Historien til NKS-NN

Historien til Norsk Kjemisk Selskap – Nord-Norge avdeling

Skrevet av Professor emeritus Tor Dahl & Rune F. Einrem

Initiativet til å opprette en Nord-Norge avdeling av Norsk Kjemisk Selskap kom fra Asbjørn Hordvik. Hordvik tiltrådte som professor i fysikalsk organisk kjemi ved Universitetet i Tromsø i 1974. Etter at han de første årene hadde måttet konsentrere seg om å starte opp forskningen innen proteinkrystallografi og å bygge opp undervisningstilbudet i fysikalsk kjemi, fikk han virkeliggjort ideen om å opprette Nord-Norge avdelingen våren 1980. Åpningen av avdelingen ble feiret med Mack-øl og måsegg på hjørnerommet i tredje etasje i kjemifløya i Realfagsbygget ved Universitetet. Hordvik var også avdelingens første leder. Ett år senere overtok Leiv Sydnes ledervervet.

Asbjørn Ivar Hordvik (1928 – 1995)

I 2013 opprettet avdelingen Hordvik-prisen til ære for Asbjørn Hordvik for hans initiativ til opprettelse av lokalavdelingen, og hans innsats for kjemifaget i Tromsø. Prisen ble for første gang utdelt i 2014 og deles ut hvert andre år. Prisen deles ut til studenter 1. år bachelor – 1. år Ph.D-student og kandidater «nomineres på grunnlag av at de har utmerket seg gjennom sosiale, faglige eller populærvitenskapelige aktiviteter som fremmer kjemi-miljøet og interesse for kjemi i Nord-Norge». Prisen, som består av et diplom og fire tusen kroner gis av NKS-NN i samarbeid med Institutt for kjemi.

Det har vært tradisjon ved avdelingen at lederen bare velges for ett år. En del av lederne har imidlertid latt seg gjenvelge for nok et år. For at ikke virksomheten skulle bli alt for sterkt dominert av kjemiavdelingen ved Universitetet, som senere ble til Institutt for kjemi, prøvde man i mange år å holde på en tradisjon med at det annenhver gang ble valgt en leder som ikke tilhørte denne avdelingen. En av de «eksterne» lederne på 1990-tallet var Øyvind Edvardsen fra Institutt for medisinsk biologi. Edvardsen var blant dem som tidlig behersket Internett, og takket være ham ble Nord-Norge avdelingen den første NKS-avdelingen som fikk laget sin egen hjemmeside. Etter hvert ble det vanskeligere å finne villige lederkandidater utenfor kjemiavdelingen, slik at det nok har blitt en viss overvekt av ledere derfra. De fleste av de fast ansatte og også en del stipendiater ved kjemiavdelingen har hatt minst en periode som leder.

De første årene ble møtene nesten alltid holdt på kveldstid og frammøtet var svært godt. Stort sett hadde Nord-Norge avdelingen det beste frammøtet i forhold til medlemstallet av alle NKS-avdelingene i landet. Nå er kanskje denne sammenligningen noe urettferdig overfor de andre avdelingene, siden medlemmene i Nord-Norge avdelingen i større grad har vært knyttet til en og samme institusjon. Men det var de første årene også ganske mange deltagere som ikke tilhørte Universitetet. Særlig var en del lærere fra videregående skoler ivrige. Senere ble imidlertid frammøtet dårligere. For å få flere til å møte opp, ble det etter hvert vanligere å arrangere møtene umiddelbart etter arbeidstid. Medlemstallet til NKS-Nord-Norge steg kraftig fra stiftelsen og utover mot 1990-tallet hvor det toppet seg i 1997 med 117 medlemmer. Medlemstallet minket noe i løpet av 2000-tallet, men stabiliserte seg så på 80 medlemmer. Møteinnkallelsene ble de første årene sendt med vanlig brevpost. Avdelingen fikk da en kjærkommen anledning til å skaffe seg sponsorinntekter mot at sponsorenes logoer ble trykket på innkallelsen. Avdelingen fikk imidlertid i 1990 en mild refs fra Universitetets økonomiavdeling for å ha benyttet Universitetets postsystem. Mer uoffisielt ble det antydet at om vi fortsatte med dette, måtte vi sørge for å forsyne konvoluttene med returadresse, slik at returnerte brev ikke kom til Universitetets sentraladministrasjon. Senere på 1990-tallet gikk man over til å sende møteinnkallelsene som E-post. Blant 1990-tallets møter var det spesielt to som hadde ekstra stort fremmøte. På det ene, som var et fellesmøte med Norsk Biokjemisk Selskap, snakket professor Nils Normann ved dopinglaboratoriet ved Aker sykehus om dopinganalyser. På det andre snakket kvalitetssjefen ved Arcus, Frithjof Nikolaysen, om rødvin, og foredraget var ledsaget av rikelig med smaksprøver. Frithjof Nikolaysen har også vært gjest ved et senere møte, og også dopingproblemet i idretten har vært tema på et senere møte, denne gang med biokjemiprofessor Bjarne Østerud fra Tromsø som foredragsholder. Oppslutningen viste at begge disse emnene fortsatt var populære. Suksessen med foredrag om dagligdagse tema har blitt resirkulert i håp om å spre interessen for kjemi til vanlige folk. Foredrag relatert til mat har vært en gjenganger, blant annet kjemien bak brød, sjokolade og julemat har vært gjengangere med suksess. Vinforelesningen med «rikelig med smaksprøver» ble også gjentatt på 2000-tallet, også denne gangen med godt oppmøte. De senere årene har foredragene vært relatert til store prosjekter knyttet til Tromsø. Oppbygging av PET-senteret i tilknytning til UNN har blitt vist stor interesse. Håp om nye forskningsmuligheter for både kjemikere og farmasøyter, blant flere, har ført til minst tre foredrag og seminarer om det kommende senteret. Ganske naturlig har større bevilgninger innen medisinsk kjemi, realfag, farmasi og kjemi ført til presentasjoner og aktivitet til Nord-Norge avdelingen.

Norsk Kjemisk Selskap har tradisjon med å arrangere to årlige forelesninger i Oslo med spesielt inviterte, internasjonalt kjente forelesere, nemlig Hassel-forelesningen og Industriforelesningen. Mange av disse foreleserne har vært villige til å reise rundt med forelesningen også til de andre avdelingene. To store navn som på denne måten har besøkt Nord-Norge avdelingen, er Hassel-foreleseren Ada Yonath fra Israel i 2002 (hun fikk 7 år senere Nobelprisen i kjemi) og industri foreleseren H. Teitge fra Chemische Werke Hüls, AG, Tyskland, i 1981.

I mange år ble små rypefigurer, laget av den kjente Tromsø-mannen Helge Stangnes, gitt til foredragsholdere som takk for innsatsen. Rypefiguren gikk etter hvert ut, men ble raskt erstattet av en isbjørn i glass som siden 2000-tallet har blitt gitt til foredragsholdere.

NKS-rypa

I 1990 feiret avdelingen sitt tiårsjubileum på restauranten på Straumshella. Ved den anledningen ble det delt ut en slik rype til den flittigste møtedeltageren i disse ti årene. I arkivene hadde man lister over navnene på deltagerne fra alle møtene til da, så det var en enkel sak å kåre vinneren. Klar vinner var Knut Jynge, tidligere hovedfagsstudent og stipendiat, på dette tidspunkt overingeniør ved Universitetets kjemiavdeling. Ingeniørene ved Institutt for kjemi har alltid hatt en sentral rolle i avdelingen da de har stått for kontinuitet og erfaring for Nord-Norge avdelingen. Det er å håpe at Nord-Norge avdelingens medlemmer vil være like ivrige i årene framover, slik at avdelingens møter kan fortsette å være et naturlig samlingspunkt for kjemikere på og utenfor Universitetet i Tromsø.