Undervisningsopplegg etter kompetansemål 7. trinn (kommer)

Etter 7. trinn

stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar

skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn

skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn

lese og forstå faremerking og reflektere over hensikten med disse

gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg

gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig kunnskap

utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

designe og lage et produkt basert på brukerbehov

reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem

bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser

utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter elektrisk energi i dagliglivet

gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk

gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning

utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda

gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet

gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap

gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet

gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen