Sosioøkonomisk status

Forskning har vist at helse er ujevnt fordelt i befolkningen, og at personer med lav sosioøkonomisk status blant annet har større risiko for flere ulike krefttyper. Vi har undersøkt bakgrunnen for dette med tanke på kjente risikofaktorer for kreft.

Braaten T, Weiderpass E, Kumle M, Adami H O, Lund E: Utdanning og risiko for brystkreft i den norsk-svenske kohortstudien Kvinner, Livsstil og Helse (2004)
Det har lenge vært kjent at det eksisterer en positiv sammenheng mellom utdanningsnivå og risiko for brystkreft blant kvinner. Det er imidlertid viktig å ta høyde for såkalt konfunderende faktorer som er forbundet med både sosioøkonomisk status og brystkreft, og som kan vise seg å være den egentlige årsaken til brystkreft. Dette er i liten grad blitt gjort i tidligere studier. I denne studien forsøkte vi derfor å identifisere slike potensielle faktorer, samt å undersøke hvordan risiko for brystkreft varierer med utdanningsnivå. 102860 norske og svenske kvinner som hadde besvart spørreskjema i 1991/1992 inngikk i analysene. Gjennom oppfølgingstiden ble det avdekket 1090 nye tilfeller av brystkreft. Kvinner med mer enn 16 års utdannelse hadde 36 % høyere risiko for brystkreft sammenlignet med de lavest utdannede (7-9 år). Denne tendensen var litt sterkere blant postmenopausale enn premenopausale kvinner. Imidlertid beveget risiko i begge gruppene seg nærmere hverandre når en tok hensyn til antall barnefødsler, alder ved første fødsel, BMI, høyde, alder ved første menstruasjon, menopausal status, bruk av p-piller og alkoholkonsum. Det betyr at den klare tendensen til at høyt utdannede kvinner hadde større risiko for brystkreft enn lavt utdannede kunne forklares ved andre kjente risikofaktorer for brystkreft, for eksempel at høyt utdannede kvinner ofte har et høyere alkoholforbruk, har færre barn og bruker hormonterapi i større grad enn lavt utdannede.
Education and risk of breast cancer in the Norwegian-Swedish Women’s Lifestyle and Health cohort study. International Journal of Cancer 2004;110(4):579-83.

Braaten T, Weiderpass E, Lund E: Sosioøkonomiske ulikheter i overlevelse av kreft: Kvinner og Kreft-studien. (2009)
Graden av overlevelse av kreft har vist seg å være lavere i lavere sosioøkonomiske grupper, men kunnskapen om underliggende faktorer er begrenset. Formålet med denne studien var å undersøke hvordan kreftoverlevelse varierer med sosioøkonomisk status blant norske kvinner, og å identifisere faktorer som forklarer denne variasjonen. Sosioøkonomisk status blant kvinnene ble målt ved selvrapportert utdanningsnivå og husholdningens samlede inntekt. Vi observerte en gjennomgående negativ sammenheng mellom sosioøkonomisk status og kreftoverlevelse, ved at det var høyest dødelighet i gruppen med lav sosioøkonomisk status. Dette var mest fremtredende i analyser der en så spesifikt på krefttype og antall års utdannelse, der spesielt overlevelse ved eggstokkreft økte med antall år utdannelse. For tarmkreft økte derimot dødeligheten med antall års utdannelse, men ikke med inntekt. Etter justering for husholdningens størrelse, sivilstatus, sykdomsstadium og røyking var de sosioøkonomiske variasjonene i overlevelse av kreft ikke lenger signifikante. Det betyr at det kan være andre faktorer forbundet med lav sosioøkonomisk status som har større betydning for overlevelse av kreft enn sosioøkonomisk status i seg selv. Et eksempel er at røyking, som er en kjent risikofaktor for kreft, er mer utbredt i denne gruppen.
Socioeconomic differences in cancer survival: the Norwegian Women and Cancer Study. BMC Public Health 2009 9: 178.