Røyking

Røyking er en kjent risikofaktor for kreft og andre sykdommer, og vi har vært spesielt interessert i å undersøke risikoen for spesifikke krefttyper i forbindelse med røyking.

Gram IT, Braaten T, Lund E, Le Marchand L, Weiderpass E: Sigarettrøyking og risiko for kolon- og rektalkreft blant norske kvinner (2009)
I 2002 hadde norske kvinner den andre høyeste forekomsten av tarmkreft i verdenssammenheng. Sammenhengen mellom sigarettrøyking og tarmkreft er ikke godt nok beskrevet, og denne studien hadde som mål å utvide kunnskapen på dette området. Resultatene viste at kvinner som røykte eller hadde røykt hadde 20 % høyere risiko for tarm, hvorav 30 % høyere risiko for tykktarmskreft, og 10 % høyere risiko for rektal kreft, sammenlignet med ikke-røykere. Det ble også beregnet overførbarhet til resten av befolkningen, og resultatene indikerte at omtrent en av åtte tilfeller av kreft i tykktarm eller endetarm kunne ha vært forhindret på befolkningsnivå. Våre resultater støttet altså hypotesen om at sigarettrøyking er en viktig årsak til tarmkreft blant kvinner.
Cigarette smoking and risk of colorectal cancer among Norwegian women. Cancer Causes Control. 2009 Aug;20(6):895-903.

Gram I T, Braaten T, Adami H O, Lund E, Weiderpass E: Sigarettrøyking og risiko for borderline og aggressive eggstokkreft (2008)
Studier som omhandler sammenhengen mellom røyking og risiko for eggstokkreft er inkonsistente. Formålet med denne studien var derfor å undersøke relasjonen mellom eggstokkreft og røyking i et utvalg av deltakere fra Kvinner, Livsstil og Helse, med høy andel røykere ved rekruttering. Vi fulgte 103.081 kvinner i alderen 30-50 år som besvarte spørreskjema i 1991/1992. Siste kobling til nasjonale kreftregistre i Norge og Sverige ble foretatt i 2004. Til sammen 343 nye tilfeller av eggstokkreft ble avdekket i løpet av oppfølgingsperioden. Av disse var 241 (70 %) invasive (aggressive, spredt til vev) og 102 (30 %) borderline (klart avgrenset, ikke spredning). Tidligere og nåværende røykere hadde mer enn doblet risiko for borderline tumorer sammenlignet med kvinner som aldri hadde røykt, mens kvinner som hadde røykt i mer enn 20 år hadde tre ganger så høy risiko for borderline tumor sammenlignet med kvinner som aldri hadde røykt. Sammenhengen mellom røyking og aggressive svulster var imidlertid ikke så uttalt.
Cigarette smoking and risk of borderline and invasive epithelial ovarian cancer. Int J Cancer 2008;122:647-52.

Gram I T, et al. (The EPIC study group): Risiko for brystkreft blant kvinner som begynner å røyke som tenåringer (2005)
Målet med denne studien var å sammenligne effekten av røyking på risiko for brystkreft blant norske kvinner, hvorav mange startet å røyke i tenårene. Data er hentet fra Kvinner, Livsstil og Helse fra 1991/1992, og den siste koblingen til de nasjonale kreftregistrene ble gjort i 2000. I analysene ble det tatt høyde for faktorer som har vist seg å være av betydning, som alder ved første sigarett, varighet og intensitet av røyking. Vi utførte analyser for hele studiepopulasjonen, blant kvinner som hadde røykt i minst 20 år, blant totalavholdskvinner, og separat for Norge og Sverige. Sammenlignet med ikke-røykere hadde kvinner som hadde røykt i 20 år eller røykte mer enn 10 sigaretter daglig en høyere risiko for brystkreft. Det samme hadde de som begynte å røyke før deres første barnefødsel, før første menstruasjon, eller før 15 års alder. På den andre siden hadde de som hadde røykt i minst 20 år, men begynt etter sin første barnefødsel, ikke forhøyet risiko for brystkreft. Den førhøyede risikoen forbundet med røyking ble observert også blant avholdskvinner, kvinner med og uten brystkreft i familien, premenopausale og postmenopausale kvinner, og i både Norge og Sverige. Våre resultater støttet hypotesen om at kvinner som begynner å røyke i tenårene og fortsetter å røyke i minst 20 år er utsatt for en høyere risiko for brystkreft.
Breast cancer risk among women who start smoking as teenagers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005 Jan;14(1):61-6.