Vedtekter

Vedtekter for Avdeling Nord-Norge

§1
De medlemmer av Norsk Kjemisk Selskap som bor i Finnmark, Troms og Nordland danner Avdeling Nord-Norge av Norsk Kjemisk Selskap. Andre medlemmer av selskapet kan tas opp som medlemmer av avdelingen. Avdelingens sete (verneting) er Tromsø.

§2
1. Avdelingen ledes av et styre bestående av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer. Styret velges på den ordinære generalforsamlingen, med alminnelig flertall og for to år om gangen, slik at 3 medlemmer er på valg det ene året og 3 det påfølgende.Valgbare er avdelingens ordinære medlemmer. Dersom det foreligger flere forslag til avstemming, skal denne foregå skriftlig.

2. Forslag til medlemmer av styre skal fremlegges på generalforsamlingen av et valgstyre bestående av 2 personer. Valgstyret velges av generalforsamlingen for 1 år om gangen.

3. Ved stemmelikhet i saker som kan avgjøres ved simpelt flertall teller lederens stemme dobbelt.

§3
Innen rammen av selskapets vedtekter har avdelingens generalforsamling av ordinære medlemmer den øverste myndighet i avdelingens saker. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av januar etter innkalling fra styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan med varsel som fastsatt for ordinær generalforsamling innkalles av styret, når dette finner det påkrevd, eller når skriftlig motivert krav foreligger fra minst 10 av avdelingens ordinære medlemmer.

§4
Medlemsmøter holdes som regel fire ganger i løpet av kalenderåret. På disse møtene behandles interne saker, holdes foredrag med diskusjon om kjemiske emner av vitenskapelig, teknisk, utdanningsmessig eller sosialøkonomisk art og drøftes spørsmål til framhjelp av kjemisk vitenskap og teknikk og ivaretaking av kjemikerstandens interesser. Når avdelingen skal virke utad, må det gjøres i samsvar med selskapets vedtekter. Saken skal være gjort kjent for de ordinære medlemmer i skriv fra styret senest 8 dager før det møtet der saken kommer til behandling. Møter er ikke vedtaksføre uten at minst 10 av avdelingens ordinære medlemmer er tilstede. Denne bestemmelse gjelder dog ikke gjentatt generalforsamling. Alle medlemmer av Selskapet har adgang til avdelingens møter.

§5
Avdelingens regnskapsår går fra 1. januar til 31. desember. Regnskapet revideres av en revisor valgt på generalforsamlingen med funksjonstid ett år.

§6
Avdelingens vedtekter kan bare endres av en generalforsamling. Forslag til vedtektsendring må være sendt inn til styret senest en måned før generalforsamlingen og må være sent til hvert av avdelingens ordinære medlemmer senest 14 dager før generalforsamlingen holdes. Til endring av foreningens vedtekter trengs minst 2/3 flertall på en generalforsamling der minst 15% av avdelingens ordinære medlemmer må være tilstede. Er en slik generalforsamling ikke vedtaksfør, er neste generalforsamling i ethvert fall vedtaksfør med hensyn til de på foregående dagsorden oppførte saker.

§7
Spørsmål om avdelingens oppløsning bringes inn for generalforsamlingen på samme måte som fastsatt for vedtektsendringer. Ved stemmegivning skal minst 2/3 av avdelingens ordinære medlemmer ha avgitt stemme, og det trengs 3/4 stemmeflertall. Dog ansees spørsmålet som bortfalt når minst så mange medlemmer stemmer for at avdelingen skal bestå, som ifølge selskapets vedtekter er nødvendig for å danne en avdeling av selskapet.

Spørsmål om oppløsingen bringes videre til NKS rådet ifølge NKS vedtekter §7.7.a)

Avdelingens eventuelle midler tilfaller selskapets fond og forvaltes som fastsatt for fondets midler.