Delta i Mihá

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du er invitert til å delta i denne undersøkelsen fordi du er samisk ungdom eller ung voksen same i alderen mellom 16 og 31 år og/eller medlem i en samisk organisasjon (f.eks. SUPU, Noereh og NSR-U). Det kan også være at vi kontakter deg fordi du følger en samisk side på sosiale nettverk eller at vi kontakter deg i skole sammenheng eller andre livsarenaer. Det kan også være at du har blitt kontaktet etter at du har deltatt i undersøkelsen tidligere og gitt oss lov til å sende deg en epost for å følge opp på denne tidligere undersøkelsen.

Eller er tjenesteutøver som arbeider med samisk ungdom / unge samisk voksne eller du er beslutningstaker for samisk barne- og ungdomspolitikk.

Hva innebærer PROSJEKTET?

Individuelle intervjuer

Vi ønsker å gjennomført semi-strukturerte dybdeintervju med deg som samisk ungdom eller unge voksne. Intervjuet blir tilpasset etter dine behov og gjennomføres som en samtale.

I intervjuet vil vi for eksempel spørre spørsmål om: Hva er samisk identitet, kultur og verdier for deg? Er det et valg? Hvordan opplever du at majoritetskulturen legger til rette for din samiske identitet? Hvordan skiller den samiske identiteten seg fra din norske identitet? Hva forstås med å ha en god psykisk helse for deg? Hvordan håndterer du utfordringer?

Det er laget en egen intervjuguide til bruk i intervjuet. Denne guiden blir sendt til deg noen dager før intervjuet. Slik at du kan forberede deg til intervjuet. Intervjuet tar ca.1 time.

Her finner du Informasjonsskriv for de individuelle intervjuene.

Fokusgruppeintervju

Vi har som mål å gjennomføre flere fokusgruppeintervjuer, med ca. 5-7 inviterte til hvert fokusgruppeintervju. Målgruppen for disse intervjuene er helsearbeidere som arbeider med samisk ungdom/unge samiske voksen og beslutningstagere for samisk politikk. Det skal gjennomføres fokusgruppeintervjuer i hver av de tre samiske hovedspråkområdene (sør-, lule- og nordsamisk). Gruppelederne/innlederne til møtet vil ha samisk kultur og/eller samisk språkkompetanse. Det er laget en egen intervjuguide til bruk under fokusgruppeintervjuene. Disse guidene blir utlevert før møtet. Slik at du kan forberede deg til møtet. Fokusgruppeintervjuet tar ca. 2. timer.

Her finner du informasjonskriv for fokusgruppe intervjuene.

Spørreskjemaundersøkelsen

I den kvantitative delen ønsker vi å kartlegge den psykiske helsen og resiliens- og risikofaktorer til unge samer/unge samiske voksne i Norge. I tillegg ønsker vi å følge utviklingen til deres psykiske helse over tid og å få innsikt i kausale sammenhenger og mekanismer. For å oppnå disse overordnete målene, planlegger vi å gjennomføre en spørreskjemaundersøkelse over ti år, med målepunkt hver andre år (5 målepunkt totalt, hvert andre år).

Spørreskjemaundersøkelser egner seg til å kartlegge og kvantifisere psykologiske variabler blant et større antall mennesker når målet er å generalisere fra et utvalg til en spesifikk populasjon. Siden det brukes etablerte måleinstrument, vil denne delen også tillate sammenligninger med tidligere studier gjennomført med utvalg trukket fra andre populasjoner (for eksempel samiske/ikke samiske unge mennesker i Norge og andre land). Det longitudinelle aspektet vil i tillegg muliggjøre det å trekke kausale slutninger mellom resiliens, risiko og helsevariabler, samt undersøke deres utvikling over tid.

Her finner du Informasjonsskriv for spørreskjemaundersøkelsen. poster nettskjema

Link til spørreskjemaundersøkelsen:

På norsk                På nordsamisk                 På sørsamisk.

På lulesamisk