om prosjektet

MUSEd – Studentaktiv læring i musikkpedagogisk utdanning

Prosjektansvarlig: Hilde Synnøve Blix, professor, UiT – Musikkonservatoriet

Prosjektet skal bidra til å fremme undervisningskvaliteten i høyere musikkpedagogisk utdanning gjennom utforming av innovative og kunnskapsbaserte former for studentaktiv læring og læringsfremmende vurderingsformer. Vi ser stort behov og potensial for ny og bedre kompetanse blant musikkpedagoger og utøvere som skal ha sitt framtidige virke i et mangfoldig og teknologirikt musikk- og samfunnsliv. Studenter må ha vilje og evne til å selv skape og igangsette prosjekter og å prøve ut nye innfallsvinkler til undervisning og utøving. Dette krever utdanningsinstitusjoner som er i forkant og viser vei, i samarbeid med studentene. Vi vil jobbe med fire sammenknyttede hovedområder:

  1. Innovative læringsformer med fokus på peer learning
  2. Studentaktiv læring i praksisveiledning
  3. Studentaktiv digital læring
  4. Kritisk-pedagogisk blikk på vurderingsformer i musikkutdanning

Musikkonservatoriet har høy forsknings- og utviklingskompetanse på det musikkpedagogiske området og har gjennomført en rekke prosjekter hvor nye innfallsvinkler til undervisning, digitalisering, studentmedvirkning, fjernundervisning og kritisk-pedagogiske perspektiver har stått sentralt. I prosjektet vil vi i tett samarbeid med studenter undersøke og eksperimentere med fremadrettede undervisnings- og vurderingsformer som: undervisnings-lab for utprøving og eksperimentering med undervisningspraksis, digitalisering av kursmateriale og/eller Apper utarbeidet av studenter,læring og vurdering gjennom produktutvikling, studenter som partnere i undervisning, peer learning prosesser, flipped instrumentalundervisning, og studentdrevet praksisveiledning. Prosjektet vil bygge på musikkfagets egenart som kreativt og utforskende fag og kultur for systematisk egenevaluering.

Mål og aktiviteter:

  • Økt læringsutbytte for studenter og vitenskapelig ansatte
  • Utvikling og bruk av nye digitale læringsressurser i samarbeid med studenter
  • Gjennomføre systematiske eksperimenter i undervisning, læring og vurdering gjennom et toårig aksjonslæringsdesign.
  • Etablere en undervisnings-lab (Aksjonslærings-lab) og programvare for utprøving og utvikling av undervisningspraksis
  • Økt kunnskap om studentaktiv læring i musikkpedagogisk virksomhet
  • Følgeforskning som reflekterer over prosessene, analyserer resultater og formidler prosjektets resultater.

Prosjektet vil videreutvikle og bygge ut samarbeid og erfaringsutveksling nasjonalt og internasjonalt, utvikle en aksjonslærings-lab for utprøving av undervisningsmetoder og praksisveiledning, skape en arena (sandboxes) for utprøving av studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurdering, være i fagfronten i utvikling av nye digitale læremidler i samarbeid med studenter, drive kartlegging og følgeforskning i tilknytning til prosjektets målsettinger, og formidle prosess og resultater både internt og nasjonalt.