Om oss

Nettsiden er under utvikling. Du kan også finne  oss på våre gamle nettsider på uit.no.


Det er økende interesse for kyst- og havområdene, som antas å ha et stort potensial for innovasjon og økonomisk verdiskaping. Fiskeri, oppdrett, fornybar energiproduksjon, marin bioprospektering og turisme er blant de mange havnæringene som skal gi «blå vekst».

Røst, september 2019. Foto: Jahn Petter Johnsen (CC BY-NC-SA 4.0)

Samtidig skaper klima- og miljøendringene sterk bekymring. Hele det marine miljøet er i dag under stigende press. Dette gir store forvaltningsmessige utfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Det er kamp om plass på havet og på kysten. Ulike brukerinteresser må balanseres, og ønskene om vekst må avveies mot hensynene til vern.

I forskningsgruppa «Marin ressursforvaltning og næringsutvikling» studerer vi disse endringsprosessene. Vi ser nærmere på hvordan kryssende interesser og hensyn blir håndtert, hva som kjennetegner forvaltningssystemene, og hvilke effekter ulike regimer har med tanke på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Vi tar også for oss samspillet mellom vitenskap, politikk, næring og samfunn. Forskninga vår bidrar dermed til å utvikle en bedre forståelse av kompleksiteten i marin forvaltning, noe som er viktig for å kunne utforme helhetlige og bærekraftige løsninger.