deltakere ble inkludert i analysene og fulgt opp fra 1996-2008. Informasjon om fysisk aktivitet og andre livsstilsfaktorer ble innhentet gjennom Kvinner og Krefts spørreskjema som deltakerne selv fylte ut, der nivå av fysisk aktivitet ble angitt på en skala fra 1 til 10. Analysene viste at fysisk aktivitet på nivå 1-4 var forbundet med en signifikant økt risiko for totaldødelighet sammenlignet med fysisk aktivitet på nivå 5. Risiko for hjerte/kar-dødelighet økte ved fysisk aktivitetsnivå fra 1-3, det samme gjorde kreftdødeligheten. Styrken på sammenhengene var konsistent uavhengig av alder, røyking og BMI. Den tilskrivbare risikoen for dødelighet for lavt fysisk aktivitet (nivå 1-4) i befolkningen, det vil si hvor stor andel av dødsfall som ville vært unngått hvis vi fjernet lavt fysisk aktivitetsnivå som risikofaktor, fordelte seg slik: død uansett årsak 11.5 %, hjerte/kar-dødelighet 11.3 % og kreftdødelighet 7.8 %. Funnene kunne oppsummeres ved at kvinner med lave nivåer av fysisk aktivitet har en økt risiko for død uansett årsak og død som følge av hjerte/karsykdom og kreft.
Physical activity and mortality among Norwegian women – the Norwegian Women and Cancer Study. Clin Epidemiol 2011 3:229-235.

Weiderpass E, Margolis KL, Sandin S, Braaten T, Kumle M, Adami HO, Lund E: Prospektiv studie av fysisk aktivitet i ulike perioder av livet og risiko for eggstokkreft (2006)
Bare et fåtall studier har undersøkt sammenhengen mellom eggstokkreft og fysisk aktivitet, og resultatene har vært utydelige. Denne studien tok for seg sammenhenger mellom fysisk aktivitet og risiko for eggstokkreft blant 96.541 kvinner i alderen 30-49 år som deltok i Kvinner, Livsstil og Helse studien. Deltakerne rapporterte nivå av fysisk aktivitet ved alder 14 år, 30 år og alder ved rekruttering til undersøkelsen, samt deltakelse i konkurranseidrett. Oppfølging ble gjort gjennom kobling til nasjonale registre. I løpet av gjennomsnittlig oppfølgingstid på 11.1 år ble det registrert 264 tilfeller av eggstokkreft, med gjennomsnittsalder for diagnosetidspunkt 49 år. Kvinner med høyt nivå av fysisk aktivitet da de ble inkludert i studien hadde lik risiko for eggstokkreft som kvinner som rapporterte ingen aktivitet. Fysisk aktivitet ved 14 og 30 års alder var heller ikke beskyttende faktor mot kreft, ei heller et konsistent høyt aktivitetsnivå fra yngre alder og frem til rekruttering. Resultatene var like for kreft ved rekruttering og kreft som ble diagnostisert i løpet av oppfølgingstiden, samt for undergrupper av kvinner inndelt etter kjente risikofaktorer for kreft. Vår konklusjon ble derfor at fysisk aktivitet ved ulike aldre ikke hadde noen forebyggende effekt mot eggstokkreft.
Prospective study of physical activity in different periods of life and risk of ovarian cancer. Int J Cancer. 2006 Jun 15;118(12):3153-60.